Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie FEZ

Afdeling Begrotingszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 juni 1999
Kenmerk FEZ/BZ 305/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Uw vragen over de voortgang van de reorganisatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van uw Commissie d.d. 7 mei 1999, kenmerk Buza 32/99, bied ik u mede namens de minister voor Ontwikkelings-samenwerking een nadere uitwerking aan van de maatregelen twee en drie onder punt 5 van mijn brief d.d. 21 april
1999 over de voortgang van de reorganisatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken.


5.2 Verkleinen van zowel beleidsafdelingen als stafafdelingen

Verkleining van de beleidsafdelingen vindt op de volgende terreinen plaats:


- Door aanpassing van de werkwijze, stroomlijning van taken en standaardisering van dossiers op de regiodirecties kan de formatie van het Directoraat Generaal Regio Beleid worden verminderd met 15 fte's.


- Het Directoraat Generaal Politieke Zaken kan licht inkrimpen met
5fte's door een stroomlijning van taken en een betere taakverdeling en communicatie met de regiodirecties.


- Het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking zal met 8 fte's worden verminderd. In de DGIS-leiding wordt de functie van tweede plv-DGIS niet gecontinueerd.


- Het Directoraat Generaal Europese Samenwerking kan inkrimpen met
8 fte's door stopzetting van een aantal kleinere taken en stroomlijning van processen.

Bij het verkleinen van stafafdelingen worden met name de inkrimping van de volgende ondersteunende diensten beoogd:


- Vanaf 2001 zal de directie Financieel-economische Zaken met 20 fte's kunnen afnemen, ervan uitgaande dat het financieel beheer op structurele wijze zal zijn ingebed in de organisatie en het nieuwe financieel-administratieve systeem (onderdeel GMIS) operationeel zal zijn.


- De vernieuwing van het personeelsbeleid en de reorganisatie van de personeelsdienst bieden aanknopingspunten voor stroomlijning en herschikking van de taken in de nieuwe P&O-organisatie zodat de personele inzet kan worden verminderd met 22 fte's.


- Door vernieuwing van het berichtenverkeer kan vanaf 2001 de formatie van de directie Informatie- en Communicatie Technologie worden verminderd met 20 fte's.

Op kleinere schaal leveren de overige ondersteunende diensten hun bijdragen aan de realisatie van de efficiency-taakstelling (21 fte's) door middel van stroomlijning van processen.


5.3 Verminderen van het aantal functies op posten en sluiting van een aantal posten

Aan de posten is door middel van een min 10/min 20 % operatie gevraagd voorstellen te doen waaruit een keuze kan worden gemaakt voor hun bijdragen aan de taakstelling. Door opheffing of samenvoeging van functies, efficientere werkwijzes en functievervulling door een lokaal aan te trekken i.p.v. een uitgezonden medewerker zal het mogelijk zijn het totaal aantal uitgezonden medewerkers te verminderen met ongeveer
50 fte's in 1999 oplopend tot 125 fte's in 2003.

Over de voorgenomen sluiting van posten zal ik u na de besluitvorming hierover in de Ministerraad nader informeren. Daarnaast ben ik voornemens de post in Algiers in 2000 om te zetten in een "waakvlamconstructie". Waakvlam houdt een zeer minimale bezetting in, eventueel inwonend in een ambassade van een ander land. In 2000 zal eveneeens worden bezien of de post in Kinshasa kan worden teruggebracht tot een waakvlamconstructie. Tot slot zullen de werkzaamheden voor de PV VN te Wenen worden overgedragen aan de bilaterale ambassadeur ter plaatse.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Stand van zaken bij reorganisatie Ministerie van BUZA '
Lees ook