Bve Raad

locatie: home > persberichten > 4-9-2001

Persbericht

De Bilt, 4 september 2001

Onderzoek van de Bve Raad en de OVDB wijst uit:

... Stageplaatsen tekort in de zorg kan oplopen tot 17 % ...

Van de leerlingen in de verpleegkundige opleiding heeft 7% te maken met een tekort aan middellange stages en 11% met een tekort aan lange stages. Dit blijkt uit het onderzoek "Een hoop gedoe...." bij alle Regionale Opleidingscentra ROC met een zorgopleiding. Prismant voerde het onderzoek uit in opdracht van de Bve Raad, brancheorganisatie van instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en de OVDB, landelijk orgaan beroepsonderwijs onder andere voor de zorgsector. De consequentie van de tekorten is dat er leerlingen zijn die hun opleiding afronden terwijl maar minimaal voldaan is aan de vereisten van de kwalificatiestructuur. Vaak is de breedte van de opleiding, het opdoen van ervaring in meerdere werkvelden, in het geding.
De Bve Raad brengt de resultaten van het onderzoek onder de aandacht van de ministers van VWS en OCenW en de zorgorganisaties, om uiteindelijk te komen tot het terugdringen, of zo mogelijk oplossen, van de tekorten aan stageplaatsen.

Demonstratie
Vorig najaar leidde het tekort aan stageplaatsen tot een demonstratie van leerlingen in Den Haag. Minister Borst van VWS steunde de noodkreet onder andere met de opmerking dat het niet acceptabel was dat leerlingen zelfs de grens over moeten om stage te kunnen lopen. De Bve Raad steunde de leerlingen en heeft daarna intensief overleg gevoerd met diverse partijen die verantwoordelijk zijn voor het ter beschikking stellen van stageplaatsen en de daarbij behorende leerlingenbegeleiding. Ook was nader onderzoek nodig naar het vereiste aantal stageplaatsen.

Landelijk
Uit het onderzoek blijkt dat de tekorten zich in het schooljaar 2000/2001 vooral toespitsten op de stages van drie maanden of langer. Het gaat dan met name om de opleiding tot Verpleegkundige en om stageplaatsen in ziekenhuizen. Bij een paar ROC's kwamen ook tekorten voor bij de opleiding tot Verzorgende en in de werkvelden thuiszorg en gehandicaptenzorg; dit geldt vooral de middellange stages.

Regionaal
De tekorten doen zich verhoudingsgewijs het sterkst voelen in het noorden en oosten van het land en het minst in het westen. De tekorten komen verhoudingsgewijs vaker voor in regio's die relatief veel mensen opleiden en juist minder vaak in regio's die met tekorten aan personeel te kampen hebben.

Redenen
Een veelheid aan redenen wordt door de respondenten, net als in ander onderzoek op dit terrein, genoemd als oorzaak van de tekorten aan stageplaatsen. De te geringe capaciteit bij de ontvangende organisatie speelt naar de mening van ROC's een overheersende rol.

Verwachtingen
Gezien de omvang van de instroom in de verpleegkundige opleidingen in de afgelopen jaren en het moment in de opleiding waarop men stage loopt zal er de komende twee jaar landelijk gezien een toenemende behoefte van circa 12% en nog eens 5% extra stageplaatsen ontstaan ten opzichte van het jaar 2000/2001. Daarna zal zich een afname voordoen. De afname in de behoefte aan stageplaatsen geldt nu landelijke gezien al voor de opleiding tot helpende en verzorgende. Regio's die nu al met tekorten te kampen hebben zijn ook over de komende twee jaar somber gestemd. Hoewel de nadruk blijft liggen op de (middel-)lange stages in ziekenhuizen bij de opleiding tot verpleegkundige, valt er ook een toename van problemen te constateren in andere werkvelden: thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In een beperkt aantal regio's verwacht men ook bij de andere opleidingen tekorten, aldus de onderzoekers.

Criteria
Als definitie van het tekort zijn in het onderzoek de volgende criteria gehanteerd:
o het ontbreken van stageplaatsen, ook wel genoemd Beroepspraktijkvormings (BPV) plaatsen, bij erkende leerbedrijven, o het ontbreken van stageplaatsen die voldoen aan de vereisten van het curriculum,
o het ontbreken van stageplaatsen die binnen redelijke reisafstand liggen, dat wil zeggen binnen de regio.

Een en ander wil dus niet zeggen dat de betreffende leerlingen geen stage hebben kunnen lopen. Wél betekent dit dat de betreffende stageplaats tekort schoot ten opzichte van bovengenoemde criteria.

Tot slot
Met de resultaten van het onderzoek gaat de Bve Raad in overleg met betrokken partijen om uiteindelijk te komen tot het terugdringen, of zo mogelijk oplossen, van het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan BPV plaatsen.
De OVDB heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in het zogenaamde macrodoelmatigheids-advies, dat deze maand verschijnt. In dit advies wordt over alle regio's, voor alle kwalificaties uit de OVDB kwalificatiestructuur aangegeven, wat de stand van zaken is van de beschikbaarheid van BPV plaatsen; tekorten en overschotten.

Deel: ' Stageplaatsen tekort in de zorg kan oplopen tot 17 % '
Lees ook