PERSBERICHT van het ministerie van LNV, 19 maart 1999

Installatie commissie pachtbeleid

Staatssecretaris Faber, van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, heeft vandaag de Commissie Pachtbeleid geinstalleerd. Voorzitter van de commissie is mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout (Commissaris van de Koningin Zuid-Holland). De commissie bestaat verder uit dhr. ir. H. van 't Land (voorzitter Waterschap Noorderzijlvest Groningen), mw. prof. mr. M. Schreuder-Vlasblom (lid College van Beroep voor Bedrijfsleven en hoogleraar wetgevingsvraagstukken) en dhr. prof. dr. ir. L.C. Zachariasse (directeur LEI-DLO).

De Commissie Pachtbeleid is een tijdelijk adviescollege dat adviseert over de toekomst van het pachtbeleid. De opdracht aan de commissie is tweeledig: enerzijds het evalueren van de werking van de huidige Pachtwet, anderzijds het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de pacht. Beide onderdelen worden bezien in het licht van het regeerakkoord, waarin een verdere liberalisering van de pacht is afgesproken.
De commissie zal naar verwachting in de zomer van dit jaar haar advies uitbrengen.MEDEDELING VOOR DE VAKPERS van het ministerie van LNV, 19 maart 1999

Intermediaire onderneming uitstel van MINAS-aangifte

De intermediaire ondernemingen krijgen twee maanden uitstel voor het insturen van de fosfaataangifte naar Bureau Heffingen. De uiterste indieningsdatum is verschoven van 31 maart 1999 naar 31 mei 1999.

In het kader van het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) moeten intermediaire ondernemingen fosfaataangifte doen. Dit geldt voor ondernemingen die dierlijke meststoffen vervoeren, verhandelen, opslaan of be- of verwerken, de zogeheten intermediairs, en loonwerkers en mestexporteurs.

Recent heeft de minister van LNV besloten dat indien ten aanzien van vrachten dierlijke mest in 1998 de analyseresultaten ontbreken onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van de forfaitaire gehalten. Om de intermediaire ondernemingen de kans te geven deze mogelijkheid goed in de boekhouding door te voeren, heeft de minister van LNV besloten dat de fosfaataangifte uiterlijk voor 1 juni 1999 moet worden ingediend bij Bureau Heffingen.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Staatssecretaris Faber installeert Commissie Pachtbeleid '
Lees ook