Gemeente Tilburg


9-12-99

Stand van zaken bouwaanvraag
moskee Wandelboslaan

Het college van b&w heeft nog geen besluit genomen over de bouwaanvraag voor een moskee aan de Wandelboslaan. Dat doet het college wanneer de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in verband met een verzoek tot een voorlopige voorziening (schorsing van de uitvoering van het besluit) in het kader van de goedkeuring van het bestemmingsplan. Pas daarna geldt de goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor het nieuwe bestemmingsplan 'Moskee Wandelboslaan', treedt het in werking en kan het ingediende bouwplan aan dit bestemmingsplan worden getoetst. Verwacht wordt dat de uitspraak nog enige tijd op zich laat wachten.

Het bestemmingsplan 'Moskee Wandelboslaan' is op 1 februari jl. door de gemeenteraad vastgesteld en op 24 augustus jl. door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant goedgekeurd. Het plan heeft van 5 oktober tot 17 november op verschillende plaatsen ter inzage gelegen. Dat is onder andere met een bewonersbrief, gedateerd 30 september jl., bekendgemaakt. Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hiertegen beroep ingesteld. Wanneer echter tijdens de beroepstermijn ook wordt verzocht om een voorlopige voorziening, dan kan een goedkeuringsbesluit pas in werking treden nadat op dit verzoek is beslist.

Deel: ' Stand van zaken bouwaanvraag moskee Wandelboslaan Tilburg '
Lees ook