Gemeente Papendrecht

Stand van zaken AZC mei 2002

De bouwwerkzaamheden op de Oostkil, de locatie waarop het asielzoekerscentrum gerealiseerd wordt, liggen op schema. Als alles volgens plan blijft verlopen is het asielzoekerscentrum medio september klaar voor de opvang van asielzoekers. Hieronder de stand van zaken.

Het asielzoekeronderwijs in de basisschoolleeftijd is een intensief en tamelijk uniek samenwerkingsproject tussen het Christelijk Nationaal Onderwijs (CNO) en het openbaar onderwijs. Het resultaat daarvan is dat nu een convenant in de afrondende fase is waarin deze samenwerkingsovereenkomst is geregeld. Hierin is onder meer vastgelegd dat een bestuurscommissie wordt ingesteld waarin besturen en directies van zowel het openbaar als het Christelijk Nationaal Onderwijs de leiding hebben over het onderwijs aan kinderen van asielzoekers. Het convenant wordt binnenkort ondertekend.

Voor het basisonderwijs wordt de Anne Frankschool de zgn. BRIN-school: de school die de administratie voert en waaraan de (onderwijs)vergoedingen overgemaakt worden. Dit betekent dat de Anne Frankschool een dependance krijgt voor het asielzoekeronderwijs. Leerlingen, ouders en docenten van de Anne Frankschool zijn hierover door middel van een nieuwsbrief ingelicht.

In de pers hebben berichten gecirculeerd als zou de Koningin Beatrixschool de BRIN-school worden. Deze berusten echter op een misverstand. De asielzoekerschool krijgt een eigen gebouw op het asielzoekerscentrum. Inmiddels is een coördinator aangesteld, die vanaf heden de verdere voorbereidingswerkzaamheden, en later de dagelijks leiding van deze locatie, gaat voeren. Eén van de werkzaamheden is het aanstellen van een docententeam. Dit levert geen groot probleem op, omdat spontaan een groot aantal mensen zich heeft aangemeld als docent voor de asielzoekerschool. Wanneer de school opengaat, staan docententeam klaar om de leerplichtige asielzoekerkinderen op te vangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciale lesmethoden om Nederlands te leren als dit niet de moedertaal is.

De leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, worden opgevangen op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. Daar heeft men inmiddels ruime ervaring met het lesgeven aan deze doelgroep. Ook de asielzoekerleerlingen uit Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bezoeken daar de lessen.

Inmiddels heeft de gemeente ook afspraken gemaakt met de leverancier van de schoolvoorziening. De schoolvoorziening bestaat uit vier leslokalen, een speellokaal, een directiekamer, een docentenkamer en diverse bergingen.

Medische zorg

Medio juni 2002 wordt, onder leiding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, voor de lokale zorginstellingen en personen die betrokken zijn bij de medische zorg aan asielzoekers een afzonderlijke bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt uiteengezet hoe de medische zorg georganiseerd is dan wel geregeld wordt. De betrokken instellingen en personen ontvangen tijdig een uitnodiging. Wie meer informatie wil hebben of vragen heeft, kan contact opnemen met Joop Warner, projectleider AZC, telefoon 078-6418232.

Deel: ' Stand van zaken AZC mei 2002 gemeente Papendrecht '
Lees ook