Gemeente Breda


STADSVISIE BREDA IS GEREED

Het gemeentebestuur van Breda levert op 1 november een complete Stadsvisie af bij minister Van Boxtel. Zo voldoet Breda aan de verplichting om de minister duidelijk te maken hoe zij de negen doelstellingen van het Grote-stedenbeleid wil waarmaken. De Stadsvisie bevat de missie van het gemeentebestuur waarin de ambities en prioriteiten van de stad zijn geformuleerd aan de hand van de vier thema's wonen, werken, cultuur en zorg. Op maandag 4 oktober presenteert het College van B&W de Stadsvisie aan de inwoners van Breda en op 28 oktober beslist de gemeenteraad over de Stadsvisie.

De Stadsvisie is gebaseerd op een onderzoek naar de stand van zaken in Breda, afgezet tegen de negen doelstellingen van het Grote-stedenbeleid. De analyse biedt inzicht in de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor de stad in de komende periode.

Tevens biedt de gemeente de minister het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma Grote-stedenbeleid aan. Hierin staat in concrete termen hoe Breda op de lange termijn de beoogde maatschappelijke effecten wil bereiken. De komende tijd wordt de Stadsvisie uitgewerkt in een achttal stedelijke ontwikkelingsprogramma's met daarin concrete uitvoeringsprojecten op allerlei terreinen. De resultaten van de inspraak en consultatie op de Meerjarenvisie van vorig jaar worden in deze programma's verwerkt.

Integraal karakter

In de integrale Stadsvisie die er nu ligt geeft het gemeentebestuur een visie op wat er de komende 10 à 15 jaar in Breda wordt ondernomen om het karakter van de stad te behouden en waar mogelijk te versterken. De komende jaren krijgt Breda te maken met een aantal ingrijpende fysieke ontwikkelingen als de aanleg van de HSL/A16, de Oost-Westflank, het stationsgebied en de realisering van Vinex-locaties. Daarnaast vergen kwesties als de positie van Breda in de regio, de ontwikkeling van duurzame relaties in een multiculturele samenleving, de versterking van de cultuurhistorische waarde en het groene karakter van de stad extra aandacht. Verder blijft de zorg voor het maatschappelijk kwetsbare deel van de Bredase bevolking hoog op de politieke agenda staan ondanks veel positieve ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en leefbaarheid in de stad. Kortom, met deze integrale visie wordt samenhang aangebracht tussen wonen, werken, cultuur en zorg. Via samenwerking, consultatie, inspraak en overleg waar het college de raad, de gemeentelijke diensten, organisaties, bedrijven, andere overheden en de Bredase bevolking bij betrokken zijn, wil Breda haar doelstellingen bereiken.

Voortraject

In 1998 heeft Breda samen met 20 grote gemeenten een convenant gesloten met het rijk met als doel een integrale Stadvisie te leveren.

Breda was toen al bezig met het Stadsplan, een toekomstscenario op ruimtelijk gebied. In 1998 is een Meerjarenvisie samengesteld van meer dan duizend activiteiten op het gebied van wonen, werken, cultuur en zorg, die voortvloeien uit alle gemeentelijke beleidsnota's. Uit de consultatie kwamen heel veel reacties hetgeen de grote betrokkenheid van de inwoners bij de stad aangeeft. De Stadsvisie is een logisch vervolg op het voorafgaande.

De gemeenteraad bespreekt de Stadsvisie in haar vergadering van 28 oktober. Tevens buigen de commissies Ruimtelijke Ordening, ECG en Middelen zich de komende maand over de visie. Op 1 november biedt Breda de Stadsvisie aan minister Van Boxtel van Grote-stedenbeleid aan.

Breda, 30 september 1999

Deel: ' Stadsvisie Breda gereed '
Lees ook