Gemeente EindhovenPersbericht: 31 maart 2000, no. 18.

Stand van zaken Grotestedenbeleid: eerste tranche projecten vastgesteld

Rol gemeente vooral voorwaardenscheppend

Eindhoven heeft, net als 25 andere steden, een convenant met minister Van Boxtel van het Grotestedenbeleid ondertekend. In dit stedelijk ontwikkelingsprogramma is beschreven hoe het Grotestedenbeleid zijn beslag moet krijgen op regionaal-, stedelijk- en wijkniveau. Het Eindhovense Grotestedenbeleid is facilitair (coördinerend en voorwaardenscheppend) en concentreert zich op activiteiten op sociaal, economisch, ruimtelijk en bestuurlijk terrein (de vier pijlers onder het beleid). Na vaststelling van een stadsvisie 2010 en het stedelijk ontwikkelingsprogramma is de uitvoeringsfase met projecten nu begonnen. Het college van B&W stelde onlangs de eerste tranche vast. Ieder kwartaal worden projecten vervolgens getoetst.

Deze systematiek hangt samen met een aantal aanpassingen in de organisatiestructuur in het Grotestedenbeleid. Met name de meetbaarheid van de behaalde resultaten krijgt hierin extra aandacht. Verder zijn er binnen de zogenoemde pijlers (sociaal, fysiek, economisch en bestuurlijk) domeingroepen benoemd, zoals bijvoorbeeld het domein economische structuur van de stad, domein toerisme, domein aanpak werkloosheid, het domein kwetsbare groepen, het domein opgroeien in de stad, het domein veiligheid, het domein verkeersinfrastructuur en bereikbaarheid. Ieder domein wordt aangestuurd door een projectwethouder en ambtelijk door een vakdienstdirecteur.

Hoe het beschikbare geld besteed wordt, is vooral afhankelijk van initiatieven en aanvragen uit de stad. De gemeente ziet haar rol vooral als coördinerend en voorwaardenscheppend. Iedereen in de stad, die in aanmerking denkt te komen voor gelden uit het Grotestedenbeleid, kan zijn plannen indienen bij de vakdienstdirecteur van het betreffende domein. De plannen worden getoetst aan de criteria uit het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma. Als ze hieraan voldoen, dan worden zij vastgelegd in een projectformat. Het college behandelt deze vervolgens ieder kwartaal.

De eerste tranche projecten is onlangs in het college vastgesteld. Het betreft 27 projecten (5 pijler economie, 20 pijler sociaal en 2 pijler ruimtelijk), waarmee een geldbedrag is gemoeid van fl. 5.266.000,-

Zoekwoorden:

Deel: ' Stand van zaken Grotestedenbeleid eerste tranche projecten '
Lees ook