Ministerie van Binnenlandse Zaken


Stand van zaken uitvoering nota Migratie Antilliaanse jongeren

12 april 1999
Op 10 november 1998 hebben minister Van Boxtel voor het Grote Steden- en Integratiebeleid en staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de regering de nota Migratie Antilliaanse Jongeren aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze nota staat de aanpak beschreven van het Nederlandse kabinet voor het overleg met de regering van de Nederlandse Antillen om de instroom van vooral kansarme Antilliaanse jongeren beter te kunnen beheersen. Op verzoek van de Tweede Kamer (motie-Gortzak) hebben beide bewindslieden , mede namens de minister van Justitie, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport heden de Kamer per brief op de hoogte gesteld van de thans actuele stand van zaken. Hieronder worden kort samengevat de hoofdpunten van de brief weergegeven. Inburgeringstraject
Het is de bedoeling het inburgeringstraject op de Nederlandse Antillen te starten na de zomer (september/oktober) met een proefproject van beperkte omvang op Curaçao. Na enkele maanden wordt in overleg met de Antilliaanse regering vastgesteld of het proefproject voldoet aan de doelstellingen. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de definitieve inrichting van het inburgeringsprogramma. Het traject op de Nederlandse Antillen zal gericht zijn op het leren van de Nederlandse taal aangevuld met realistische voorlichting (waaronder maatschappelijke oriëntatie) over Nederland. Essentieel is dat de doelgroep (de jongeren tot 25 jaar) aan het traject deelneemt en dat het inburgeringstraject op de Nederlandse Antillen goed aansluit op het restant van het inburgeringsprogramma dat men bij vestiging in Nederland moet volgen. Het instituut dat op de Nederlandse Antillen de inburgering gaat verzorgen moet derhalve garant kunnen staan voor een goede aansluiting.
In het met de Antilliaanse regering afgesloten
samenwerkingsprotocol Antilliaanse Jongeren is afgesproken dat beide regeringen uiterlijk 30 april aanstaande zullen kunnen beschikken over de inrichting van het inburgeringstraject. Voogdijregeling
Met de Antilliaanse regering zijn afspraken gemaakt over een voogdijregeling voor minderjarige Antillianen, die zich in Nederland willen vestigen (anders dan voor korte duur of gezinshereniging) en waarvan niet vaststaat dat zij onder enige vorm van wettelijk vereist gezag vallen. Vertrek uit de Nederlandse Antillen van deze jongeren is alleen mogelijk, indien zij beschikken over een verklaring van geen bezwaar verstrekt aan de minderjarige en degene die de ouderlijke macht of voogdij over de minderjarige uitoefent. Indien de minderjarige niet beschikt over de vereiste verklaring zal toegang tot (lucht)vaartuigen worden geweigerd. De regeling gaat op 1 augustus in. Nu in deze voogdijregeling is voorzien in controle door grensautoriteiten op de verklaring van geen bezwaar zien de bewindslieden nu geen noodzaak voor aparte actie op dit punt. Inschrijfplicht Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
In de nota is een wetsvoorstel aangekondigd waarin een koppeling wordt gelegd tussen (een juiste) inschrijving in de GBA en de toekenning van overheidsvoorzieningen. Dit wetsvoorstel zal nog deze maand aan de ministerraad worden voorgelegd. Vervolgens zal op lokaal niveau informatie moeten worden uitgewisseld tussen (gemeentelijke) instellingen, die in aanraking komen met personen die niet in de GBA zijn ingeschreven. Meldingen van deze gevallen door de betreffende instellingen dienen bij de afdelingen burgerzaken van de gemeente tot ambtshalve inschrijving in de GBA te leiden. Hierover heeft inmiddels overleg met de VNG plaatsgevonden hetgeen geleid heeft tot het opstellen van een circulaire, die volgende week naar de gemeenten gezonden wordt. Onderwijs-, jeugd en jongerenbeleid
Het is de bedoeling om op een beperkt aantal terreinen aanzetten te geven voor nieuwe beleidsaccenten. Het onderwijsbeleid is een van de terreinen waarvoor dit wordt uitgewerkt. Aangezien er geen extra middelen beschikbaar zijn is dit alleen mogelijk indien de Nederlands-Antilliaanse regering bereid is de
samenwerkingsmiddelen prioritair aan te wenden voor het onderwijs- en jeugdbeleid. Eind april vindt er ambtelijk prioriteitenoverleg plaats voor 1999-2000. Recent is ook opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomstige rol van zogenaamde niet-gouvernementele organisaties (NGO's), die op de Nederlandse Antillen actief zijn en subsidie ontvangen vanuit Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting. Het onderzoek zal in september gereed zijn.
Centrum Voorlichting Antillianen (CVA)
De indruk bestaat dat het CVA er niet goed in slaagt Nederlands-Antilliaanse burgers te ontmoedigen om naar Nederland te migreren. Het functioneren van het CVA wordt betrokken bij de voorstellen die de bewindslieden zullen doen ten behoeve van het komende gestructureerde beleidsoverleg, die gericht zijn op het ontwikkelen van effectieve verbindingen tussen de voogdijregeling, het inburgeringstraject en de in- en uitschrijving uit de bevolkingsadministratie.
Europese Nederlanders
De Antilliaanse regering heeft bij haar aantreden in 1998 aangekondigd de toelating en vestiging van vreemdelingen, waaronder ook Europese Nederlanders, te zullen versoepelen. In het gesprek dat staatssecretaris De Vries tijdens zijn laatste werkbezoek in maart met minister-president Römer heeft gevoerd, heeft deze aangegeven dat de Antilliaanse minister van Justitie in april met voorstellen komt voor versoepeling van de bestaande regels.
Volgens minister Van Boxtel en staatssecretaris De Vries zullen in de komende maanden nog heel wat inspanningen nodig zijn om in 1999 concrete resultaten te boeken. In het komende gestructureerde overleg in mei met de Antilliaanse minister Nieuw van Onderwijs is het noodzakelijk tot conclusies en afspraken te komen. De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk over de uitkomsten van dit overleg worden geïnformeerd.

Deel: ' Stand van zaken nota Migratie Antilliaanse jongeren '
Lees ook