Gemeente Velsen

Velsen 15 juli 2002

Stand van zaken sleutelprojecten Stad & Milieu

In de Ontwikkelingsvisie Stad & Milieu die in 2000 door de gemeenteraad is vastgesteld zijn vier sleutelprojecten onderscheiden, namelijk Oud-IJmuiden Kanaalfront, Stadspark en centrum IJmuiden. Voor elk sleutelproject wordt een uitvoerbaar ontwikkelingsplan opgesteld. Het ziet er naar uit dat de sleutelprojecten Stad en Milieu dit najaar de inspraak in kunnen. Langzaam maar zeker kunnen er keuzes gemaakt worden. Bij de keuze van het ontwikkelingsmodel dat de inspraak ingaat hecht het college van b&w veel waarde aan de mening van de direct betrokkenen.

Eind juni van dit jaar vonden er daarom drie bijeenkomsten plaats, één voor de winkeliersvereniging van het centrum van IJmuiden, één voor de vertegenwoordigers van de bewoners rond het Velserduinplein en één voor de vereniging IJmuiderstraatweg. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten zijn de voor- en nadelen van drie modellen voor het centrum gepresenteerd. Deze modellen zijn traversemodel, winkelstraatmodel en het gewijzigd haltermodel. Tijdens de bijeenkomst over de IJmuiderstraatweg zijn drie varianten en hun voor- en nadelen besproken, t.w. torens in het park, torens in de wand en poortgebouwen.

Voor zowel de vertegenwoordigers rond het Velserduinplein en van de IJmuiderstraatweg geldt dat zij de komende tijd hun achterban zullen raadplegen en in september/oktober hun mening zullen geven. Mede op basis van deze reacties zal het college besluiten welk model er in de inspraak wordt gebracht. Ook de winkeliersvereniging maakt in dezelfde periode haar reactie schriftelijk kenbaar. Er is dus nu nog geen bestuurlijke keuze gemaakt.

Voor de overige sleutelprojecten, Oud IJmuiden en Parkzone, geldt dat zij volgens planning dit najaar de inspraak in kunnen.

Na de inspraak wordt het ontwikkelingsmodel vastgesteld waarna de verdere uitwerking zal plaatsvinden, waar bewoners en belanghebbenden wederom bij betrokken zullen worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stand van zaken sleutelprojecten Stad & Milieu '
Lees ook