Stadsnieuws

31 maart 2000


Tijdens afgelopen Boomfeestdag

Balijbos heeft er 2500 bomen bij

De Boswachterij De Balij, zoals het bosgebied-in-aanleg tussen Zoetermeer in Delft officieel heet, heeft er sinds de Boomfeestdag van vorige week weer 2.500 bomen bij. Nou ja, staakjes die uiteindelijk tot bomen moeten uitgroeien. 150 kinderen uit Nootdorp en 100 kinderen van de basisscholen Het Spectrum en De Waterlelie uit Rokkeveen plantten de boompjes onder leiding van onder andere wethouder Andries Heidema en zijn collega Van Ditmars uit Nootdorp.

De kinderen uit de groepen 7 van de basisscholen hebben bomen geplant die in een gevarieerd bosplantsoen passen, zoals de eik, els, es, esdoorn, hazelaar, kornoelje en kers. De bomen zijn twee jaar oud en hebben een lengte van 1 à 1,5 meter. Andere basisscholen hebben zich in het kader van de Boomfeestdag kunnen opgeven voor takenpakketten van zes verschillende soorten Zoetermeerse bomen. Met behulp van lespakketten maken de kinderen daarover dan opdrachten in de klas. 24 verschillende groepen zijn dit jaar met 66 takenpakketten aan de slag gegaan.

De Balij is een multifunctioneel bos. Dat wil zeggen dat het zowel voor recreatie geschikt is als voor de houtproductie. De Balij wordt 360 ha. groot. De aanleg van het bos is volgens de planning eind volgend 2001 voltooid.Vergaderschema

3 april tot en met 8 april 2000

Commissies Bestuurszaken en Welzijn
Maandag 3 april 2000
Brainstormend

Bevordering maatschappelijke verantwoordelijkheid Conform de toezegging in de vergadering van de commissie Bestuurszaken van 7 februari wordt een brainstormvergadering gehouden over het onderwerp bevordering maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de vergadering komt onder andere de historie, aanzet en doelstelling aan de orde. Ook wordt een introductie op het thema gegeven en een nadere uitwerking en toelichting. Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Aanvang van deze brainstormende vergadering is 19.30 uur, met aansluitend hierop de commissie Bestuurszaken.

Commissie Bestuurszaken
Maandag 3 april 2000
Besluitvormend

Te bespreken onderwerpen:

Voorstel toekomstige organisatie Centrale Publiekscontacten Medio 1999 is gestart met het project tot verbetering van de dienstverlening in de centrale hal. De eerste fase van dit project omvatte het formuleren van een visie voor de toekomst van de publieke dienstverlening volgens de één-loket-gedachte.Die visie wordt in het bijgevoegde plan van aanpak beschreven. Er worden15 beslispunten voorgesteld, op basis waarvan de implementatie van start kan gaan.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks inzake Penitentiaire inrichting Zoetermeer

Overzicht activiteiten commissie Bestuurszaken. De lijst omvat een inventarisatie van onderwerpen die in de loop van het jaar 2000 op de agenda van de commissie Bestuurszaken terug zullen komen.

Evaluatie Millenniumproject
Ter afsluiting van het millenniumproject is een evaluatie opgesteld. In deze evaluatie is naast de hoofdlijnen en het algemene verloop van het project, aandacht besteed aan datgene wat niet in de vier rapportages aan de orde is geweest.

Gevolgen van opheffen algemeen bordeelverbod voor Zoetermeer Op 1 oktober 2000 zal het in artikel 250 bis van het Wetboek van Strafrecht vastgelegde bordeelverbod, worden opgeheven. Het opheffen van dit artikel noodzaakt tot een wijziging van de APV en het ontwikkelen van een gemeentelijk prostitutiebeleid. De commissie wordt gevraagd positief te adviseren ten aanzien van de in dit advies opgenomen contouren voor het prostitutiebeleid.

Tweemaandelijkse lokale sturingsrapportage district Zoetermeer, periode januari t/m februari 2000.

Rampenplan
Als gevolg van de wijziging van de Rampenwet in de Wet rampen en zware ongevallen, is wijziging van het gemeentelijk rampenplan noodzakelijk. Het aangepaste plan ligt nu ter besluitvorming voor.
Commissie Stadswerken
dinsdag 4 april 2000
Besluitvormend

Voorstel vaststelling bestemmingsplan Zoetermeerse Meerpolder Het bestemmingsplan Zoetermeerse Meerpolder legt de bestaande situatie in de polder vast en biedt tevens een kader voor toekomstige ontwikkelingen ten gevolge van agrarische bedrijfsbeëindiging en de landinrichting Leidschendam. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Na behandeling van deze zienswijzen, wordt voorgesteld om over te gaan tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Zoetermeerse Meerpolder.

Voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark Noordwest, herziening 2000. Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan Buytenpark Noordwest, herziening 2000 en met de vervolgprocedure (inspraak en overleg, vaststelling voorbereidingsbesluit voor een tweetal locaties).

Uitbreiding Snowworld (artikel 19 WRO)
Voorstel tot het starten van een artikel 19 WRO procedure voor de uitbreiding van Snowworld met een derde baan. De architect zal een mondelinge toelichting verzorgen.

Haalbaarheidsstudie model 4 + Kwadrant
De commissie Stadswerken heeft op 8 juni 1999 ermee ingestemd de ontwikkelingsvisie Kwadrant 2005 te hanteren als basis voor de verdere planontwikkeling van o.a. de nieuwe PWA-hal en het knooppunt Oostweg/Australieweg (rotonde oplossing, minimaal op maaiveld). Destijds is aanvullend onderzoek gevraagd naar de haalbaarheid, dit model 4+ wordt gepresenteerd en de commissie wordt gevraagd met deze conclusies in te stemmen en de verdere uitwerking van het knooppunt te doen laten plaatsen vinden op basis van het zgn. integratiemodel.
Planologische beleidsregels Telecommunicatievoorzieningen Ter uitwerking van de op 11 mei 1999 in de commissie Stadswerken gevoerde discussie over het GSM-beleid is een boekwerkje gemaakt met Planologische Beleidsregels Telecommunicatievoorzieningen dat als planologische onderbouwing kan gaan dienen voor vrijstellings- en anticipatieprocedures op basis van het nieuwe artikel 19, lid 2 WRO.

Integraal Waterbeheer Oosterheem
Het "Waterplan Oosterheem" schetst een samenhangend beeld van de wijze waarop in Oosterheem op een integrale en duurzame wijze omgegaan kan worden met het water.De meeste aanbevelingen uit het rapport kunnen worden opgevolgd door relatief eenvoudige planaanpassingen, door nadere uitwerking tijdens het proces of door adequate informatieverstrekking aan bewoners. De financiële consequenties van deze maatregelen zijn gering. Een tweetal maatregelen ten behoeve van recreatie, belevingswaarde ("vrije doorkijk") en ecologie ("passeerbaarheid") hebben wel financiële consequenties. De extra aanlegkosten komen ten laste van de exploitatieopzet voor Oosterheem en de extra jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud ten laste van de deelmeerjarenbegroting Oosterheem.
De Adviesraad stemt in met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport "Waterplan Oosterheem" en met de wijze waarop de aanbevelingen verder in de planvorming worden betrokken en uitgevoerd.
Afhandeling teruggave onderhoudsfonds van de Gemeenschappelijke Regeling Rioolwaterafvoer aan Hoogheemraadschap Rijnland. De Gemeente was van 1966 tot 1980 deelnemer van de gemeenschappelijke regeling rioolwaterafvoer (GRR) en betaalde tot 1978 daaraan een bijdrage.
Vanaf 1978 tot 1980 (datum opheffing regeling) betaalde Rijnland voor Zoetermeer de bijdrage. Bij de verevening van de middelen als gevolg van de opheffing heeft Zoetermeer in 1998 ruim fl 560.000,- ontvangen en is gehouden hiervan ruim fl 180.000,- af te staan aan Rijnland. Voorgesteld wordt dit bedrag te betalen t.l.v. de voorziening groot onderhoud.

Diftar
In de brainstormcommissies SW en Middelen van februari jl. is een aantal vragen gesteld die niet direct beantwoord kunnen worden. Op dit moment wordt gewerkt aan een besluitvormende nota die in mei/juni bestuurlijk behandeld zal worden. Vooruitlopend daarop kunnen de commissieleden beschikken over deze informatieve notitie.
Commissie Welzijn
Woensdag 5 april 2000
Besluitvormend

Raadsvoorstel projecten breedtesport
De gemeente Zoetermeer heeft voor de impuls voor de breedtesport een projectaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS, onder de naam 'de Zoetermeerse Sportcarrousel'. Voor de periode 2000-2006 heeft het ministerie een bijdrage toegezegd van 1,4 miljoen gulden, onder de voorwaarde dat er ook een zelfde bedrag aan lokale middelen vrijgemaakt gaat worden. In dit voorstel wordt een toelichting gegeven op de lokale invulling en projectaanpak.

Lastendrukonderzoek 2000
Aangeboden worden de uitkomsten van het lastendrukonderzoek 2000, dat is gehouden onder tien doorsnee types huishoudens met een inkomen van 100% tot en met 150% van de toepasselijke bijstandsuitkering. Aan de hand van deze uitkomsten, waarbij voor het eerst een onderscheid is gemaakt tussen burgers met een langdurig en een niet-langdurig laag inkomen, wordt een aantal voorstellen gedaan. Daarbij is ook expliciet aandacht besteed aan het probleem van de zogenaamde armoedeval.
Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden
-wijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.
Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 346 8880 (commissies) tel. 346 8778 (raad).Tijdens ICT-banenmarkt:

Extra prijzen uitgereikt in 'Prijsvraag Idee Telecommunicatie'

De jury die de inzendingen voor de 'Prijsvraag Idee Telecommunicatie' heeft beoordeeld, is tot de conclusie gekomen dat er zoveel leuke, originele inzendingen zijn binnengekomen, dat de toekenning van maar drie prijzen daar geen recht aan zou doen. Het jurylid namens Casema heeft vervolgens het aantal prijzen verdubbeld, zodat er uiteindelijk 6 prijzen onder de 28 inzendingen te verdelen waren.

Met die verrassende mededeling kwam burgemeester Van Leeuwen afgelopen donderdagmiddag tijdens de uitreiking van de prijzen in het nieuwe ICT-bedrijvencentrum 'De Leeuwenbrink'. Vervolgens kon de heer Maes, directeur van de VECAI en voorzitter van de jury, het juryrapport verduidelijken en de prijswinnaars bekendmaken. De heer Maes liet daarbij weten dat de jury heeft geconstateerd dat nagenoeg alle inzendingen een onontbeerlijke bron missen; een platform, nodig bij telecommunicatie, van waaruit de inzendingen gefaciliteerd, beheerd en gestimuleerd kunnen worden. Daarom beveelt de jury de gemeente aan als eerste een deel van de beschikbare 3 miljoen gulden te reserveren voor de oprichting van een dergelijk platform.

Prijswinnaars
De zes prijswinnaars zijn:

Eerste prijzen van fl 1.000,-

- De heer J. Henneken, namens de Stichting Zoetermeer FM De jury was zeer gecharmeerd van het door de stichting in het leven te roepen 'Mediamonster'. Dit vanwege de koppeling tussen diverse communicatiemiddelen die daarmee wordt gemaakt. Bovendien is elke consument hierin ook tevens producent en biedt het ruimte voor emoties. De concrete uitvoering van het plan vereist nog wel nader beraad, maar de jury gaat ervan uit dat de Stichting Zoetermeer FM daartoe in staat moet zijn.

- De heer A.J. van der Helm, secretaris van de Ouderenbonden De jury acht de alarmering voor maatschappelijk zwakkere groepen een groot goed. Diverse inzendingen hadden hierop betrekking. De jury heeft hiervan de inzending van de ouderenbonden voor een prijs uitverkoren, omdat deze betrekking heeft op de meer kwetsbare, niet in een complex staande ouderenwoningen.

Tweede prijzen van fl 750,-

- De heer R. Paalvast
De heer Paalvast heeft een eerste aanzet gegeven voor het ook door de jury genoemde onontbeerlijke platform, de door hem genoemde 'portal site' voor Zoetermeer. De jury is van mening dat zijn inzending een goede motivering bevat.

- Mevrouw W. van Oostrum-Mertens
Diverse inzendingen gaan over internetcafé's. De jury is van mening dat dergelijke café's aan een behoefte kunnen voldoen, zolang nog niet ieder in de gelegenheid is thuis of op het werk met internet te werken. Voor de inzending van mevrouw Van Oostrum is gekozen, omdat zij spreekt over internetcafé's voor zowel ouderen als voor jongeren.
Derde prijzen van fl 500,-

- Mevrouw M.C.Th. van Wetering
Mevrouw Van Wetering komt met het idee van een ruilhandel via internet. Dit heeft de jury beloond, omdat het appelleert aan de sterke kanten van onderscheiden personen met gebruikmaking van de nieuwe media.

- De heer drs. S.T.M. Gribling, namens het Centrum voor Kunst en Cultuur
De jury is tot de conclusie gekomen dat deze inzending geheel nieuw is voor Zoetermeer en een goede eerste invulling voor het door de jury voorgestane platform zou kunnen bieden.

Scheiding
De heer Maes liet verder weten dat de jury een scheiding heeft gemaakt in de keuze voor de prijswinnaars, waarbij vooral naar de originaliteit en innovativiteit voor Zoetermeer is gekeken en de keuze voor die inzendingen die praktisch gezien voor uitvoering in aanmerking zouden kunnen komen. Een en ander is op 27 maart aan de orde geweest in de vergadering van de gemeenteraad.Openbare bekendmakingen

APV-VERGUNNING

De burgemeester van Zoetermeer maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend aan Star Promotions BV voor het houden van de Oranjemarkt in de Dorpsstraat en het Marseillepad op zaterdag 29 april 2000.

Hij brengt onder uw aandacht dat belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking op grond van artikel 7:1, jo. artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van het plaatsvinden van het evenement. Tevens kunt u, wanneer u een bezwaarschrift de burgemeester heeft ingediend, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Vanaf maandag 3 april 2000 liggen gedurende twee weken de beschikkingen en de hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de balie 22 of 23 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met voornoemde afdeling, telefoon (079) 346 8284/346 8298.

Legesverordening
In de vergadering van de gemeenteraad van 27 maart 2000 is de Legesverordening 2000 gewijzigd. Dit, omdat op 3 april 2000 de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking zal treden. De herziening heeft consequenties voor de bepalingen die betrekking hebben op de heffing van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor bouwvergunningen.
De wijziging van de Legesverordening 2000 treedt in werking op 8 april 2000. De gemeente is niet verplicht de gehele tekst van de wijziging te publiceren, maar kan volstaan met de mededeling dat deze kosteloos ter inzage ligt. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges vanaf vandaag een afschrift verkrijgen van de wijziging van de Legesverordening 2000. Kosteloze inzage is mogelijk bij de afdeling belastingen (balie 4 of 5) in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. De openingstijden zijn als volgt: maandag van 11.00 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Inspraakprocedures
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor de speelplekken aan de John Fordstrook een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede de herinrichtingsontwerpen liggen vanaf 3 april 2000 tot en met 1 mei 2000 ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Buytenwegh de Leyens, Hitchcockstrook 26. Tijdens de eerdergenoemde termijn kunt u reageren op het plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van "Herinrichting speelplekken John Fordstrook".

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor de aanleg van 8 tot 10 vrije sector kavels aan het westelijke einde van de Zilverberkzoom een verkeersontsluiting moet worden gemaakt, extra parkeerplaatsen moeten worden aangelegd en een bosperceel populieren moet worden gekapt.
Een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd. Op grond van het bepaalde in de Algemene inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak met bijlagen zoals tekeningen en een kapplan liggen vanaf 10 april 2000 tot 8 mei 2000 ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 81. De wijkpost is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de inspraaktermijn kunt u reageren op het plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van "afronding Zilverberkzoom".
Op donderdag 13 april 2000 zal tussen 19.30 uur en 21.00 uur een inloopbijeenkomst worden georganiseerd in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis (ingang Frankrijklaan). Tijdens deze bijeenkomst wordt het herinrichtingsvoorstel toegelicht. Er is deze avond geen vaste agenda dus u kan op elk gewenst tijdstip langskomen.
Vaststellend Beleid
De beleidsregels ten aanzien van het toekennen van gereserveerde invalidenparkeerplaatsen hebben van
13 december 1999 tot en met 7 januari 2000 ter inzage gelegen bij het Informatiecentrum en de wijkposten. Op 10 december 1999 is de formele inspraakprocedure openbaar gemaakt in het Streekblad en op het publicatiebord. Vastgesteld is dat er geen reacties op het voorgenomen beleid zijn ingekomen.
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer hebben dan ook in haar vergadering van 7 maart 2000 de beleidsregels ten aanzien van het toekennen van gereserveerde invalidenparkeerplaatsen, zoals bedoeld in artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht, vastgesteld.
Tegen het besluit vaststellen beleidsregels staat geen beroep open in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum.

Van 13 december 1999 tot en met 7 januari 2000 heeft het in het kader van de formele inspraak een voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake objectverwijsborden ter inzage gelegen. Op 10 december 1999 is de formele inspraakprocedure openbaar bekend gemaakt in het Streekblad. Het eindverslag van deze procedure is in de vergadering van 7 maart 2000 vastgesteld en heeft geleid tot enige aanpassingen van de lijst met te verwijzen objecten. De raadscommissie Stadswerken heeft in de vergadering van 21 maart j.l ingestemd met deze aanpassingen.
Dat betekent dat de beleidsregels op grond waarvan objecten zullen worden verwezen alsmede de lijst met objecten nu is vastgesteld.
Tegen dit besluit staat geen beroep open in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Het besluit ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij het informatiecentrum.

Verkeer
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten een gereserveerde invalidenparkeerplaats toe te wijzen behorende bij de volgende woningen:


- Juweellaan 79a

- Berglaan 42

- Tuindreef 42

- Kastanjeplein 4

Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende binnen 6 weken ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Gedurende die termijn liggen de besluiten voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.
Voorts kan, naast het indienen van vorenbedoeld bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de arrondissementsrechtbank Den Haag (sector Bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u ook contact opnemen met mw. C. v.d. Hengel, medewerkster van de afdeling Voorbereiding, team Verkeer, telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op nummer 079-346 8811.

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 maart de verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen vastgesteld. In deze verordening worden de taken, bevoegdheden en samenstelling van de commissie geregeld. De begeleidingscommissie wordt ingesteld om cliënten in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het te ontwikkelen beleid van Algemene bijstandswet (Abw). De bevoegdheden van de commissie strekken zich niet alleen uit tot de Algemene bijstandswet. Ook onderwerpen als minimabeleid en schuldhulpverlening kunnen aan de orde komen. De begeleidingscommissie kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. De verordening treedt op 1 april in werking.

WET MILIEUBEHEER

Mededeling ontwerp-beschikking
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer delen mede dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is binnengekomen van:

1. Projectorganisatie Hogesnelheidslijn Zuid te Utrecht, op 27 januari 2000, voor het oprichten en in werking hebben van een werkterrein t.b.v. de aanleg van verschillende kunstwerken en de spoorbaan van de HSL-Zuid voor de periode tot 2006 gevestigd aan de westzijde van de aan te leggen spoorlijn en strekt van HSL-km 17,14 tot 17,23 te Zoetermeer, kadastraal bekend als Zegwaard, sectie E, nr. 951. (WM 10/2000).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens vergunning onder voorschriften te verlenen.

Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt thans de ontwerp-beschikking bekend gemaakt. Vervolgens zal de definitieve beschikking worden genomen en bekend worden gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de aanvraag met bijlagen, andere stukken en de ontwerp-beschikking is vanaf 3 april 2000, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk. De ter-inzage-legging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de te nemen beschikking beroep kan worden ingesteld. Een nadere toelichting kan desgewenst worden gegeven; aanbevolen wordt zich daartoe vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd).
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen de hiervoren genoemde bescheiden 3 april 2000 tot 2 mei 2000 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.
Bedenkingen
Van 3 april 2000 tot 2 mei 2000 kan iedereen, naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. De persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de bedenking worden ingediend.
Eveneens bestaat gedurende 3 april 2000 tot 2 mei 2000 desgevraagd voor een ieder gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Daartoe dient men zich vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd). Er zal dan gelegenheid worden geboden met de aanvra(a)g(st)er, een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders en andere aanwezigen van gedachten te wisselen.
Wij vestigen er de aandacht op dat, naast de aanvra(a)g(st)er, alleen degenen die op een van de hierboven aangegeven wijzen bedenkingen inbrengen, en degenen, van wie blijkt dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd gerechtigd zijn tegen een ongewijzigde ontwerp-beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking in te stellen.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. (079) 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend. Van Der Maasstraat 2 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. T. van den Berg te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000305); Loggerkade 31 voor het plaatsen van een dakkapel en balkon t.n.v. L.A.C. Zwinkels te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000306); Lommerbaan 102 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M.R. Bor te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000307);
Lommerbaan 104 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.A.M. Roomer te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000308); Westwaarts 26 voor het wijzigen van de voorpui van de winkel t.n.v. R.J. Ladage te Zevenhuizen (bouwaanvraag B2000309); Maansteen 13 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. R. van Bodegom te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000310); Cypresgroen 33 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.J. Overwater te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000315); Diepenbrockrode 15 t/m 45 en 8 t/m 46 voor het veranderen van de entrees t.n.v. Delta Lloyd Vastgoed B.V. te Amsterdam (bouwaanvraag B2000317);
Slootdreef 259 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. F.W. Turfboer te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000319); Tjotterkade 19 voor het plaatsen van een uitbouw en een dakopbouw t.n.v. J.M. Nagelkerken te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000320); Bert Haanstrastrook 31 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. N.G. van Veen te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000321); César Franckrode 47 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C.M. Huijbens te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000322); Mosgroen 7 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R.J. de Jager te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000323);
A. Schweitzerlaan/M. Gandhisingel voor het bouwen van 20 kantoorvilla's t.n.v. Bevasta Projektontwikkeling B.V. te 's-Gravenhage (bouwaanvraag B2000324);
Bladgroen 27 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. Koekman te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000325);
Goudstraat 99 voor het veranderen van een bedrijfsgebouw t.n.v. Auto Leon Van De Slik Bv te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000326); Oostweg voor het plaatsen van een tijdelijke
hulpwarmteketelinstallatie t.n.v. Energie Delfland Nv te Delft (bouwaanvraag B2000327);
Noraschouw 28 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A.H. van den Dungen te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000332); Zwanewater 67 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel t.n.v. W.A. Sitskoorn te Zoetermeer (bouwaanvraag B2000333).
Aanvragen lichtreclamevergunningen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor lichtreclamevergunningen zijn ingediend.
Heliumstraat voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Eijffinger B.V. te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L2000311); Broekwegzijde 120 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. FA. Jimaki te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L2000314); Westwaarts 26 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. R.J. Ladage te Zevenhuizen (lichtreclamevergunning L2000316).
Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen zijn ingediend. Wit-Geellaan 68 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. H. De Vries te Zoetermeer (melding M2000312);
Goudenregenzoom 164 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. C.P.A. van Rijn te Zoetermeer (melding M2000331); Van Der Werffstraat 20 voor het plaatsen van een schuur t.n.v. W.J.S. Hagemeijer te Zoetermeer (melding M2000334).
Aanvragen sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van sloopvergunningen zijn ingediend.
Anna Blamanhove (154 woningen) voor het verwijderen asbesthoudende panelen t.n.v. Vidomes Zoetermeer te Zoetermeer (sloopvergunning S2000328);
Dorpsstraat 198 en 198 a voor het slopen van een bedrijfsgebouw t.n.v. Gemeente Zoetermeer Afd. Grondzaken te Zoetermeer (sloopvergunning S2000329).

Aanvraag monumentenvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 12 van de Monumentenwet 1988 te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag voor een monumentenvergunning is ingediend.
Voorweg 112 voor het wijzigen van de indeling woongedeelte t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (nr. 216/2000).
Deze aanvraag ligt met ingang van 3 april 2000 tot en met 17 april 2000 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Tijdens de periode waarin de aanvraag ter visie ligt, bestaat de mogelijkheid hiertegen schriftelijk bedenkingen in te dienen. Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van
8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.
Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:
Rokkeveenseweg Zuid 128 voor het vergroten van de woning t.n.v. J.A.B.M. Kneppers te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-03-2000, bouwvergunning B1999911); Esmoreitschouw 23 voor het plaatsen van een uitbouw en een dakkapel t.n.v. H.A.C. Kil te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-03-2000, bouwvergunning B19991282); Denemarkenlaan 75 voor het inrichten van een kantoor t.n.v. Vidomes Zoetermeer te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B19991311); Dorpsstraat 189 voor het wijzigen van de voorgevel t.n.v. B. Spiering te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B19991320); Karpersloot 58 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. W.J. van der Flier te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-03-2000, bouwvergunning B19991330); Wattstraat 50 voor het veranderen van een bedrijfsgebouw t.n.v. Leger Des Heils te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-03-2000, bouwvergunning B19991336); Pauwenveld 19 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.J.M. Peters te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-03-2000, bouwvergunning B19991359); Diamant 16 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H.C.S.M. van Swieten te Zoetermeer
(verleend d.d. 17-03-2000, bouwvergunning B19991389); Diamant 20 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A. Piening te Zoetermeer
(verleend d.d. 17-03-2000, bouwvergunning B19991390); Geel-Groenlaan 145 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. E. Briegoos te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-03-2000, bouwvergunning B19991397); Porfier 9 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A.M. Pisa te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-03-2000, bouwvergunning B19991404); Natuursteenlaan 47 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. G.E. Risseeuw te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-03-2000, bouwvergunning B19991407); Meidoornlaan 7 voor het plaatsen van een garage-berging t.n.v. J. Kuitert te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-03-2000, bouwvergunning B19991411); Lichtgroen 40 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. G. Lips te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B200028); Lava 6 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.K.M. Bainathsah te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B200029); Botterkade 14 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. E.B. Witzier te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-03-2000, bouwvergunning B200031); Azuurblauw 79 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P. van Driel te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B200047); Azuurblauw 81 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. G. Ottes te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B200048); Pelschans 58 voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. M.A.X. Smeekens te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-03-2000, bouwvergunning B200053); Voorweg 135 voor het plaatsen van 10 paardenstallen t.n.v. C.M. van Valderen te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-03-2000, bouwvergunning B200097); Pauwenveld 28 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. L.M. Stikkelorum te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, bouwvergunning B2000164).
Verleende lichtreclamevergunningen
Promenade 51 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Adam Herenmode te Houten
(verleend d.d. 23-03-2000, lichtreclamevergunning L19991335); Storkstraat 12 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Deli Xl te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-03-2000, lichtreclamevergunning L200069).
Akkoord verklaarde meldingen
Voorweg 28 voor het plaatsen van een tuinhuisje en een damwand t.n.v. R.J. de Jager te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-03-2000, melding M2000114); Parkdreef 181 voor het plaatsen van een (tijdelijke) rolstoelberging t.n.v. Vestia Zoetermeer te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-03-2000, melding M2000237); Okanhout 83 voor het wijzigen van de achtergevel t.n.v. P.W. Burggraaf te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-03-2000, melding M2000271).
Verleende sloopvergunningen
Zegwaartseweg 62 voor het slopen van een schuur t.n.v. M.G.M. Kras te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-03-2000, sloopvergunning S200065); Anna Blamanhove 7 voor het slopen bortsweringspaneeltjes keukenkozijn t.n.v. Vidomes Zoetermeer te Zoetermeer (verleend d.d. 24-03-2000, sloopvergunning S2000294).
Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan de onderstaande adressen:
Frans Halsstraat 37 met toepassing van art. 27, lid c en e vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp I voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. A.J.M. van der Burg te Zoetermeer (bouwplan nr. B2000157); John Woodruimte 33 met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50 lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. Oogjen te Zoetermeer (bouwplan nr. B200013); John Woodruimte 35 met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50 lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R.F.M. de Wit te Zoetermeer (bouwplan nr. B200014); Lijnbaan nabij winkelcentrum met toepassing van art. 19 WRO van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50 lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van zeven ondergrondse afvalverzamelcontainers t.n.v. Gemeente Zoetermeer, Afdeling Reiniging te Zoetermeer (bouwplan nr. B200030).
Deze 5 bouwplannen liggen met ingang van 3 april 2000 tot en met 17 april 2000 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop-, monumenten- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.


2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.

3. Tegen verleende bouw-, sloop-, monumentenvergunning en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.
Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer (079) 346 8322 of 346 8646/8647.
31 maart 2000ICT Loopbaanmarkt doorslaand succes

De ICT loopbaanmarkt die op donderdag 23 maart jl. in 'De Leeuwenbrink' werd gehouden, is een doorslaand succes geworden. Ruim 200 ICT-ers hebben zich in het atrium van de voormalige Brinkers-margarinefabriek laten infomeren over de loopbaanmogelijkheden die Zoetermeers tien grootste ICT-bedrijven hen kunnen bieden. Tijdens de loopbaanmarkt zijn veel vervolgafspraken gemaakt voor oriënterende gesprekken. De bedrijven ASG De Veer, Azlan, AT&T, Datis, Pink Elephant, Roccade Public, SNT, Syntegra, Siemens en Verdonck, Klooster & Associates hadden een stand op de loopbaanmarkt.

Niet alleen banenzoekers of potentiële banenwisselaars waren present op de loopbaanmarkt. Ook degenen die met plannen rondliepen om een eigen ICT bedrijf te beginnen hebben zich bij de stand van de Ondernemerswinkel laten informeren over de vele mogelijkheden die er op dit gebied zijn. Een twintigtal bezoekers liet zich specifiek informeren over de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke condities een startersruimte te huren in het gebouw De Leeuwenbrink. De organisatie en de deelnemende ICT-bedrijven spreken van een succesvolle dag en willen zeker in de nabije toekomst wederom een dergelijke loopbaanmarkt organiseren.

Conferentie
Voorafgaand aan de ICT-loopbaanmarkt is voor de tweede maal de Ronde Tafelconferentie gehouden. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter heeft de gemeente gesproken met het Zoetermeerse ICT-bedrijfsleven. Tijdens de open discussie zijn er afspraken gemaakt om het ICT-klimaat in de toekomst nog meer te verbeteren.Kunstopdracht

Voorzieningenstrip als ruggengraat voor Noordhove

De gemeente Zoetermeer heeft voor de stedenbouwkundige realisatie van de wijken Noordhove en Oosterheem een Masterplan beeldende kunst laten ontwikkelen door kunstenaar Henri van Nes. Van de hieruit voortvloeiende kunstopdrachten loopt het schema van realisering parallel aan dat van de stedenbouwkundige realisatie van genoemde stadsdelen. De gemeente is dan ook op zoek naar kunstenaars voor een kunstopdracht in Noordhove.

De voorzieningenstrip kan worden gezien als de ruggengraat van Noordhove. Voorzieningen, zoals een supermarkt, het gezondheidscentrum, een school en dergelijke zijn in deze lange smalle strook ondergebracht. De strip begint naast het bestaande Noordhovepark en eindigt met bijzondere architectuur aan de rand van de Benthuizerplas. Een toekomstig station voor de randstad-lightrail is in deze strip gepland. Secundaire- en hoofdwegen doorkruisen dit gebied.

Leibomen
Langs deze strip zullen over de lengte van ongeveer 850 meter leibomen worden aangeplant. Deze bomenhaag zal te zijner tijd de continuïteit van de stedenbouwkundige as ondersteunen. Voor het zover is zullen deze rasters, waarlangs het groeiproces zal worden geleid en de constructie die nodig is om deze overeind te houden, in visueel opzicht de aandacht opeisen. De belevingswaarde van deze lange groene lijn kan door middel van beeldende kunst een bijzondere worden. Uitgangspunt is dat de constructie tegelijk ook drager van beeldende kunst kan zijn. Het geheel moet worden benaderd als een zelfstandig kunstwerk waarvan de leibomen in hun steeds wisselende fasen van ontwikkeling deel uit maken. Alle mogelijke middelen of technieken zijn denkbaar, mits zij weer en wind bestendig zijn.
Inspelen
Er wordt gezocht naar een beeldend kunstenaar, die in staat is vanuit een eigen oeuvre op dit proces van groei en geleiding in te spelen. Het ontwerp dient tot stand te komen in nauwe samenwerking met de gemeentelijke hoofdafdeling Stadswerken. Het budget voor deze opdracht is, afhankelijk van sponsorbijdragen, maximaal fl 155.000,-, inclusief bouwkundige voorzieningen en honorarium en exclusief BTW. Het honorarium voor het schetsontwerp bedraagt fl 2.500,-, exclusief BTW.
Belangstelling?
Beeldend kunstenaars, die belangstelling hebben, wordt gevraagd uiterlijk voor 21 april a.s. documentatie op A4-formaat (geen dia's of video's) op te sturen. Het pakket dient duidelijk voorzien te zijn van naam, adres en de aanduiding: gemeente Zoetermeer, t.a.v. mevr. A.E.M. van Valderen, ten behoeve van 'Voorzieningenstrip', Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. De verpakking moet geschikt zijn voor retourzending.
Op basis van het ingezonden materiaal nodigt de gemeentelijke adviescommissie beeldende kunst Noordhove/Oosterheem maximaal drie kunstenaars uit een schetsontwerp te maken. Nadere informatie over de opdracht kan worden verkregen bij Henri van Nes, telefoon: (078) 613 7336.Vrijwilligers gezocht voor KlusKeet

Vanwege succesvolle ervaringen is de themagroep Duurzaam Bouwen en Wonen van Lokale Agenda 21 van plan om, in samenwerking met de gemeente, dit jaar een KlusKeet te plaatsen bij een aantal Zoetermeerse bouwmarkten. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers die één of enkele dagen een KlusKeet willen bemensen.

Een KlusKeet is een op ludieke wijze als tentoonstelling ingerichte bouwkeet, waar doe-het-zelvers antwoord kunnen krijgen op vragen over duurzaam klussen, zoals: Welke verf is het minst schadelijk voor mens en milieu? Wat voor behang is het meest milieuvriendelijk? Welke houtsoorten kan ik het beste gebruiken? Wat kan ik doen om energie en water te besparen?

Training
Een KlusKeet wordt geplaatst op de parkeerplaats van een bouwmarkt. Bij de KlusKeet staan twee vrijwilligers, die een gerichte training hebben gekregen. Het doel van een KlusKeet-project is om klussers en doe-het-zelvers te informeren over duurzaam klussen. Met weinig inspanningen bij het doe-het-zelven valt heel wat te besparen op gezondheid en milieu. Ook de veiligheid en de portemonnee zijn daar meestal bij gebaat.

Rad van fortuin
In de deelnemende bouwmarkt of DHZ-zaak staan de meest milieuvriendelijke producten uitgestald en is over deze producten extra informatie te vinden. In de KlusKeet zijn diverse folders beschikbaar. Bezoekers van de KlusKeet worden uitgedaagd om mee te doen met het 'Rad van fortuin'. Voor dit spel zijn prijsjes beschikbaar.

Vergoeding
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in milieuvriendelijk klussen, bereid zijn om een speciale training te volgen, over goede contactuele vaardigheden beschikken en een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Geïnteresseerden ontvangen een gratis cursus van één dag met zowel theorielessen als lessen door praktijkmensen. Voor het bemensen van de KlusKeet ontvangen zij een vergoeding van fl 125,- per dag.
Belangstellenden kunnen zich tot 8 april aanmelden bij de gemeentelijke afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, de heer Van Es, telefoon 346 8409.


Extra controle op het uitlaten van honden

Een hond is een fijne kameraad, maar kan anderen tot last zijn als hondenbezitters zich niet aan de regels houden. Het gemeentelijk Team Handhaving gaat daarom de komende weken een groot deel van haar capaciteit inzetten om de regels voor het uitlaten van honden te handhaven. Een bekeuring voor het los laten lopen of het laten lopen op een plek waar dat niet is toegestaan komt op fl 60,-. Eenzelfde bedrag moet worden betaald wanneer men de hond laat poepen op een plek waar dat niet is toegestaan.

Zoetermeer is er veel aan gelegen om de stad zo schoon mogelijk te houden. Zo zijn toezichthouders verantwoordelijk voor de controle en de handhaving van de regels omtrent het verontreinigen door, en het uitlaten van honden.
Niet alleen door controle, maar ook door het gratis ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes en poepschepjes (beide te verkrijgen in de wijkposten), is de gemeente actief. In de wijkposten is ook de Hondenkaart verkrijgbaar.

Hondenbelasting
Hondenbezitters zijn, ingevolge de Verordening Hondenbelasting 1997, verplicht hun hond(en) op te geven voor deze belasting. Zij ontvangen bij aangifte automatisch de Hondenkaart waarop de regels omtrent honden klip en klaar zijn vermeld. Ondanks de gemeentelijke regels en inspanningen blijkt extra aandacht voor handhaving nodig.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze actie? Neem dan contact op met het Team Handhaving, telefoon 346 9011 of 316 2341.

Vanwege aanvullende verkeersstudie

Herziening bestemmingsplan Dorp vertraagd

In oktober en november 1999 hebben presentaties en discussiebijeenkomsten plaatsgevonden over de Ruimtelijke Visie Dorp. De herziening van het bestemmingsplan Dorp die daar mee samenhangt, heeft echter vertraging opgelopen.

De gemeente heeft subsidie gekregen van Novem om een studie 'verkeersprestatie op locatie' uit te kunnen voeren. Doel van die studie is na te gaan welke maatregelen op verkeersgebied mogelijk zijn om het energieverbruik in verkeer en vervoer per huishouden te verminderen. Het terugdringen van het energieverbruik betekent tevens het verminderen van de automobiliteit, hetgeen ook de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt. Deze studie is onlangs afgerond.

Raamplan
Het zal echter nog enige tijd vergen de voorstellen uit de verkeersstudie en de nadere uitwerking van de visie te bundelen tot een raamplan (dat is de basis voor het bestemmingsplan). Bovendien wordt nader onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid. Eén en ander betekent dat de planning zoals in oktober vorig jaar is meegedeeld, namelijk het gereedhebben van het raamplan in februari, niet gehaald is. De gemeente streeft er nu naar het raamplan in juni afgerond te hebben, om hierover vervolgens een inspraakprocedure te starten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis, telefoon 346 8620.Chemobiel voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en klein Wit- en Bruingoed

U vindt de Chemobiel de komende week op:

Dinsdag 4 april

ochtend: Groenblauwlaan, Mosgroen, Geelgroenlaan 149-231/80-134, Regenboogsingel, Grasgroen.
middag: Lichtgroen, Malachietgroen, Saturnusgeel, Safarigeel, Spectrumsingel 1-73, Witgeellaan, Glanswit, Napelsgeel, Marsgeel, Meloengeel, Napelsgeel.

Woensdag 5 april

ochtend: Kanariegeel, Geelgroenlaan 85-147, Nevelgrijs, Parelgrijs, Paletsingel 40-60/1-95, Geelgroenlaan 1-83/2-68, Barietgeel, Barietgeel/Ambergeel, Barietgeel, Cadmiumgeel.
middag: Aloëbruin, Aloëbruin/v. Dijcksbruin,
v. Dijcksbruin/Herfstbruin, Herfstbruin/Kasselbruin, Kasselbruin, Kasselbruin/v. Dijcksbruin, Kasselbruin, Rokkeveenseweg Zuid, Mokkabruin, Rokkeveenseweg Zuid, Donkergroen, Cypresgroen, Bronsgroen.
Donderdag 6 april

ochtend: Donkergroen, Donkergroen/Geelgroenlaan, Bladgroen, Groenblauwlaan, Paletsingel 101-195, Blauwroodlaan, Bermudablauw, Azuurblauw.
middag: Donaublauw, Electrablauw/Azuurblauw, Hemelsblauw, Marineblauw, Indigoblauw/Marineblauw, Marineblauw, Blauwroodlaan, Spectrumsingel, Reigersblauw, Pruisischblauw, Groenblauwlaan.

Deze week bezoekt de Chemobiel op vrijdagavond geen winkelcentrum.Landelijke feestdag

Vrijmarkt verplaatst naar vrijdag 5 mei

Vrijdag 5 mei 2000 is uitgeroepen tot landelijke feestdag, een dag waarop uitvoerig wordt stilgestaan bij 55 jaar bevrijding. In Zoetermeer zal dit groots gevierd worden. Een Zoetermeerse werkgroep, bestaande uit actieve burgers van Zoetermeer, Floravontuur en de gemeente is al enige tijd druk bezig met het organiseren van talrijke feestelijke activiteiten die van 's morgens vroeg tot middernacht zullen gaan plaatsvinden.

Vanwege het karakter van 5 mei is besloten de vrijmarkt dit jaar niet op Koninginnedag (zaterdag 29 april) te houden, maar te verplaatsen naar vrijdag 5 mei. Ook de locatie is veranderd: de vrijmarkt vindt plaats in de Dorpsstraat. Gezien de grote belangstelling voor een plaatsje op deze markt en de beperkt beschikbare ruimte, geeft de gemeente ook dit jaar 200 gratis vrijmarktkaarten uit. Alleen met deze kaart heeft u recht op een plekje op de vrijmarkt. Noteert u vast, dat deze kaarten vanaf woensdag 12 april verkrijgbaar zijn in de centrale hal van het Stadhuis. Hierbij geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Meer informatie leest u in Stadsnieuws van vrijdag 7 april.

Piloten
Blijft u onder meer Stadsnieuws in de gaten houden, want in de maand april zal uitgebreid worden ingegaan op de vele activiteiten en plechtigheden op Koninginnedag, de 4 mei-herdenking en de 5 mei-viering.
Op 4 mei vinden traditiegetrouw een stille tocht en herdenkingsbijeenkomst plaats. In dit bijzondere jaar zullen hieraan 20 Amerikaanse seniorenpiloten deelnemen, die in de oorlogsjaren vele voedseldroppings (ook boven Zoetermeer) hebben uitgevoerd!Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 31 March 2000 (12:30)

Deel: ' Stadsnieuws Zoetermeer '
Lees ook