INST. VOOR PUBLIEK EN POLITIEK

Staatssecretaris wil één loket voor burgerinitiatieven

'Gemeenten moeten initiatieven van hun inwoners stimuleren'

Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp van VWS roept alle gemeenten op alert te zijn op burgerinitiatieven. Als mensen met een voorstel komen, moeten gemeenten volgens haar 'sneller reageren, een beetje flexibel zijn en afspraken nakomen'.

Deze oproep deed de staatssecretaris vanmiddag bij de opening van de conferentie De lokale overheid en het eigen initiatief van burgers in Utrecht. 'Zadel burgers niet op met een overmaat aan bureaucratie. Niets is frustrerender voor enthousiaste en initiatiefrijke mensen dan te botsen op ambtelijke onwil, op hokjesgeest of op ingewikkelde procedures. Zeg niet gelijk: daar is geen geld voor, het past niet in het gemeentelijke beleid of u moet uw aanvraag schriftelijk en in drievoud indienen. Ik zou er daarom vóór zijn als elke gemeente één aanspreekpunt heeft, één loket waar je als betrokken burger terecht kunt met je voorstellen of ideeën', aldus de staatssecretaris.

Initiatieven van burgers voor veranderingen in hun gemeente nemen steeds meer toe. Vanuit diverse invalshoeken wordt de eigen verantwoordelijkheid van de burger bepleit. Deze aandacht werpt ook vragen op over de rol en de functie die de (lokale) overheid kan vervullen om eigen initiatieven van burgers te stimuleren en te ondersteunen. De eerste ervaringen bij gemeenten zijn inmiddels opgedaan. Met elkaar laten zij een interessante mix zien van werkvormen, instrumenten, stimulerende maatregelen, waardering en persoonlijke betrokkenheid.

Burgerinitiatieven vormen een belangrijk speerpunt voor het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), één van de initiatiefnemers van de conferentie. Het IPP stimuleert en begeleidt dergelijke projecten en vindt het van belang om gemeenten die met burgerinitiatieven vooroplopen, in het zonnetje te zetten. Zo werden op de conferentie inspirerende voorbeeldprojecten gepresenteerd van elf gemeenten, waaronder Tilburg (Jongerenambassadeurs), Utrecht (het Recht van Initiatief voor inwoners), Enschede (TWEXX-methode), Breda (Adviesbureaus geven burgers gratis ondersteuning) en Noord-Groningen (Loket Leve(n)de Dorpen).

De conferentie De lokale overheid en het eigen initiatief van burgers is een initiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), het ministerie van VWS en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). De conferentie werd bezocht door ruim 200 bestuurders, raadsleden, (gemeente)ambtenaren en organisaties van burgers.

Deel: ' Staatssecretaris wil één loket voor burgerinitiatieven '
Lees ook