Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie

Datum 28 januari 2003
Nummer persbericht p014

Stadspeiling 2003 van start

Begin deze maand start de gemeente met de Stadspeiling 2003: de periodieke bevolkingsenquête over leefbaarheid en veiligheid in de wijken en over andere thema's. Tot aan de zomervakantie zullen ongeveer 5000 Nijmegenaren over deze onderwerpen worden ondervraagd. De voorgaande Stadspeilingen werden gehouden in 1993, 1996, 1998 en 2001.

Het volgen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken Voor het gemeentebestuur heeft het verbeteren van het leefklimaat in de wijken grote prioriteit. "Schoon, heel en veilig" krijgt hierbij extra aandacht.
Om te kunnen volgen ("monitoren") hoe de leefbaarheid en veiligheid in Nijmegen zich ontwikkelen houdt de gemeente periodiek een uitgebreide bevolkingsenquête. Deze informatie is nodig voor de wijkaanpak en het veiligheidsbeleid. Ook kan men zien welke veranderingen zich ten opzichte van vorige peilingen hebben voorgedaan en of dit aanleiding geeft om de inzet van het beleid aan te passen.
Voorbeelden van onderwerpen die in de enquête aan bod komen zijn: de tevredenheid over de voorzieningen in de buurt, het contact met andere buurtbewoners, de verhouding tussen ouderen en jongeren, het voorkomen van voorvallen en misdrijven, het onveiligheidsgevoel van mensen en het oordeel over het optreden van de politie in de buurt. Wijkaanpak is volgens burgemeester en wethouders vooral ook een kwestie van de buurtbewoners zelf. Daarom omvat de enquête ook vragen over de activiteiten die mensen zelf voor hun buurt uitoefenen of dat zouden willen doen.

Extra enquêtes in aanpakgebieden
De Nijmeegse wijken zijn ondergebracht in negen stadsdelen, bijv. Oud-Oost, Nieuw-West en Lindenholt. Waalsprong is het negende en nieuwste stadsdeel. Het onderzoek levert voor elk van deze stadsdelen afzonderlijk uitkomsten op en deze zijn te vergelijken met die van de andere stadsdelen. Daarnaast is er, net in de Stadspeiling van 1998, extra aandacht voor de zogenaamde aanpakgebieden in het wijkbeleid. Dat zijn gebieden die naar verhouding meer problematiek en beleidsinzet kennen. In zon 20 van dergelijke wijken of buurten worden extra enquêtes afgenomen. Daardoor levert het onderzoek ook voor die gebieden specifieke uitkomsten op.

Andere thema's in de enquête
Naast leefbaarheid en veiligheid is er in de vragenlijst plek ingeruimd voor andere thema's, die daar op aansluiten. Zo wordt de respondenten gevraagd naar kontakten in de buurt en andere sociale kontakten. Een nieuw thema is de deelname aan sportactiviteiten: welke sporten beoefent men, hoe vaak en waar?
Een belangrijk thema, dat ook in vorige Stadspeilingen voorkwam is de multiculturele samenleving. In de enquête zitten bijv. vragen over de kontakten tussen autochtone en allochtone inwoners in de wijk en ervaringen en meningen over de verstandhouding tussen beide groepen. Dit zal materiaal moeten opleveren voor het gemeentelijke multiculturele beleid, waaronder integratie.
Tenslotte is er ook een vragenblok waarin de stad als geheel centraal staat: wat voor beeld heeft de Nijmeegse burger van de stad en vindt men, dat de stad voor- of achteruit gaat?

Veldwerk en rapportage
De respondenten die gevraagd worden aan het onderzoek mee te doen krijgen eerst een brief van burgemeester en wethouders. Daarna neemt het veldwerkbureau contact op voor het afnemen van de enquête. Dit geschiedt bij de mensen thuis. Het zal tot in juni duren, voordat alle deelnemers aan het onderzoek zijn bezocht.
De resultaten zullen worden gepresenteerd in de Stads- en Wijkmonitor. Deze rapportage zal begin 2004 verschijnen.
Alle Nederlandse steden die aan het Grotestedenbeleid deelnemen doen vergelijkbare onderzoeken onder hun inwoners. In Nijmegen ligt de aanpak bij de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek. Het bureau dat het veldwerk verzorgt, is het Nijmeegse bureau Planwerk. Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marij Delissen, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Stadspeiling 2003 van start in Nijmegen '
Lees ook