Gemeente Rotterdam


Stadhuis Rotterdam wordt in oude glorie hersteld

Het Stadhuis van Rotterdam, daterend uit 1914, ondergaat de komende drie jaar een grondige opknapbeurt. Doel hiervan is om de historische luister van het stadhuis te conserveren met behoud van detaillering, compositie en materiaaltoepassing. Rekeninghoudend met het monumentale karakter van het Stadhuis wordt het pand zo ver mogelijk aangepast aan de normen en eisen van deze tijd. De voorgenomen werkzaamheden hebben betrekking op het exterieur en het interieur.

Het meest in het oog springende onderdeel van het instandhoudingsonderhoud is het reinigen van de gevels. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van lasertechniek. De techniek is bijzonder geschikt om de zandsteen en tufsteen te reinigen, zonder dat de structuur van de steen wordt aangetast. Met de lasertechniek is reeds eerder ervaring opgedaan in het buitenland. Deze techniek wordt voor het eerst in Nederland toegepast op de gevelvlakken, beelden en ornamenten van het Stadhuis.

Keuze voor kwaliteit
Bij het ontwerp en de bouw van het Stadhuis van Rotterdam hebben de ontwerper, prof. dr. Henri Evers en de bouwer, de architect A.J.Th. Kok gekozen voor kwaliteit. De toegepaste materialen, de aangebrachte ornamenten en de speciaal vervaardigde kunstwerken, weerspiegelen nog steeds de intenties van de makers: het Stadhuis als representatief centrum van een ambitieuze stad. Als één van de weinige gebouwen in Rotterdam heeft het Stadhuis het bombardement van 1940 doorstaan. Als 'jong' monument vormt het het kloppende hart van de stad. Met het instandhoudingsonderhoud wordt opnieuw kwaliteit als uitgangspunt genomen.

Werkzaamheden aan het exterieur
De werkzaamheden aan het exterieur omvatten het herstellen van de daken, de glazen koepels, de goten, hemelwaterafvoeren, gevels, ramen, deuren, kozijnen en hekwerken. De 320.000 leien op het dak worden vervangen. Het dak krijgt zijn oorspronkelijke, uniforme blauw-gijze kleur terug. De gevels en de toren worden volledig geïnspecteerd en hersteld. De oorlogsschade die op een aantal plaatsen zichtbaar is in de gevels, wordt niet hersteld. Alle kozijnen, ramen, deuren en hekwerken worden nagekeken, hersteld en geschilderd in de oorspronkelijke kleur, Boomstoppel groen.

Interieur
Minder zichtbaar dan de werkzaamheden aan het exterieur zijn alle geplande activiteiten aan het interieur. Hierbij gaat het om de aanpassingen van de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische installaties. Tevens voorziet het plan in de aanpassingen van de huidige voorzieningen voor minder-validen en de toiletgroepen.

Planning en besluitvorming
Bij het opstellen van de planning is er een scheiding gemaakt tussen werkzaamheden aan het exterieur en interieur. De activiteiten aan het interieur zijn verdeeld in een groot aantal deelprojecten, die deels onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het instandhoudingsonderhoud blijft het Stadhuis normaal functioneren. De plannen dienen nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad van Rotterdam. De totale investering voor het instandhoudingsonderhoud bedraagt bijna 50 miljoen gulden.

Deel: ' Stadhuis Rotterdam wordt in oude glorie hersteld '
Lees ook