Ministerie van Financien

Titel: Lening aan het IMF t.b.v. ESAFDIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 21

2513 AA s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-470m

21 mei 1999

Onderwerp

Staatsgarantie i.v.m. lening aan het IMF t.b.v. ESAF

Eind 1998 heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een verzoek aan Nederland gericht om een lening te verstrekken ten behoeve van ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility).

Het IMF kampt al enige tijd met een groot tekort aan middelen ter financiering van ESAF. ESAF is bedoeld om relatief arme landen in staat te stellen een IMF-aanpassingsprogramma te laten volgen. De rente die op ESAF-leningen wordt betaald is laag. De financiering van ESAF is gescheiden van de financiering van de normale faciliteiten door het Fonds. De recente IMF- quotaverhoging kan dus niet worden aangewend voor de financiering van ESAF. Tot nu toe heeft Nederland door middel van subsidies (giften) bijgedragen aan de financiering van ESAF.

Na overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en De Nederlandsche Bank werd overeengekomen dat de lening kan worden verstrekt uit de DNB-reserves, overeenkomstig de bijdrage aan de New Arrangements to Borrow (NAB) van het IMF. Het Ministerie van Financiën verstrekt in dat geval een garantie aan DNB over het uit te lenen bedrag, die buiten HGIS als pro memorie-uitgavenpost op de begroting verschijnt. DNB ontvangt een zes-maandse SDR-rente (momenteel rond 4 procent).

Tot nu toe hebben Duitsland, Frankrijk, Canada, Italië en België toegezegd te zullen bijdragen. Meer landen zullen naar verwachting binnenkort volgen. Hierbij aansluitend heeft Nederland tijdens de vergadering van het Interim Committee in Washington op 27 april jl. aangekondigd van plan te zijn SDR 250 mln uit te lenen ten behoeve van de ESAF Trust van het IMF. Deze garantie-verlening zal worden verwerkt in de Tweede Suppletore Begroting IX B - 1999.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Deel: ' Staatsgarantie lening aan het IMF t.b.v. ESAF '
Lees ook