Gemeente Eindhoven


Persbericht: 29 november 1999

Buurten kunnen rekenen op volwaardige gesprekspartner namens gemeente

B&W geven stadsdeelkantoren voldoende armslag

De Eindhovense buurten kunnen gerust zijn: de stadsdeelkantoren krijgen voldoende bevoegdheden om slagvaardig te reageren op vragen en wensen van bewoners, bedrijven en instellingen. Het college van B&W heeft namelijk besloten dat de stadsdeelkantoren niet alleen de taak krijgen deze vragen en wensen duidelijker in beeld te brengen, maar tevens verantwoordelijk zijn voor een tijdige en correcte afhandeling.

Hiermee voorziet het college in de gewenste armslag voor het wijkkantoor Tongelre, dat per 1 januari a.s. een doorstart zal maken als volwaardig stadsdeelkantoor. In de andere stadsdelen zullen de kantoren in de loop van volgend jaar open gaan. Binnenkort zal in overleg met de buurtorganisaties de praktische voorbereiding hiervoor starten.

Het gemeentebestuur wil met de stadsdeelkantoren de afstand tussen gemeente en inwoners verkleinen. Niet alleen op papier, maar ook letterlijk. Door betere service te verlenen en burgers actiever te betrekken bij het beleid van de gemeente. Maar ook door als gemeente actiever in te spelen op initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven.
Tongelre
Het wijkkantoor in Tongelre is twee jaar geleden als proef gestart. Bewoners ervaren het positief dat de gemeente dichterbij is gekomen; ruim zeventig procent van de bezoekers van het wijkkantoor gaf aan dat zij met hun vraag nog niet eerder naar de gemeente waren gegaan. Het wijkkantoor zorgt ook voor persoonlijkere - en daardoor betere - contacten tussen ambtenaren en bewoners. Dankzij die veelvuldige contacten weten die ambtenaren ook beter wat er in de wijk speelt en kunnen daardoor samenhang brengen in allerlei initiatieven van de gemeente én van de wijk zelf.

Maar uit de proef blijkt ook dat de bewoners méér verwachten dan het wijkkantoor tot nu toe kan bieden. Met name gaat het er dan om dat het wijkkantoor sneller moet kunnen beslissen over allerlei zaken die in de wijk aangepakt moeten worden. Het wijkkantoor bleek niet altijd op de medewerking van de gemeentelijke vakdiensten te kunnen rekenen. Contracten
Om slagvaardiger te kunnen opereren zullen de stadsdeelkantoren meer zaken zelf af kunnen werken. Zoals klachten over verkeersonveiligheid en parkeeroverlast, kleine aanpassingen in de woonomgeving en subsidies voor woningverbetering. Voor ingewikkelder zaken zullen de stadsdeelkantoren een beroep blijven doen op de deskundigheid van de vakspecialisten op de gemeentelijke diensten. Om de samenwerking hierbij te garanderen zullen contracten worden opgesteld, met onder meer afspraken over de wijze en termijn van reageren door de vakdiensten. Op deze wijze wordt een tijdige en correcte afhandeling van vragen en wensen gegarandeerd. Invoeringsplan De beoogde werkwijze is uitvoerig beschreven in het rapport >Eindhovense stadsdeelkantoren: méér dan alleen ogen en oren=. Dit rapport geeft een nadere uitwerking van de in juni door B&W vastgestelde opzet van de stadsdeelkantoren. In die opzet zelf is weinig veranderd. Per stadsdeelkantoor zullen circa vijftien medewerkers een breed pakket aan gemeentelijke diensten aanbieden en een volwaardige gesprekspartner zijn voor bewoners en instellingen, met het doel om het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Het genoemde rapport, dat voor advies is aangeboden aan de ondernemingsraden van de gemeentelijke diensten en op 6 december a.s. aan de orde komt in de raadscommissie Personeel & Organisatie, gaat ook uitgebreid in op allerlei zaken die voor de daadwerkelijke opening van de stadsdeelkantoren nog geregeld moeten worden. Binnen enkele weken zullen zogenaamde kwartiermakers worden benoemd, die in goed overleg met buurt- en wijkorganisaties de praktische voorbereidingen ter hand gaan nemen. Afhankelijk van de specifieke situaties in Tongelre, Strijp, Gestel, Stratum, Woensel-Noord, Woensel-Zuid en het Centrum zal het precieze aantal medewerkers per kantoor worden bepaald. Ook de locaties voor de kantoren zullen in overleg met de buurten worden gekozen. Op één na: het stadsdeelkantoor Centrum zal om praktische redenen ondergebracht worden in het Stadskantoor aan het Stadhuisplein.

Deel: ' Stadsdeelkantoren Eindhoven verantwoordelijk voor klachten '
Lees ook