Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts bzk stand gevangenis koraal specht

Gemaakt: 13-4-2000 tijd: 13:49


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antillaanse en Arubaanse Zaken

's-Gravenhage, 11 april 2000

Onderwerp:

Stand van zaken gevangenis Koraal Specht te Curacao: beheer

Naar aanleiding van uw brief van 30 maart 2000 doe ik u onderstaand de gevraagde informatie toekomen.

In uw brief geeft u aan dat de commissie gaarne een nadere duiding ontvangt of bij de mogelijkheden van overdracht van beheer wordt gedoeld op het huidige of het toekomstige beheer. Waar in mijn brief van 21 maart 2000 sprake is van mogelijkheden van overdracht van het beheer en de implicaties daarvan, wordt gedoeld op een mogelijke toekomstige situatie. Zoals inmiddels bekend is, wordt door de regering van de Nederlandse Antillen serieus overwogen om het beheer van de gevangenis uit te besteden aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

Voorts verzoekt u om een kopie van de overeenkomst inzake het opstellen van een commissioning plan, danwel een indicatie wanneer dit beschikbaar zal komen.

Op bladzijde twee van mijn brief van 21 maart 2000 wordt gesproken over een nieuwe overeenkomst, te onderscheiden van de overeenkomst betreffende de nieuw- en verbouw van de gevangenis Koraal Specht. Deze overeenkomst, waarvan nog geen concept beschikbaar is, zal betrekking hebben op de vervaardiging van een beheersplan (commissioning plan). Zodra deze te mijner beschikking komt zal de Tweede Kamer daarvan een exemplaar ontvangen.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de rijksministerraad zal de voortgang worden besproken van de maatregelen waartoe de Nederlandse Antillen hebben besloten om de situatie in de gevangenis op korte termijn te verbeteren. In dit verband kan ik u mededelen dat de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen ten aanzien van het management en het aantrekken van personeel door de ministerraad van de Nederlandse Antillen is gemachtigd tot het inhuren van externe krachten. Over het aantrekken van interimmanagement worden thans onderhandelingen gevoerd met de firma Wackenhut, teneinde op zeer korte termijn personeel naar Curaçao te laten overkomen.

Op 6 april 2000 heb ik alhier met de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen een gesprek gehad over de gevangenis Koraal Specht. Bij die gelegenheid heeft hij verzocht om financiering van de voorgenomen versterking van het management gedurende ongeveer een jaar, of zoveel eerder als een formele beheersoverdracht kan worden gerealiseerd. Hoewel er bij de interimmaatregelen formeel geen sprake is van de overdracht van het beheer aan een private partij, is het waarschijnlijk dat dezelfde firma zal worden belast met het beheer over de gevangenis, zodra de ministerraad van de Nederlandse Antillen daartoe een definitief besluit heeft genomen.

Om de versnelling van het proces van verbetering op de Antillen te ondersteunen ben ik voornemens om op het verzoek van de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen in beginsel positief te reageren, uiteraard op voor financiering gebruikelijke condities. Ik hecht er daarbij aan dat de regering van de Nederlandse Antillen zich in dit proces laat adviseren door gespecialiseerde externe deskundigen, zoals dit ook is gebeurd bij het bouwproces. Ten tweede dient het toezicht op de private partij door de overheid in extenso te worden geregeld om de politieke verantwoordelijkheid volledig te kunnen waarborgen. Met het formuleren van deze randvoorwaarden geef ik tevens uitvoering aan de motie Van Oven, Tweede Kamer vergaderjaar 1999-2000, 26 827, nr 3.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Stand van zaken beheer gevangenis Koraal Specht te Curacao '
Lees ook