Universiteit van Utrecht

Personalia

Team Staats- en Bestuursrecht wint grondwetprijs

Op 14 december heeft een jury onder voorzitterschap van mr. F. Korthals Altes, de grondwetsprijs toegekend aan een team van de Utrechtse Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht, bestaande uit mw. mr. M.L.P. van Houten, prof.mr. H.R.B.M. Kummeling, mr. P. Mendelts, mr. R. Nehmelman en dr. T. Zwart. De prijs werd toegekend ter afsluiting van de grondwetstrijd, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken was uitgeschreven in het kader van 150 jaar Grondwet. De deelnemende teams hadden een voorstel tot herziening van de Grondwet ingediend.

In het winnende voorstel wordt aan de wetgever de bevoegdheid toegekend om gedurende een periode van maximaal vier jaar in beperkte mate van de Grondwet af te wijken om een staatkundige proefneming te houden. Het voorstel voor zo'n proefneming moet in twee lezingen door beide kamers worden aangenomen; in tweede lezing zelfs met twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Tussen beide lezingen worden de Kamers echter niet ontbonden. Om misbruik te voorkomen zijn de hoofdstukken over grondrechten en herziening van de Grondwet van het houden van dergelijke staatkundige proefnemingen uitgezonderd. De paragraaf over het koningschap blijft eveneens buiten schot.

De reden voor de indiening van dit voorstel was, dat de huidige procedure van grondwetsherziening nogal zwaar en tijdrovend is. Herzieningen die bij nader inzien ongewenste effecten blijken te hebben kunnen daardoor alleen met grote moeite en vertraging worden teruggedraaid. Aan de andere kant komen hervormingen, die, als de effecten ervan tevoren bekend zouden zijn, op politiek en maatschappelijk draagvlak zouden kunnen rekenenen, niet van de grond. Door de wetgever de bevoegdheid toe te kennen een staatkundige proef te doen kunnen eerst de effecten van de hervorming in kaart worden gebracht voordat tot herziening wordt besloten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht: Remco Nehmelman (030) 253 8088 of Tom Zwart (030) 253 8094.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Staats- en Bestuursrecht Universiteit Utrecht wint prijs '
Lees ook