Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA 2002.2036
datum
24-06-2002

onderwerp
stand van zaken evaluatie beleid

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 19 juni jl. heeft u mij verzocht uw Commissie zo spoedig mogelijk te informeren over de evaluatie van het beleid inzake verzamelplaatsen en de haalbaarheid ervan. Voorts verzoekt de commissie mij geen onomkeerbare besluiten te nemen ten aanzien van het beleid over en de erkenning van verzamelplaatsen, dit tegen de achtergrond van de situatie rondom de veemarkt Leeuwarden. Hierbij informeer ik u nader over de stand van zaken rondom beide thema's.

datum
24-06-2002

kenmerk
VVA 2002.2036

bijlage

Verzamelplaatsen
Na afloop van de varkenspestepidemie die Nederland in 1997 en 1998 teisterde is destijds een groot aantal maatregelen getroffen ten aanzien van bedrijven waar varkens worden gehouden en verzameld. Beoogd werd het risico van een nieuwe insleep en de verspreiding van dierziekten als Klassieke varkenspest zo klein mogelijk te maken. Tot het pakket aan maatregelen behoorden fors aangescherpte reinigings- en ontsmettingseisen, zoals een goede R&O-plaats waar onder alle klimatologische omstandigheden kan worden gereinigd en ontsmet. De evaluatie van de varkenspestcrisis heeft immers geleerd dat het ontbreken van een reinigings- en ontsmettingsplaats, die ook tijdens de strenge vorstperiode van januari 1997 kon worden gebruikt, waarschijnlijk in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de insleep van varkenspest in Nederland. Na de recente MKZ-crisis zijn deze stringente eisen ook van toepassing verklaard op verzamelcentra (waaronder veemarkten) voor runderen, schapen en geiten. Aan verzamelplaatsen voor evenhoevigen zijn immers grote veterinaire risico's verbonden. Een en ander vormt de nationale invulling van de Europese verplichtingen inzake inrichting en administratie van verzamelcentra zoals vastgelegd in richtlijn 64/432 voor runderen en varkens, richtlijn 91/68 voor schapen en geiten en richtlijn 92/65 voor andere evenhoevigen. Zonder gedegen R&O-voorzieningen bij alle bedrijven en plaatsen waar evenhoevigen bij elkaar gebracht worden, zal de voortdurende strijd tegen de insleep van besmettelijke dierziekten altijd een ongelijke blijven.

Aan de veemarkten en andere verzamelplaatsen is in eerste aanleg tot 1 november 2001 de tijd gegeven om aan de bouwkundige voorschriften en gestelde eisen op het gebied van reiniging, ontsmetting en administratie te voldoen. Een aantal verzamelcentra kon echter niet voor deze datum aan de eisen voldoen. Met name aan de eis van de overdekte wasplaats kon niet altijd tijdig worden voldaan. Om deze reden is de exploitanten van deze verzamelcentra ontheffing verleend tot uiterlijk 1 april 2002, mits zij konden aantonen dat tijdig actie was ondernomen om de voorgeschreven voorzieningen aan te brengen. Verzamelcentra die hieraan niet voldeden hebben geen erkenning gekregen en hebben moeten sluiten.

In totaal voldoen 42 verzamelcentra, waaronder een tweetal veemarkten, inmiddels aan de gestelde eisen. Hiertoe heeft uiteraard een aantal centra aanzienlijk moeten investeren.

De veemarkt Leeuwarden
De veemarkt Leeuwarden behoort tot de groep verzamelplaatsen waaraan in eerste instantie ontheffing is verleend tot 1 april 2002. Ook op die datum bleek de veemarkt echter nog steeds niet te kunnen voldoen aan de eis van een overdekte wasplaats. Daarnaast was er sprake van nog een aantal - grotere en kleinere - tekortkomingen. Zo ontbreekt nog steeds een gedegen overkapte laad- en losplaats, laat de omheining van het terrein te wensen over, etcetera. Om die reden heb ik bij besluit van 15 mei 2002 feitelijk aangekondigd dat de erkenning van de veemarkt te Leeuwarden zal komen te vervallen per 1 juli a.s., indien niet alsnog voor die datum de omissies zouden zijn opgelost en ik de zekerheid zou hebben dat uiterlijk 1 november 2002 de overkapte R&O-plaats zal zijn gerealiseerd.

Inmiddels heeft de Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland (SVNN)- die thans de veemarkt Leeuwarden exploiteert - tegen die beslissing een bezwaarschrift ingediend. Hierin berichtte de SVNN mij tevens over de voortgang van de noodzakelijke aanpassingen van de veemarkt Leeuwarden. Daaruit blijkt mij dat weliswaar voor 1 juli a.s. aan bepaalde, relatief eenvoudig door te voeren eisen voldaan zal zijn, maar ik heb evenwel geen aanwijzing dat op korte termijn aan de hygiëne-eisen en bouwvoorschriften ten aanzien van het overdekt laden en lossen en de wasplaats voor voertuigen kan worden voldaan. De exploitant van de hallen waarin de veemarkt wordt gehouden heeft, aldus de SVNN, immers elke bouwactiviteit in de periode van 15 juli tot 15 november om commerciële redenen, te weten een poging het wereldrecord dominostenen opstellen te verbreken, verboden. Verder weegt voor mij zwaar dat de situatie in het afgelopen jaar is verslechterd door de beslissing van de eigenaar van het veemarktcomplex de bestaande faciliteit voor het overdekt laden en lossen in te zetten ten behoeve van andere, niet met de exploitatie van de veemarkt, verbonden activiteiten.

Gelet op de voortdurende veterinaire risico's, die deze situatie met zich meebrengt, acht het kabinet het niet langer verantwoord deze veemarkt te exploiteren als verzamelplaats voor runderen, schapen en geiten. Ik plaats deze kwestie ook tegen de achtergrond en positie van de andere verzamelcentra, die wel hebben voldaan aan alle eisen en waartoe zeer aanzienlijke investeringen zijn gepleegd. Door het enkele feit dat de veemarkt Leeuwarden tot op heden niet behoefde te voldoen aan een aantal eisen is die markt een concurrentievoordeel geboden, waarvan continuering niet langer verdedigbaar is. Het is in die zin ook niet verwonderlijk dat in de media reeds berichten zijn verschenen als zou een aantal verzamelcentra schadeclaims overwegen indien de veemarkt Leeuwarden nog langer uitstel zou worden verleend.

Op 1 juli 2002 zal door de RVV worden getoetst of de tekortkomingen op 1 juli zijn opgeheven. Slechts indien op de genoemde datum aan alle in de beschikking opgesomde eisen voldaan is, zal de intrekkingsbeslissing van 15 mei 2002 worden ingetrokken.

Van het bovenstaande heb ik richting de SVNN inmiddels melding gemaakt bij brief van heden. Een copie van mijn brief heb ik bijgevoegd.

De evaluatie
In mijn brief van 7 juni 2001 (kamerstukken II, 2000-2001, 27 622, nr. 65) heb ik aangegeven de ontwikkelingen rondom het beleid inzake verzamelplaatsen na een jaar te zullen evalueren. Het evaluatieproces is inmiddels opgestart. Voorzien wordt in een evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen die naar aanleiding van de MKZ-crisis genomen zijn ten aanzien van het beperken en reguleren van de contacten tussen evenhoevigen. De evaluatie omvat een onderzoek naar het rendement van de regelingen en naar de vraag of de praktijk in staat is de regelgeving op effectieve wijze te implementeren. Tevens zal nagegaan worden of het risico van een uitbraak van een besmettelijke dierziekte verminderd is vergeleken met de situatie van voor de mond- en klauwzeercrisis. De evaluatie zal na de zomer worden afgerond.

De evaluatie laat uiteraard onverlet dat alle verzamelcentra moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Een evaluatie-proces kan geen vrijbrief vormen voor continuering van een - uit veterinair oogpunt en gelet op de positie van andere verzamelcentra - niet langer acceptabele situatie; sleutelvoorzieningen als overdekte laad- en losplaatsen en wasplaatsen staan niet ter discussie. Ook de exploitanten van de veemarkt Leeuwarden behoren met betrekking tot die eisen thans hun verantwoordelijkheid te nemen. Als dat daadwerkelijk heeft geleid tot een situatie waarin aan alle eisen wordt voldaan, dan staat niets eraan in de weg de erkenning te continueren, dan wel zo nodig (wederom) erkenning als verzamelcentrum aan te vragen en te verkrijgen. Van enige onomkeerbare situatie is dan ook geen sprake.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Brief aan De SVNN (PDF-formaat, 30 Kb)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02207.htm .

---

Deel: ' Stand van zaken evaluatie beleid '
Lees ook