Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activering en uitstroom Inkomenswaarborg Handhaving Adequate uitvoering

Stand van zaken

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen

Single audit

Fonds Werk en inkomen

Sluitende aanpak

In- en doorstroombanen

Sociale activering

Inlichtingenbureau

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

Armoede en Schuld

Wet voorzieningen gehandicapten

Minderheden

Wet inschakeling werkzoekenden

Siod

Wsw

Alleenstaande ouders

Rif

(Ex-)gedetineerden

Belasting en Bijstand

Agenda voor de toekomst

VIV

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen Rectificatie ziekenfondspremie Bbz
Via onze website en een brief van vorig jaar bent u geïnformeerd hoe u de ziekenfondspremie Bbz moet berekenen. Deze informatie klopte helaas niet. Bij de berekening van de ziekenfondspremie was ten onrechte geen rekening gehouden met de brutering van de premie zelf. Hoe moet de berekening wél gemaakt worden? U vindt hier de berekeningen voor zowel 2000 als voor 2001.

Bbz en Mond- en Klauwzeer

Zelfstandigen die in financiële moeilijkheden raken door de Mond- en Klauwzeerepidemie kunnen een beroep op het Bbz doen. Er wordt geen aparte inkomensregeling getroffen. Naar verwachting zullen bijvoorbeeld transportondernemers en loonwerkbedrijven liquiditeitsproblemen krijgen door het vervoersverbod. Als deze bedrijven in nood komen en een Bbz -aanvraag indienen bij de gemeentelijke sociale dienst kan zo spoedig mogelijk een onderzoek worden gedaan naar de positie van het bedrijf en wordt eventueel een uitkering voor levensonderhoud verstrekt als voorschot. Als naderhand blijkt dat ook een krediet nodig is, wordt een diepgaander onderzoek gedaan. Daarbij wordt de levensvatbaarheid van het bedrijf nauwkeurig in kaart gebracht.
Het ministerie verwacht niet dat bedrijven waar het vee wordt geruimd op korte termijn in financiële problemen zullen komen. Zij krijgen de marktwaarde van hun vee namelijk contant uitbetaald door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Blijkt na verloop van tijd dat zij toch onvoldoende financiële middelen hebben om een nieuwe veestapel op te bouwen, dan kan alsnog een Bbz-aanvraag ingediend worden. Zie ook de circulaire van minister Vermeend van mei 2001.

Fonds Werk en Inkomen

Experimenteerartikel FWI
Om experimenten in het FWI mogelijk te maken is een voorstel gedaan om de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ te wijzigen. Na het zomerreces zal het wetsvoorstel behandeld worden. Brief aan de Kamer van 29 juni 2001.

Besluit objectief verdeelmodel naar de Kamer
Op 30 mei heeft minister Vermeend het conceptbesluit aan de kamer aangeboden waarin het onderzoek over het objectief verdeelmodel en de bestuurlijke afspraken die met de VNG gemaakt zijn, verwerkt zijn. De tekst van het besluit. Bijlage: Brief van 19 april over verdeelmodel FWI. Bijlage: Verdeelmodel FWI. Bijlage: Advies verdeelmodel FWI. Bijlage: Naar een operationeel verdeelmodel met beperktere herverdeeleffecten. Bijlage: Eindrapport van het onderzoeksproject 'Van een potentieel verdeelmodel naar een toepasbaar verdeelmodel'.

In- en doorstroombanen

De beleidsregels voor het toetsingskader van ID-banen zijn bekend. Brief aan gemeentebesturen.

Inlichtingenbureau

Circulaire over invoering Inlichtingenbureau
Op 11 juli heeft Minister Vermeend een circulaire verstuurd naar alle gemeenten over het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau zal in het najaar landelijk worden ingevoerd. In de circulaire wordt u onder andere geïnformeerd over de functie van het Inlichtingenbureau, de positie ten opzichte van gemeenten, bescherming van persoonsgegevens, het verband met Suwi, de afschaffing van belastingsignalen en aansluiting op het Inlichtingenbureau. Als tegemoetkoming in de kosten van aansluiting wordt een eenmalige subsidieregeling opgesteld. In de bijlage van de brief vindt u een lijst met voorlopige subsidiebedragen per gemeente.
Antwoorden van minister Vermeend op Kamervragen over de oprichting van de stichting Inlichtingenbureau. (9 mei 2001)

Vanaf september aansluiting op Inlichtingenbureau mogelijk

De dag dat het Inlichtingenbureau van start gaat nadert met rasse schreden. Via dit bureau kan witte fraude snel worden opgespoord. Alles wijst erop dat vanaf september 2001 de eerste gemeenten worden aangesloten op het landelijke Inlichtingenbureau. Alle informatie en nieuws over het Inlichtingenbureau vindt u op de website: www.inlichtingenbureau.nl. Hier leest u bijvoorbeeld waar informatiebijeenkomsten worden gehouden en hoe uw gemeente zich kan aansluiten op het Inlichtingenbureau.

Armoede en Schuld

Rapport doeltreffendheid armoedebestrijding en bijzondere bijstand In het onderzoek naar doeltreffendheid van armoedebestrijding en bijzondere bijstand stond de volgende vraag centraal: In hoeverre voldoen gemeenten bij de uitvoering van de Abw en het armoedebeleid aan de juiste voorwaarden voor een effectief beleid. In het onderzoek wordt ondermeer de visie van gemeenten op armoedebestrijding meegenomen. Meer informatie in de brief aan de Kamer van Minister Vermeend van 5 juli 2001.

Schuldpreventie door voorlichting
Schulden kunnen voor uitkeringsgerechtigden een belemmering zijn om aan het werk te komen. Het kan ertoe leiden dat zij langdurig een uitkering ontvangen. Het is daarom van belang dat gemeenten en uitvoeringsinstellingen vanaf het begin aandacht besteden aan preventie van schulden en hulp verlenen bij al bestaande schulden. Om gemeenten daarbij te ondersteunen is een communicatiemodel schuldpreventie ontwikkeld. Dit model is opgesteld door de werkgroep Voorlichting voor Voorlichters (gemeentelijke voorlichters, VNG, Divosa, 2ZW en SZW) in samenwerking met het Platform Integrale Schuldhulpverlening en het Nibud.
Verslag van de workshop over het communicatiemodel tijdens de gemeentebijeenkomsten in mei 2001.

Kijkt u ook eens op de website van het Transferpunt armoedebestrijding www.transferpunt.nl. U vindt er informatie voor onder andere beleidsmakers bij gemeenten die zich bezighouden met het armoedebeleid. U kunt er ook tips en ideeën uitwisselen.

Workshop Balans armoedebeleid en vraaggestuurd werken Verslag van de workshop Balans armoedebeleid en vraaggestuurd werken tijdens de gemeentebijeenkomsten in mei.

Single audit
In een interview geeft Annemarieke van Splunter, coördinator van het project Single audit/Kwaliteit in controle bij SZW, uitleg over dit project. Over het project is een brochure verschenen. Door het invullen van een monitor op www.singleaudit.nl krijgt het projectbureau Single audit/Kwaliteit in controle een beeld van hoe het staat met de invoering van Single audit in uw gemeente. Ook vindt u er een selfscan waarmee u kunt beoordelen in hoeverre u de elementen van Single Audit in uw organisatie heeft ontwikkeld en geïmplementeerd.

Sluitende aanpak

Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen Om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen hebben minister Vermeend en staatssecretaris Verstand een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar zal er een voorlichtingscampagne gehouden worden. Doel hiervan is dat eind 2002 alle vrouwen die een baan zoeken en daar hulp bij nodig hebben, staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau of het, in het kader van de SUWI-reorganisatie op te richten CWI. Eenmaal daar ingeschreven hebben ook zij recht op ondersteuning in het kader van de sluitende aanpak. Om deze sluitende aanpak voor nieuwe instroom van personen boven de 23 jaar, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden, mogelijk te maken, zijn ook dit jaar extra gelden toegevoegd aan het WIW-scholings- en activeringsbudget. Brief aan de Tweede Kamer met plan van aanpak. Persbericht van 5 juli 2001.

Voortgang sluitende aanpak langdurig werklozen (juni 2001) De voorstellen voor de sluitende aanpak voor zowel nieuwe als langdurige werklozen heeft minister Vermeend inmiddels uitgewerkt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de uitvoerders. Hier vindt u een verslag waarin ook de resultaten van de sluitende aanpak voor nieuwe werklozen in 2000 zijn opgenomen.
De brief van september 2000 waarin het voorstel stond, is hier na te lezen.

Gemeente Dordrecht winnaar van de Werksleutel 2001 De jury vond de inzending van de gemeente Dordrecht goed doordacht. Om de Sluitende aanpak in praktijk te brengen is de complete organisatie van de Sociale Dienst omgegooid.
Persbericht en juryrapport waarin de aanpak van de winnaar en de genomineerden beschreven wordt.

Sluitende aanpak niet op alfabetische volgorde
De gemeente Alkmaar zal begin volgend jaar voor alle 2200 bijstandsgerechtigden hebben vastgesteld welk traject het meest geschikt is. Een interview met de heer Rien Sanders, sectorhoofd Sociale Zaken van deze gemeente.
Voortgangsrapportage Sluitende Aanpak van de gemeente Alkmaar: Eindverslag Allochtonen in Traject Project; Eindverslag Project wijk Overdie/Schermereiland; Tussenrapportage Pilot Sluitende Aanpak; Checklist.

Regeling kinderopvang voor reïntegrerende uitkeringsgerechtigden WWers en arbeidsgehandicapten die bezig zijn met een reïntegratietraject kunnen in aanmerking komen voor financiering van kinderopvang. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Hoogervorst. De wet treedt op 1 juli 2001 in werking. Doordat het Lisv als werkgever van de uitkeringsgerechtigde optreedt is hij of zij niet langer aangewezen op de gesubsidieerde kinderopvang, maar kan ook in de particuliere sector een opvangplaats worden gezocht. Lisv voert de regeling uit en maakt per aanvraag de afweging of het financieren van kinderopvang de kans vergroot dat iemand werk vindt. De regeling is van toepassing op alleenstaanden en samenwonenden. Persbericht (15 mei 2001).

Overige ontwikkelingen:

- Sluitende aanpak langdurige werkloosheid leeft in Europa De afspraken in de Europese Unie om langdurige werkloosheid op dezelfde manier te bestrijden en te voorkomen, leven in Europa. via een 'sluitende aanpak'geven de Europese lidstaten, op weliswaar eigen wijze, invullling aan de afspraak om werklozen binnen 6 resp. 12 maanden een aanbod op scholing of werk te doen. Meer informatie vindt u in het persbericht van 23 mei en de brief aan de Tweede Kamer van Vermeend.

- Definitieve budgetten nieuwe instroom 2001
- monitor scholing en activering

Sociale activering

ISSA zet database voor sociale activering op

Het ISSA heeft een projectendatabase (de ISSA-projectendatabase) ontwikkeld. Doel hiervan is gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij sociale activering snel en adequaat te informeren over projecten sociale activering. De database bevat nu circa zeshonderd projecten. Het gaat om projecten in het kader van de Stimuleringsregeling sociale activering en de bijstandsexperimenten Abw artikel 144.
De database bevat per project een korte beschrijving en gegevens van een tiental categorieën, zoals activiteiten sociale activering, samenwerkingspartners en doelgroep. Via de database kunt u uitvinden wat andere gemeenten en organisaties doen voor een bepaalde doelgroep of hoe anderen een bepaalde activiteit aanpakken. Momenteel hebben alleen ISSA-medewerkers toegang tot de database. Het is de bedoeling op termijn deze database toegankelijk te maken via internet zodat u hem zonder tussenkomst van het ISSA kunt raadplegen. Heeft u een project sociale activering dat u in de database opgenomen zou willen hebben? Downloadt u dan het invulformulier voor de ISSA-projectendatabase en stuur de ingevulde uitdraai naar het ISSA.
* Via de Stimuleringsregeling sociale activering is f 40 mln beschikbaar gesteld om sociale activering te bevorderen. Het budget is nagenoeg helemaal verdeeld. Meer info...
* In een brief aan de Kamer geeft Minister Vermeend aan dat onbelaste onkostenvergoedingen mogelijk zijn voor mensen die via sociale activering vrijwilligerswerk doen.

* In een brief heeft Minister Vermeend de Tweede Kamer geinformeerd over de werkzaamheden van het ISSA en enige aanverwante onderwerpen op het terrein van sociale activering.
* Per 1 juni a.s. is een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht mogelijk voor werklozen die vrijwilligerswerk doen in het kader van sociale activering. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 6 februari jl. aanvaard. Een circulaire naar gemeenten is op 21 mei uitgegaan.

SUWI

Circulaire over Suwi na akkoord Tweede Kamer
Zowel de wet Suwi als de invoeringswet Suwi zijn in de Tweede Kamer behandeld en wachten nu nog op behandeling in de Eerste Kamer. Op een aantal punten is nu meer duidelijkheid en daarover heeft minister Vermeend een circulaire met bijlage gestuurd naar gemeenten en sociale diensten.

Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen Om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen hebben minister Vermeend en staatssecretaris Verstand een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar zal er een voorlichtingscampagne gehouden worden. Doel hiervan is dat eind 2002 alle vrouwen die een baan zoeken en daar hulp bij nodig hebben, staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau of het, in het kader van de SUWI-reorganisatie op te richten CWI. Eenmaal daar ingeschreven hebben ook zij recht op ondersteuning in het kader van de sluitende aanpak. Om deze sluitende aanpak voor nieuwe instroom van personen boven de 23 jaar, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden, mogelijk te maken, zijn ook dit jaar extra gelden toegevoegd aan het WIW-scholings- en activeringsbudget. Brief aan de Tweede Kamer met plan van aanpak. Persbericht van 5 juli 2001.

De aanbestedingsprocedure voor reïntegratiecontracten is geëvalueerd. Verbeterpunten voor 2001 staan in bijgaande brief aan de vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer. (25 juni 2001)

Meer kansen voor kleinere reïntegratiebedrijven om in 2002 uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Persbericht van 25 juni 2001.

Over het toezicht op de reïntegratiemarkt is een brief naar de Kamer gegaan. Daarin wordt ingegaan op drie aspecten: het toezicht op de werking van de reïntegratiemarkt als zodanig, het toezicht op de uitvoering van de aanbesteding van de reïntegratie-activiteiten door gemeenten en het toezicht op reïntegratie in het kader van CAO-afspraken. (25 juni 2001)

Wet voorziening gehandicapten

Knelpunten bovenregionaal vervoer gehandicapten (TraXX) opgelost Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het vervoersbedrijf ConneXXion hebben overeenstemming bereikt over voortzetting van de bestaande dienstverlening in het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (TraXX). Meer informatie vindt u in het persbericht van 5 juli 2001 en de brief aan de Tweede Kamer hierover van Minister Vermeend.

Bbag wordt in oktober gepubliceerd>
De Bbag (Besluit Bijdrage AWBZ-gemeenten) zal in oktober in het Staatsblad gepubliceerd worden. Tegen die tijd is het geïndexeerde beschikbare bedrag bekend. De grondslag voor de verdeling van het bedrag in 2001 zal dezelfde zijn als in 2000.
Dit betekent dat voor 2001 de peildatum voor de capaciteit van de AWBZ-instellingen weer 1 januari 2000 is en dat dit zo blijft bij voortzetting van de regeling in 2002.
Voor het jaar 2000 was een totaal budget van 46 miljoen beschikbaar, te verdelen over de gemeenten. Toen het totale budget voor 2000 werd bepaald, is een bedrag van 3,3 miljoen verdisconteerd voor nabetalingen in het kader van de Tijdelijke bijdrageregeling Awbz-gemeenten over 1999. Daarom is het budget voor 2000 feitelijk 3,3 miljoen te hoog vastgesteld. Het ministerie wilde gemeenten, die uit zijn gegaan van f 46 miljoen, echter niet voor een budgettair probleem plaatsen. Het bedrag in 2000 is daarom niet meer gecorrigeerd. Het totaal beschikbare budget voor 2001 zal echter een indexering zijn van de oorspronkelijk voor 2000 beschikbare 42,7 miljoen gulden. Hierover zijn de gemeenten al geïnformeerd in de definitieve beschikking van 2000 (6 december 2000).

Gemeenten moeten knelpunten Wvg op korte termijn aanpakken Gemeenten hebben een brief ontvangen waarin staat dat het zaak is op korte termijn praktische aanpassingen rond de Wvg tot stand te brengen. Zie persberichten van 15 juni 2001, 18 juni (over instemming kabinet over aanpak knelpunten Wvg) en 18 juni (over verbetering compensatie extra kosten gehandicapten). Kabinetsreactie op evaluaties Wvg en TraXX.

Minderheden

Aanpak werkloosheid allochtonen succesvol
In de periode 1 mei 2000 tot 1 mei 2001 zijn 15.534 allochtone werkzoekenden aan werk geholpen. Dit is het gevolg van het convenant dat de ministers Vermeend en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) vorig jaar met MKB-Nederland sloten. Het convenant is verlengd tot eind dit jaar. Meer informatie vindt u in het persbericht van 16 juli 2001.

Al bijna vijftig grote bedrijven tekenden convenant etnische minderheden
Op 21 juni hebben de ministers Vermeend en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid 22 convenanten met vertegenwoordigers van grote ondernemingen getekend. Hiermee worden allochtonen aan werk geholpen. Het totale aantal convenanten komt daarmee op 47. Lees hierover meer in het persbericht (21 juni 2001). Wilt u weten welke bedrijven nog meer meedoen of wilt u meer weten over de inhoud van de uitvoeringsconvenanten, kijk dan op de website: www.rbvm.nl.

Evaluatieonderzoek Bedrijfsadviseurs Minderheden Er is een evaluatieonderzoek naar Bedrijfsadviseurs Minderheden gehouden. Zij adviseren en ondersteunen bedrijven onder andere bij hun intercultureel personeelsbeleid en de uitvoering van de Wet Samen. Hun dienstverlening wordt over het algemeen als positief ervaren. Nu wordt nader bepaald hoe deze functie binnen de CWI effectiever kan worden ingevuld. Brief aan de Kamer (9 juli 2001).

Wet inschakeling werkzoekenden

Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen Om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen hebben minister Vermeend en staatssecretaris Verstand een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar zal er een voorlichtingscampagne gehouden worden. Doel hiervan is dat eind 2002 alle vrouwen die een baan zoeken en daar hulp bij nodig hebben, staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau of het, in het kader van de SUWI-reorganisatie op te richten CWI. Eenmaal daar ingeschreven hebben ook zij recht op ondersteuning in het kader van de sluitende aanpak. Om deze sluitende aanpak voor nieuwe instroom van personen boven de 23 jaar, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden, mogelijk te maken, zijn ook dit jaar extra gelden toegevoegd aan het WIW-scholings- en activeringsbudget. Brief aan de Tweede Kamer met plan van aanpak. Persbericht van 5 juli 2001.

Uitvoeringskosten werkaanvaardingspremies
Vergoeding van gemeentelijke uitvoeringskosten die verband hebben met de nieuwe onbelaste werkaanvaardingspremies is niet mogelijk. Dit blijkt uit een brief aan de gemeente Amersfoort. (27 juni 2001) Subsidie ex-banenpoolers in 2002
Per 1 januari 2002 loopt de belastingfaciliteit voor Wiw-ers af. Het gaat vooral om de groep mensen die eerder via de banenpool werkzaam waren. Gemeenten zijn hier onder andere eind 2000 via een brief over geïnformeerd. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten voor deze ex-banenpoolers uitstroom naar regulier werk bewerkstelligen. Minister Vermeend heeft hiertoe een subsidieregeling ingesteld: gemeenten ontvangen 500 gulden voor iedere ex-banenpooler en voor iedere naar regulier werk uitgestroomde ex-banenpooler 4000 gulden. De banenpooler zelf kan in aanmerking komen voor een werkaanvaardingspremie. Bovendien geeft de minister financiële steun aan het actieplan van de VNG. Dit plan biedt gemeenten faciliteiten voor het uitvoeren van deze uitstroomactie.

Siod

Wsw
Nieuwe brochure Wsw
Er is een nieuwe informatiebrochure verschenen over de Wet Sociale Werkvoorziening. Hierin vindt u algemene informatie over de regelgeving en de inzet van de Wsw. Daarnaast komen de implementatie van de Wsw en met name de pilotprojecten aan de orde.

Alleenstaande ouders

Kinderopvang voor Ww-ers en Wao-ers met reïntegratietraject Per 1 juli kan het Lisv de kinderopvang bekostigen voor Ww- en Wao-gerechtigden die deelnemen aan een reïntegratieproject of die vanuit een reïntegratietraject uitstromen naar werk. Doordat het Lisv als werkgever van de uitkeringsgerechtigde optreedt is hij of zij niet langer aangewezen op de gesubsidieerde kinderopvang. Daardoor kan ook in de particuliere sector een opvangplaats worden gezocht. Lisv voert de regeling uit en maakt per aanvraag de afweging of het financieren van kinderopvang de kans vergroot dat iemand werk vindt. De regeling is van toepassing op alleenstaanden en samenwonenden. Persbericht (15 mei 2001).

Samenloop met KOA-regeling
In de KOA-regeling is een hardheidsclausule opgenomen op grond waarvan burgemeester en wethouders, onder voorwaarden, ook voor personen met een andere uitkering dan de Abw of de WIK, gebruik kunnen maken van de KOA-regeling. Degenen die een beroep kunnen doen op de Lisv-regeling zijn echter uitgesloten van de KOA-regeling.
Voordat u de hardheidsclausule in kunt zetten voor personen met een andere sociale zekerheidsuitkering dan de Abw, dient u te onderzoeken of de betrokkene een beroep kan doen op de Lisv-regeling. Dit staat in een circulaire aan gemeenten van 26 juni 2001.

Aanvullende bijzondere bijstand voor alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar
Het is gebruikelijk dat gemeenten aan uitwonende alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar aanvullende bijzondere bijstand verstrekken tot het niveau van de bijstandsnorm voor personen van 21 jaar of ouder. Dit is gebleken uit onderzoek onder de gemeenten van het Uitvoeringspanel Gemeenten. Dit gebeurt naar aanleiding van een circulaire van 15 november 1999. Meer informatie vindt u in de brief aan de Kamer.(28 juni 2001)

Rif
Kader Convenant
Vanaf heden is het Kader Convenant te vinden op het gemeenteloket. Het Kader Convenant regelt de werkrelatie tussen de lokale Rif. s en het Landelijk overlegplatform (Lop). Het biedt daarnaast het kader voor lokale convenanten die tussen Rif-participanten worden afgesloten. Het Lop is opgericht naar aanleiding van de evaluatie van maart 1998. Daaruit blijkt dat de Rif. s een positieve bijdrage leveren aan de fraudebestrijding, maar dat er nog een aantal verbeteringen nodig is. Het Lop moet ervoor zorgen dat de activiteiten van de Rif. s beter afgestemd worden. Bevindingen van Rif-onderzoeken moeten beter ingeschat worden en vertaald worden naar beleid en communicatie. Persberichten

* Rif Noord heeft zijn eerste openbare onderzoek gedaan bij Chinese restaurants, pizzeria. s en shoarmazaken. Uit het onderzoek blijkt dat dit risico-branches zijn. Persbericht (april 2001) Het openbare gedeelte van het rapport over dit onderzoek kunt u opvragen bij Rif Noord, tel. 050 367 77 63, fax 050 367 77 57.
* Een onderzoek van Rif Twente onder uitkeringsgerechtigden wijst uit dat er een zorgelijke hoeveelheid fraudegevallen, frauderisico's en mogelijkheden om te frauderen is. Persbericht (november 2000)

Arbeidstoeleiding (ex-)gedetineerden

Per 1 januari 2001 is het bureau Radar aan de slag gegaan om de arbeidstoeleiding, activering en reïntegratie van (ex-)gedetineerden op lokaal niveau te bevorderen. Het gaat hier om een samenwerkingsproject tussen het ministerie van SZW en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Radar zal inventariseren welke knelpunten er kunnen zijn bij de terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Het bureau zal verder de gemeenten ondersteunen bij processen en trajecten die de arbeidstoeleiding van (ex-)gedetineerden bevorderen. Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven en er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd die de samenwerking tussen strafinrichtingen en sociale diensten vergemakkelijken.

Gemeenten kunnen contact opnemen over mogelijke knelpunten in verband met bijstand en gedetineerden met Arjan Verweij en of Han Paulides, tel. (070) 326 47 81. Over de bijstandsverlening aan (ex-)gedetineerden, is er een Handreiking te bestellen bij Divosa, f 24,- voor leden en f 47,- voor niet-leden. U kunt deze bestellen door een fax te sturen naar (030) 233 37 26 met uw adresgegevens en het bestelnummer 99-433.

Belasting en Bijstand

Geautomatiseerde aanvraag VT per 2002 mogelijk
Voor het jaar 2002 en volgende jaren kunnen gemeenten de voorlopige teruggaaf van heffingskortingen geautomatiseerd aanvragen namens de bijstandsgerechtigden. Zowel gemeenten als bijstandsgerechtigden kunnen deze mogelijkheid op vrijwillige basis benutten. In de circulaire van 24 juli 2001 vindt u meer informatie.

Uitbetaling van Voorlopige Teruggaaf
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving (circulaire van 4 december 2000) blijft de hoofdregel voor de uitbetaling van de Voorlopige Teruggaaf (VT): het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de nog resterende maanden van het jaar waarop de VT betrekking had. Op verzoek kan de Belastingdienst de verstreken termijnen echter wel in één keer uitbetalen. Daarna wordt de VT weer maandelijks uitbetaald. Circulaire van 2 juli 2001.

Loonheffing bij vakantietoeslag
Vakantiegeld en bijzondere beloning die bijstandsgerechtigden ontvangen uit inkomsten naast de bijstand, hebben gevolgen voor de belastingheffing over de bijstand. U heeft als gemeente onlangs een circulaire ontvangen over hoe u daarmee om moet gaan. In de circulaire kunt u onder andere lezen in welke gevallen de aparte rekenregel voor vakantietoeslag moet worden toegepast en hoe u moet bepalen of de vakantietoeslag relevant is voor de belastingheffing over de bijstand. Met een aantal voorbeelden wordt dit laatste toegelicht.
Abusievelijk is de betreffende circulaire niet gedagtekend. De dagtekening had moeten zijn 21 mei 2001.

Agenda voor de Toekomst

Uitvoering uitstroombeleid onderzocht
Op 21 mei zijn de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek over de doeltreffendheid van gemeentelijk uitstroombeleid. Evenals in de voorloper van het onderzoek stond de vraag centraal of bij gemeenten de voorwaarden aanwezig zijn om de doelstelling van het landelijke beleid te bereiken. In dit onderzoek is er specifiek aandacht voor het integraal arbeidsmarktbeleid en het gebruik van het instrumentarium van de Wiw/Wsw en ID-banen. Uitgangspunt is dat gemeenten niet alleen oog moeten hebben voor uitstroom uit de Abw maar ook voor uitstroom uit gesubsidieerde arbeid.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er over het algemeen een redelijke samenhang is tussen de verschillende beleidsfasen: plan, vertaling, werking, resultaat, evaluatie. Verder lopen gemeenten ten opzichte van het uitstroombeleid in algemene zin achter op de volgende punten: doorstroom uit gesubsidieerde arbeid, het integraal arbeidsmarktbeleid en de regierol van gemeenten. Vergeleken met een onderzoek uit 1998 is er over de gehele linie een verbetering te zien in de richting van een afgeronde beleidscyclus. Kleinere gemeenten lopen nog steeds op meerdere punten achter op de grotere.
Onderzoek "Doeltreffendheid van de gemeentelijke uitvoering betreffende uitstroombevordering en sociale activering 2000".

VIV

Resultaten VIV nu beschikbaar
De resultaten van de VIV (Versnelde Informatie Verzameling) zijn nu te vinden op het gemeenteloket. De gemiddelde resultaten zijn voor iedereen te bekijken, evenals de hoogste en de laagste score van de 23 deelnemende gemeenten. Tevens is de vragenlijst beschikbaar en de formules aan de hand waarvan geïnteresseerde gemeenten zelf kunnen bepalen waar zij staan ten opzichte van de aan de VIV deelnemende gemeenten. De resultaten van de individuele deelnemende gemeenten zijn alleen voor de betreffende gemeente met gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk.
In februari werden de bestuurlijke G25 benaderd om mee te doen met de VIV. De gemeenten konden online via het VIV-dossier op het gemeenteloket zestien kwantitatieve gegevens invoeren van de uitvoering van de Abw in het jaar 2000.
23 gemeenten vulden de VIV in, twee gemeenten kwamen daar uit overmacht niet aan toe. Negentien van de 23 deelnemende gemeenten vulden de vragenlijst volledig in, bij de overige vier gemeenten bleek bepaalde informatie niet voor handen of op korte termijn te leveren. Er werd voor deze directe manier van informatieverzameling gekozen, omdat recente gegevens over de uitvoering via de reeds bestaande kanalen (bijstandstatistiek), niet op korte termijn te verkrijgen waren. SZW gebruikt de informatie van de G25 om actueel beleid te kunnen formuleren. Meer informatie: zie dossier VIV ___________ zoek

zoek Home Links Sitemap E-mail
actueel

agenda
nieuws

Extra:
Begrotingsbehandeling
Bedragen 2001
Prinsjesdagstukken
Intentieverklaring
Wvg

Deel: ' Stand van zaken op MINSZW '
Lees ook