CDA

"Startnota Ruimtelijke Ordening"

Minister Pronk van VROM heeft onlangs de Startnota Ruimtelijke Ordening (voorheen: Houtskoolschets) gepresenteerd, waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor de periode vanaf 2010 worden geschetst. De nota moet worden gezien als opmaat naar de vijfde nota ruimtelijke ordening, die naar verwachting begin volgend jaar zal verschijnen. Al eerder was in het regeerakkoord afgesproken, dat het advies 'Stedenland plus' van de VROM-raad als uitgangspunt voor de vijfde nota zou gelden. Dit advies voorziet in een voortzetting van het beleid van geconcentreerde verstedelijking, aangevuld met een beperkt aantal corridors. Deze corridors mogen volgens de VROM-raad de steden echter niet leegzuigen, en moeten een kwalitatief hoogwaardige invulling krijgen (geen lintbebouwing). In overeenstemming met het advies van VROM-raad kiest minister Pronk inderdaad voor de ontwikkeling van enkele corridors, zonder dat deze overigens concreet worden genoemd. Wel formuleert hij een aantal randvoorwaarden, waaronder een aantoonbare ruimtevraag en complementariteit aan de stad.

CDA-standpunt

Het CDA betreurt het dat in de startnota de corridors niet concreet worden aangegeven. De vaagheid van de nota getuigt van weinig besluitvaardigheid, en bemoeilijkt de discussie met de samenleving over de toekomstige keuzes in het ruimtelijk beleid. Wel onderschrijft het CDA het belang van corridors voor bundeling van infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, mits dit selectief gebeurt en niet tot lintbebouwing leidt. Bij corridors denkt het CDA concreet aan het ontwikkelen van integrale of 'complete' steden langs een beperkt aantal hoofdtransportassen, waar wonen, werken en voorzieningen worden gebundeld om extra mobiliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het ontwikkelen van de complete steden gaat het hoofdzakelijk om bestaande steden, die op basis van hun specifieke potenties zorgvuldig worden geselecteerd. Deze steden moeten worden gescheiden door groene buffers, met mogelijkheden voor recreatie, grondgebonden landbouw en (agrarisch) natuurbeheer. In combinatie met de nog aan te leggen Zuiderzeelijn leent de autoweg A6/A7, als hoofverbinding tussen Noord- en West-Nederland, zich goed voor een dergelijke corridorontwikkeling. Het CDA benadrukt dat met de corridorontwikkeling niet gewacht mag worden tot 2010, zoals minister Pronk blijkbaar wil. Immers, er is nu reeds sprake van een zekere wildgroei van bedrijfsvestiging langs snelwegen, die juist door een zorgvuldig geplande corridorontwikkeling in goede banen kan worden geleid. Er moet daarom snel met een experiment worden begonnen, waarbij naast het Rijk andere overheden en maatschappelijke organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden betrokken. De eerder genoemde A6/A7-corridor, en de in het verlengde daarvan gelegen A4, lenen zich hier goed voor.

Het CDA vindt het verder van belang dat regio's en provincies op basis van de eigen mogelijkheden en behoeften voldoende ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan het landelijk beleid. Dus geen uniform keurslijf in de vorm van de compacte stadsbenadering, waar in de VINEX (periode tot 2005) en de actualisering daarvan (VINAC; periode 2005-2010) sprake van is.

Daarnaast mag de aandacht voor de stedelijke ontwikkeling er niet toe leiden, dat er geen oog meer is voor de vitaliteit van het landelijk gebied. Bouwen voor de eigen behoefte moet daarom mogelijk blijven, mits dit niet tot het dichtslibben van het platteland leidt. Eventuele bouwbeperkingen via de 'contourenbenadering' moeten worden gecombineerd met voldoende instrumenten voor de gemeenten om nieuwe of vrijkomende woningen aan de eigen inwoners toe te kunnen wijzen (aanpassing Huisvestingswet). Daarbij denkt het CDA met name aan starters en jonge gezinnen.

Tenslotte moet de Europese context, het 'watermanagement' en een dynamische kustontwikkeling nadrukkelijker in het toekomstig ruimtelijk beleid doorklinken.

Standpunt andere partijen

D66 en de VVD hebben vrij positief gereageerd op de startnota van Pronk. De PvdA is echter kritischer; deze partij vreest dat de corridorontwikkeling ten koste zal gaan van de ontwikkeling van de bestaande steden.

Woordvoerder: Gerd Leers, telefoon: 070-3182564 nummer : 128

Deel: ' Standpunt CDA Startnota Ruimtelijke Ordening '
Lees ook