Openbaar Ministerie

Den Haag, 23 augustus 2001

Openbaar Ministerie, Expertisecentrum Groen
Stand van zaken onderzoek naar opslag van destructiemateriaal

Het Expertisecentrum Groen van het Openbaar Ministerie heeft in juni 2001 het initiatief genomen om een landelijk inventariserend onderzoek te laten uitvoeren naar de opslag van diermeel en de mogelijke risico's voor de gezondheid van mens en dier bij blootstelling aan zogenaamd 'hoog risico destructiemateriaal'. Dit onderzoek - dat zich in eerste instantie richt op de aard en omvang van de gevaren voor de volksgezondheid - is de afgelopen maanden uitgevoerd door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM . Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit inventariserende onderzoek. Het OM zal op grond van deze informatie - binnen haar eigen verantwoordelijkheid - bezien of er eventueel strafrechterlijk moet worden opgetreden.

Het OM heeft daar waar zij dat noodzakelijk achtte het bevoegde bestuurlijke gezag zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de relevante onderzoeksgegevens. Op deze wijze wordt het betreffende bestuur in staat gesteld om haar eigen verantwoordelijkheden te kunnen nemen ten aanzien van de volksgezondheid en de veiligheid.

Gedurende de afronding van het onderzoek zal het OM geen verdere mededelingen doen.

Deel: ' Stand van zaken onderzoek naar opslag destructiemateriaal '
Lees ook