CDA

"Wet Voorzieningen Gehandicapten"

Sinds 1 april 1994 kunnen gemeenten op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) aan ouderen en gehandicapten woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen verstrekken om het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen.

Inmiddels maken zoveel mensen gebruik van de WVG dat steeds meer gemeenten de door de WVG opgelegde zorgplicht slechts kunnen nakomen als ze er eigen geld bij leggen.
(In 1996 steeg het aantal WVG-aanvragen 40% ten opzichte van 1995!) De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal mensen dat aanspraak op de WVG-rege-ling zal maken ook in de toekomst nog fors zal toenemen. De VNG heeft het kabinet daarom om extra geld gevraagd. In reaktie hierop heeft het kabinet een nieuwe verdeelsleutel voorgesteld en wordt er dit jaar 50 miljoen extra ter beschik-king gesteld.

Eigen bijdrage bovenregionaal vervoer

Gehandicapten die van een gemeente in de ene regio naar een gemeente in een andere regio reizen hebben te maken met verschillende vergoedingsregelingen en vervoerssystemen die niet op elkaar zijn afgestemd. Dit geeft veel problemen en onzekerheid voor gehandicapten. De Kamer heeft daarom met minister de Vries afgesproken een landelijk contract bovenregionaal vervoer af te sluiten. Door het instellen van een zogenaamde ketenmanager kan er dan voor het voor- en natransport van gehandicapten zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke collectieve vervoerssystemen en kunnen de verschillende vervoerssystemen elkaar aanvullen. Tot op heden is er echter nog steeds geen contract met een ketenmanager gesloten, terwijl door de minister was beloofd dat deze er per 1 januari zou zijn. Wel deed de minister het voorstel om een eigen bijdrage van gehandicapten te vragen bovenop de normale vervoerskosten.

CDA-standpunt

De CDA-fractie ondersteunt het toepassen van een andere verdeelsleutel. Hierbij geldt niet langer alleen het aantal inwoners van een gemeente als criterium, maar ook het aandeel ouderen en het aandeel AAW- en WAO-gerechtigden. Zo wordt gepoogd om een betere verdeling van de WVG-gelden tussen de gemeenten tot stand te brengen en meer mensen daadwerkelijk te helpen. De CDA-fractie vreest echter met de VNG dat met de huidige groei van het aantal WVG'ers een nieuwe verdeelsleutel alleen niet voldoende is. Het CDA wil de maatregelen dan ook zo spoedig mogelijk op hun effect te beoordelen. Als blijkt dat er nog steeds grote knelpunten zijn, moet het beleid direkt worden bijgesteld.
Wat het bovenregionaal vervoer betreft vindt de CDA-fractie het nog veel te vroeg om een eigen bijdrage te vragen. De noodzaak daarvan kan door het gebrek aan informatie van de kant van de minister niet op een verantwoorde manier worden beoordeeld. Het CDA heeft daarom samen met andere partijen (behalve de VVD) in een motie gevraagd om de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de vervoersplannen. Pas als deze informatie er is kan een besluit genomen worden over het al of niet vragen van een eigen bijdrage.

Standpunt coalitiepartners

Alleen de VVD stemt kennelijk op voorhand al in met een eigen bijdrage, aangezien deze partij de hierboven genoemde motie niet heeft ondersteund.

Woordvoerder : Klaasje Eisses, tel: 070- 3182550 26 januari 1999, nummer : 127

Deel: ' Standpunt CDA Wet Voorzieningen Gehandicapten '
Lees ook