Gemeente Stadskanaal

Keywords: Stadskanaal, Onstwedde, Mussel, Musselkanaal, Alteveer, gemeente, Westerwolde, Groningen, Netherlands, Holland, Dutch

Locatie in beeld voor onderzoekscentrum asielzoekers

De gemeente en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) onderzoeken samen of het mogelijk is onderzoekscentrum voor asielzoekers te vestigen aan de rand van het industrieterrein, richting de Gasselterstraat in de kern Stadskanaal. Als er een onderzoekscentrum gevestigd wordt, komt de toegang aan de Gasselterstraat.

Een onderzoekscentrum is de plaats waar asielzoekers gedurende 6 tot 10 weken worden ondergebracht tijdens het onderzoek naar hun argumenten om in Nederland te blijven. De asielzoekers doorlopen hier een intensief programma, waarin zoveel mogelijk informatie wordt ingewonnen. Het dossier verhuist daarna met hen mee naar een asielzoekerscentrum (AZC) elders in Nederland waar ze worden gehuisvest. Daar moet dan op enig moment blijken of ze in Nederland mogen blijven of uitgewezen worden.
De kinderen van de asielzoekers die in het centrum verblijven volgen in deze periode een onderwijsprogramma. Dit gebeurt op het terrein zelf of op een andere daarvoor geschikte locatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om binnen haar grenzen een geschikte plek aan te wijzen voor een onderzoekscentrum. Het uitgangspunt van het college bij het onderzoeken van een locatie is, dat het een plek moet zijn die zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande bebouwing.
Als het COA akkoord is met de voorgestelde locatie (dit is 19 februari bekend), vraagt het college de commissie ABM om advies. Daarna komt het voorstel bij de gemeenteraad die, als gekozen volksvertegenwoordiging, uiteindelijk een beslissing neemt. Voor het al dan niet tijdelijk vestigen van een onderzoekscentrum voor asielzoekers is er dan ook geen directe inspraakruimte voor omwonenden (artikel 17 Wet Ruimtelijke Ordening).

Als de gemeenteraad beslist om over te gaan tot de bouw van een OC, dan kan het COA een bouwplan indienen. Via de gemeentelijke advertentiepagina in "De Kanaalstreek" wordt het indienen van dit plan bekend gemaakt. Het bouwplan ligt dan 14 dagen in het Publieksbureau van het gemeentehuis ter inzage. Tegen het bouwplan kunnen bedenkingen worden ingediend. Alleen bedenkingen die aantonen dat het bouwplan in strijd is met de bouwverordening, het bouwbesluit of het welstandsadvies kunnen gegrond verklaard worden.

Op 19 februari is bekend of het voorstel dat er nu ligt ook voor het COA haalbaar is. Zo snel mogelijk daarna organiseert de gemeente samen met het COA een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 februari in Euroase Stadskanaal (Pagecentrum) en begint om 19.30 uur.

Nieuwbouwplannen Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders wil medewerking verlenen aan het bouwplan van de SWS voor de hoek van de Willem Diemerstraat / Willem Diemerplein in Musselkanaal. De SWS wil op deze plek 37 appartementen realiseren en een kantoorruimte met een oppervlakte van 720 m². Met dit plan kan een goede invulling gegeven worden aan het perceel. Het bouwblok komt volgens het plan voornamelijk aan de Willem Diemerstraat / Willem Diemerplein. Tegelijkertijd is gezorgd voor een goede afronding in de richting van de Badstraat. Het college heeft nu besloten om mee te werken aan de artikel 19 WRO-procedure, die nodig is om het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Dat betekent dat de SWS het bouwplan officieel kan indienen.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Stadskanaal onderzoekt locatie voor asielzoekerscentrum '
Lees ook