1999-02-13 19:03:00

Spreekpunten Hans Dijkstal in Utrecht

In zijn speech op de start van de PS-verkiezingscampagne in Utrecht ging VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal in op de volgende zaken:

De koers van de VVD in de komende periode steunt op drie pijlers:


- Een stevige, deugdelijke basis voor het overheidshandelen


- Investeren in de toekomst


- Mensen stimuleren actief mee te (blijven) doen in de maatschappij

Het overheidshandelen dient zoveel mogelijk zijn grondslag in de wet te vinden. Bij de uitvoering dienen integriteit en betrouwbaarheid voorop te staan. De VVD blijft aandringen op een solide financiële basis door behoedzaamheid in de ramingen, een accentuering van het terugdringen van het begrotingstekort en de staatsschuld, en een strikte hantering van de zogenaamde Zalm-norm: scheiding van inkomsten en uitgaven, en vasthouden aan het uitgavenkader.

De huidige economische verwachtingen nopen tot grotere behoedzaamheid. De laatste CPB-verwachtingen van 2% voor 1999 zal vermoedelijk nog te hoog zijn door de tegenvallende economische groei buiten en in Europa. Dat stelt het kabinet voor lastige problemen bij de voorjaarsnota. Ook het bedrijfsleven zal zich moeten aanpassen. Loonmatiging blijft geboden.

De VVD blijft prioriteit leggen bij investeringen die noodzakelijk zijn om de welvaart op langere termijn veilig te stellen. Dat geldt voor de mainports Schiphol en Rotterdam, voor de wegen-infrastructuur en het openbaar vervoer, voor de ruimte voor economische ontwikkeling in sterke sectoren als het midden- en kleinbedrijf, en voor de kennisinfrastructuur.

Mede door hun eenzijdige economische structuur zijn kleinere provincies nog steeds vatbaarder voor conjunctuurveranderingen dan de grotere provincies. De VVD komt op voor economische structuurversterking, door het scheppen van gunstige voorwaarden voor het bedrijfsleven en investeringen in infrastructuur. De VVD is daarin niet eenzijdig. De VVD onderkent zowel het belang van de fysieke infrastructuur als de voor Nederland steeds belangrijker wordende technologische infrastructuur.

Mensen moeten betrokken blijven bij de maatschappij. Daarvoor moeten voorwaarden worden geschapen. Door een sociaal stelsel dat stimuleert. Door een effectieve zorgsector van hoge kwaliteit. En door een actief participatiebeleid, gericht op ouderen, jongeren en allochtonen voorzover die dat nodig hebben.

Deel: ' Spreekpunten VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal in Utrecht '
Lees ook