Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter

van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 4


2513 AA 's-Gravenhage
Directie Europa

Afdeling Oost-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 11 juni 1999
Kenmerk DEU-322/99
Blad /1
Bijlage(n) -
Betreft Chr. Prins Mauritsschool in St.Petersburg

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 2 juni 1999 met kenmerk BuZa-99-173 bericht ik U dat de zaak van de Prins Mauritsschool te St. Petersburg mijn bijzondere aandacht heeft.

De Nederlandse Consul-Generaal ter plaatse is dan ook geïnstrueerd hierover zoveel mogelijk in contact te blijven met de lokale autoriteiten teneinde aldus een schikking te bevorderen, welke alle partijen recht doet.

Het is evenwel zo dat de Nederlandse overheid uiteraard niet kan treden in een Russische rechterlijke uitspraak ten aanzien van de gebruikstitel van het gebouw waarin de Prins Mauritsschool gehuisvest was. Ik kan derhalve niet op het verzoek ingaan van de vrienden van Open Christianity er bij de Russische autoriteiten op aan de dringen het gebouw terug te geven.

Ik heb overigens begrepen dat de autoriteiten ter plaatse toegezegd hebben aan Open Christianity en de Prins Mauritsschool alternatieve huisvesting te zullen aanbieden.

Voor het overige zal ik het verloop van deze kwestie inclusief de behandeling door de autoriteiten van mevrouw Ivanova, directrice van betreffende school, nauwgezet laten volgen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Standpunt BuZa over Prins Mauritsschool in St.Petersburg '
Lees ook