Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2002-159
Den Haag, 20 juni 2002

Staat geeft grotere openheid over herverzekerde exportkredieten

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag mede namens Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer het nieuwe transparantiebeleid over door de Staat in herverzekering genomen exportkredieten meegedeeld.

Regelmatig ontvangt Financiën verzoeken om informatie over herverzekerde exportkredieten. Met name NGO's actief op milieuterrein en op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zouden graag een beter inzicht verwerven in door de Staat herverzekerde exporttransacties. Dit is aanleiding geweest om de mogelijkheden voor grotere openheid over deze exporttransacties te onderzoeken. De Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties is daartoe om advies gevraagd. Ook relevante NGO's zijn geraadpleegd. Vanuit het belang dat wordt gehecht aan transparantie heeft de minister op basis van de ingewonnen adviezen besloten over te gaan tot publicatie van door de Staat in herverzekering genomen exporttransacties. Daarbij worden uiteraard gerechtvaardige belangen van het bedrijfsleven ter geheimhouding van concurrentiegevoelige informatie gewaarborgd.

De Staat zal in principe één maand na afgifte van de polis voor elke in herverzekering genomen exporttransactie het land en de naam van de afnemer, de naam van de exporteur, een omschrijving van de transactie, het herverzekerde bedrag, een eventuele uitkomst van een milieutoets en de naam van een eventuele garant publiceren. De publicatie zal door de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) worden verzorgd op haar internet-site. Het transparantiebeleid treedt in werking op 1 juli 2002. Dit betekent dat het beleid zal gelden voor alle na 1 juli afgegeven polissen en vanaf 1 augustus 2002 publicatie zal plaatsvinden.

Sinds 1932 herverzekert de Staat commerciële en politieke risico's verbonden aan exporttransacties. De Staat herverzekert wanneer de private markt deze risico's niet kan dragen. Dit betekent in de praktijk herverzekering van krediettermijnen langer dan twee jaar. De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) verstrekt daartoe exportkredietverzekeringen welke zij bij de Staat vervolgens herverzekert.

Deel: ' Staat geeft grotere openheid over herverzekerde exportkredieten '
Lees ook