STAATSBOSBEHEER
https://www.staatsbosbeheer.nl/actueel/persberichten/

Texelse Slufter wordt groter

Staatsbosbeheer gaat natuurgebied De Slufter op Texel vergroten. Twee valleien die in het verleden zijn ingepolderd, worden weer verbonden met het kweldergebied aan de Texelse Noordzeekust. Het zeewater uit De Slufter krijgt als vanouds toegang tot de valleien. Op de grens van zoete en zoute omstandigheden ontstaan nieuwe kansen voor natuur. Juist situaties met een beperkte zoutinvloed zijn in ons land het hardst in oppervlakte achteruitgegaan.

De Bunkervallei en de Groene Hoek samen 15ha. zijn ruim vijftig jaar geleden door de aanleg van dijkjes aan de oorspronkelijke sluftervlakte onttrokken. Binnenkort kan zout zeewater zich in de valleien weer vermengen met zoet kwelwater uit het duingebied. Dit is voor het vergroten van de natuurwaarde een optimale uitgangssituatie. Staatsbosbeheer verwacht dat zeldzame soorten als knopbies, duizendguldenkruid en parnassia zich op termijn weer in het gebied kunnen vestigen.

In de loop van deze zomer worden de dijkjes afgegraven en zal de begroeiing en humuslaag in de valleien worden verwijderd door te plaggen. Vrijkomende grond wordt elders, achter de eerste duinenrij, in de zeewering verwerkt. Staatsbosbeheer kan dit werk realiseren dankzij subsidies, o.a. vanuit het Nationaal Natuuroffensief.

Zoet-zout overgangen.
Gebieden waar een geleidelijke overgang van het zoetwatermilieu van het land naar het zoutwatermilieu van de zee wordt gevonden zijn sterk in aantal achteruit gegaan. Door inpoldering van de overgangsgebieden en verbetering van dijken en sluizen is de scheiding van zoet en zout nu meestal abrupt. Natuurtypen, planten en dieren die afhankelijk zijn van geleidelijke overgangen tussen zoete en zoute omstandigheden zijn zeldzaam geworden. Staatsbosbeheer werkt op meer plaatsen langs de Nederlandse kust aan het herstel van zoet-zout overgangen. Voorbeelden zijn o.a. De Kerf in de Schoorlse duinen en het Groene Strand op Terschelling.


---

---
NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
* boswachter Erik van de Spek: 0222 - 312228 of 06 - 22410454
30 jul 02 10:46

Deel: ' Staatsbosbeheer vergroot Texelse Slufter '
Lees ook