Gemeente Den Helder

Datum : 25 februari 1999
Onderwerp :

Dossier crematorium: zorgvuldigheid gevraagd en geboden

De plannen voor de bouw van een crematorium op de Algemene Begraafplaats in Huisduinen hebben nogal wat discussie opgeroepen. Uiteraard is de gemeente met het oog op de zorgvuldigheid niet over één nacht ijs gegaan: er zijn duidelijke randvoorwaarden gesteld, diverse onderzoeken gedaan, zeer strenge milieu-eisen gesteld en veel inspraakmogelijkheden geweest. In dit artikel leest u meer over de laatste stand van zaken en wat daaraan vooraf ging.

beter en goedkoper

Het beheer van de begraafplaats en vooral van de toen al in een matige staat verkerende aula bleek in 1992 zoveel geld te kosten, dat de gemeente voorstelde de exploitatie te verruimen oftewel anderen een deel van de kosten te laten opbrengen. In de nota Begraafplaatsen uit
1993 komt de toevoeging van een crematorium al ter sprake. De roep om een crematorium komt dus voort uit de wens van de gemeente om de voorzieningen op de begraafplaats te vernieuwen, te restaureren en uit te breiden en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

haalbaarheid

Architectenbureau Kapitein kreeg de opdracht vijf varianten uit te werken: restauratie van de te kleine aula, het vergroten van de bestaande aula (al dan niet met crematorium) en een nieuwe aula op een andere plek (eveneens al dan niet met crematorium). De combinatie van een crematorium en renovatie (dus behoud) van de bestaande aula, bleek de meest haalbare mogelijkheid. Hierdoor zou een kwalitatief hoogwaardige voorziening ontstaan die nabestaanden de gelegenheid biedt op een rustige en waardige manier van hun dierbaren afscheid te nemen.

bezwaren

Het Uitvaartcentrum Den Helder diende halverwege 1996 een exploitatieplan in, gebaseerd op de bovengenoemde optie. De maquette van dit plan was enkele weken in de hal van het stadhuis te bekijken. In november 1996 hield de gemeente een informatiebijeenkomst in Huisduinen om inzicht te krijgen in de meningen van de bevolking. Toen al werd duidelijk dat men zich vooral zorgen maakte om de uitstoot en neerslag van mogelijk giftige verbrandingsstoffen.

randvoorwaarden

Op 4 december 1996 besloot de gemeenteraad 1 miljoen gulden uit te trekken voor het plan van het Uitvaartcentrum en stelde, met het oog op de geuite bezwaren, de volgende randvoorwaarden:
* de kleinschaligheid van het crematorium wordt gegarandeerd door een grens te stellen aan het aantal crematies;
* andere uitvaartondernemers moeten van het crematorium gebruik kunnen maken onder redelijke voorwaarden;

* er moet een voorziening worden getroffen in geval van faillissement van de initiatiefnemer;

* de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de totale opstal;

* de initiatiefnemer mag de zaak niet vervreemden of veranderen zonder dat de gemeente daarin een bepalende stem heeft.

De randvoorwaarden zijn uitgewerkt in een ontwikkelovereenkomst en een erfpachtovereenkomst, een concept-milieuvergunning en een vrijstellingsverzoek in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (art. 19 WRO).

aanvullende uitgangspunten

Daarnaast hanteerde de gemeente aanvullende uitgangspunten:
* de kleinschaligheid wordt in ieder geval voor de eerste tien jaar gegarandeerd door een maximum van 750 uitvaarten (crematies en begrafenissen) per jaar, te regelen in de milieuvergunning en de erfpachtovereenkomst;

* er komen vijftig parkeerplaatsen en twaalf noodparkeerplaatsen;
* de gemiddelde verkeersdruk op de Huisduinerweg neemt op basis van het verwachte aantal uitvaarten (500 à 550) met maximaal 1,5 % toe. Bij 750 crematies is de extra verkeersdruk 3 %;
* het geheel moeten passen binnen het bestemmingsplan Groene Casco.

In september 1998 heeft het bestemmingsplan Groene Casco ter inzage gelegen. Op het daarin vermelde crematorium kwam geen enkele reactie binnen.

Inmiddels maakte de gemeente een begin met het opknappen van de begraafplaats met onder meer de aanleg van een kinderbegraafplaats, een urnenmuur en een urnentuin.

vier vergunningprocedures

Voor de renovatie van de aula en de aanleg van een crematorium zijn vier vergunningen vereist: een bouwvergunning, een milieuvergunning, een monumentenvergunning en een kapvergunning. De gemeente startte in de zomer van 1997 de procedure voor al deze vergunningen en tegelijkertijd de artikel-19-procedure (WRO) die de ruimtelijke inpasbaarheid moest bepalen. In totaal kwamen zo’n twintig bezwaarschriften binnen en zijn de bezwaarmakers in een hoorzitting gehoord. Inmiddels is de kapvergunning verleend, waarbij de gemeente de randvoorwaarde stelde dat pas tot kappen mag worden overgegaan als ook de andere vergunningen zijn verleend.

nieuwe uitstootnormen

Per 1 juli 1998 stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) strengere eisen aan de uitstoot van crematoria, gebaseerd op nieuwe, aangescherpte Europese richtlijnen. Omdat het plan voor het crematorium nog in een ontwikkelingsfase verkeerde besloot de gemeente uit te gaan van een schoon crematorium, met een uitstoot die voldoet aan die strengere eisen. Daarvoor werd een nieuwe procedure voor de milieuvergunning - gebaseerd op de nieuwe normen - en een nieuwe artikel-19-procedure opgestart. Uiteraard kon iedereen deze nieuwe aanvragen inzien en opnieuw bezwaren indienen.

Inmiddels is duidelijk dat de gemeente een doekenfilter voorschrijft dat zich in de Europese praktijk al heeft bewezen en voldoet aan de laatste strenge uitstootnormen. De schoorsteen van het crematorium wordt hierdoor lager en komt - zoals het er nu naar uitziet - 0,50 meter boven het dak uit.

vervolgprocedure

Burgemeester en wethouders nemen binnenkort op basis van alle beschikbare informatie allereerst een besluit over de milieuvergunning en over de ‘verklaring van geen bezwaar’ (artikel 19 WRO) die bij de provincie wordt aangevraagd. De provincie neemt vervolgens een besluit over deze laatste aanvraag. Pas daarna kan het college een besluit nemen over de bouwvergunning. De monumentenvergunning is gekoppeld aan het besluit over de bouwvergunning. Na ieder besluit treden de wettelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheden in werking (zie apart kader).

bezwaar- en beroep

Vier vergunningsprocedures hebben de gelegenheid geboden bezwaar te maken. De kapvergunning is inmiddels onherroepelijk geworden. Wat betreft de overige drie procedures staan alléén voor eerdere bezwaarmakers nog de volgende mogelijkheden open:
1. bouwvergunning en monumentenvergunning: bezwaar bij het college van b &w;

2. milieuvergunning: beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (alleen mogelijk voor degenen die tijdig bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerpvergunning hebben ingediend!).

Deel: ' Stand van zaken dossier crematorium Den Helder '
Lees ook