CDA

: Tweede Kamer : Wijziging Wet Personenvervoer (Deregulering Taxivervoer) (240699)

Wijziging Wet Personenvervoer (Deregulering Taxivervoer) (240699)

Den Haag, 24-6-1999

Algemeen:
Het belang van de consument staat voorop bij de te wijzigen wet personenvervoer voor het taxiverkeer. Maar het belang van de consument vereist ook een gezonde, stabiele taxibranche waarin kwaliteit, service, efficiency en veiligheid gegarandeerd zijn. Marktwerking is daarbij mogelijk, mits met de belangen van de consument, maar ook van de ondernemer en de werknemers in het veld in voldoende mate rekening wordt gehouden. Doorgeschoten marktwerking kent alleen verliezers. De taxi is een belangrijk onderdeel van de totale vervoerketen. Het is vaak het sluitstuk in het voor- en natransport, maar ook steeds meer meestal over kortere afstanden- voor het privé-transport, een alternatief voor de eigen auto. De taxi levert op die wijze een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en de bereikbaarheid en tevens aan het terugdringen van congestie.

Opstelling CDA:
De CDA-fractie heeft in het verleden niet onwelwillend gestaan ten opzichte van deregulering van de taxibranche, mits met de belangen van de consumenten, de taxiondernemer en de werknemers voldoende rekening gehouden werd. Het CDA is ingenomen met het feit de regering het CDA-voorstel dat tijdelijke intrekking van een vergunning in de vorm van een schorsing heeft overgenomen. Zelfregulering is een belangrijk CDA-uitgangspunt. Zeker in een overgangsfase kan daarbij echter enige extra regulering noodzakelijk zijn in het belang van alle partijen. Negatieve ervaringen in het buitenland bewijzen de noodzaak daarvan. In de brief van de Minister van 9 juni j.l. geeft de Minister een wel zeer rooskleurige interpretatie van de buitenlandse ervaringen. Alle ervaringen zouden volgens de Minister de juistheid van het voorstel ondersteunen. De CDA-fractie laat die interpretatie geheel voor rekening van de Minister en wacht de ontwikkelingen af.

Overleg branche:
Het onderhavige voorstel is zeer ingrijpend voor de taxibranche. Het CDA betreurt dat het kabinet er niet in geslaagd is tot overeenstemming te komen met de circa 2.500 bedrijven met rond 25.000 taxichauffeurs. De belangen in de branche lopen nogal uiteen, zo is ons gebleken. Een status aparte voor sommige delen van het land, bijvoorbeeld de grote steden of Schiphol, is overigens niet aan te bevelen.
Het grootste deel van het taxivervoer vindt plaats buiten de kaders van de huidige wet in het zogenaamde contractvervoer, o.a. voor zieken, gehandicapten en in het onderwijs. Hier wordt op basis van scherpe calculatie en meestal Europese aanbesteding een contract afgesloten. Marktwerking en concurrentie zijn daarbij uitgangspunt. De ervaringen met deregulering in de Leidse regio zijn niet negatief, zo blijkt uit een evaluatie opgesteld door KPMG. Echter, bij een markt, gedomineerd door eigen rijders zal het concurrentiegedrag fors toenemen, zo luidt een conclusie. En voorts neemt de rentabiliteit van de bedrijven af en stijgt het serviceniveau door een toegenomen aantal taxis met meer werkgelegenheid. Tenslotte is er ook sprake van een minimum- en een maximumtarief. Welke conclusies verbindt de regering hieraan met betrekking tot dit wetsvoorstel?

Tarieven:
Het systeem van het particuliere taxivervoer wordt sterk geliberaliseerd. Daar is op zich niets op tegen, mits de bestaanszekerheid van de betrokken werknemers niet in onevenredige mate wordt aangetast. De regering stelt dan ook voor om niet onmiddellijk de tarieven geheel vrij te geven. In een overgangsfase is een maximumtarief aanbevelingswaardig. Daarmee gaat de regering overigens op de stoel van de ondernemer zitten. In de Nota naar aanleiding van het verslag gebruikt de regering precies deze zinsnede echter om het eventueel invoeren van een minimumtarief af te wijzen. Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) stelt echter zelf voor om één uniform tarief voor het hele land in te stellen. Over regulering gesproken. Zonder minimumtarief is het mogelijk dat veel nieuwe taxis verschijnen waarvan de chauffeurs een andere baan hebben en in deeltijd, namelijk op drukke tijden, de taxi-krenten uit de pap halen tegen afbraaktarieven. De reguliere taxibedrijven hebben dan het nakijken, wat niet de bedoeling van de wetgever is. Vandaar dat de CDA-fractie, mede naar aanleiding van het advies van het OPV (Overlegorgaan Personenvervoer) en het standpunt van de Raad van State, bepleit om in de overgangsfase naast een maximumtarief een minimumtarief vast te stellen. Liberalisering in combinatie met dreigende aantasting van de bestaanszekerheid van velen wordt daarmee voorkomen. Of vindt de regering het voorstel van KNV beter om tot wellicht tijdelijke- instelling van één tarief voor heel Nederland over te gaan, zoals hier en daar in het buitenland? De CDA-fractie zal hieromtrent een amendement indienen.

Capaciteitsbeleid:
Tegen de volledige afschaffing van het capaciteitsbeleid bestaat forse weerstand.
Vraag: wordt het besluit tot definitieve afschaffing van het capaciteitsbeleid na uiterlijk 4 jaar nog aan de Kamer voorgelegd? Zo nee, is het dan niet verstandig het voorstel van wet in die zin te wijzigen? Het CDA zal hieromtrent een amendement indienen.

Snorders:
Illegale taxivervoerders dienen fors bestreden te worden. De regering denkt daartoe in voldoende mate voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. De CDA-fractie wacht het resultaat af. De duidelijke markering van de taxi door een apart taxi-kenteken, zoals de wetswijziging beoogt, is daarbij van groot belang. Van meet af aan zal dit dan ook aanwezig moeten zijn. Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Financiële zaken:
Bij grotere openbare vervoersbedrijven is de taxigroep vaak slechts één van de onderdelen. Kan de Minister garanderen, dat het onmogelijk is dat er subsidiemiddelen van de ene bedrijfspoot naar de taxipoot verschoven worden? Zowel bij voorbereiding, uitvoering als overhead? Er mag volgen het CDA namelijk geen oneigenlijke concurrentie ten nadele van de solo-taxibedrijven ontstaan.
De CDA-fractie is bezorgd over de lastenverzwaring bij de start van het nieuwe taxi-regime. Boordcomputers, chauffeurspas enzovoort kosten geld. Vraag: Wordt bij de vaststelling van het maximumtarief hiermee rekening gehouden? De afschrijving van goodwill is mogelijk. Kan de afschrijving over een langere periode dan vier jaar uitgesmeerd worden? Hierover bestaat nog enige onduidelijkheid.

Medegebruik infrasructuur:
Het CDA ondersteunt het medegebruik van busbanen en andere voor openbaar vervoer bestemde voorzieningen. In de praktijk werkt het in sommige steden goed. De vraag is hoe dit geregeld kan worden in heel Nederland. De aanpassing van de taxi-standplaats ten gevolge van de invoering van de wetswijziging wordt op dit moment door IPO en VNG onderzocht. Hoe is de stand van zaken? In het kader van de lastenverlichting voor burgers kan het niet zo zijn dat gemeenten op korte termijn opgezadeld worden met hoge investeringen ten gevolge van deze wet. Binnen het normale onderhouds- en investeringsprogramma kan over een langere periode door gemeenten wel geïnvesteerd worden. En zolang dit niet mogelijk is kan het first-in-first-out-principe in de praktijk niet afgeschaft worden. Overigens: voor iedere taxi een ander tarief en dat ook nog aan de buitenkant gemarkeerd, opgesteld in visgraat-standplaatsen: het klinkt een beetje als een sprookje. Zeker op de korte termijn is dit niet haalbaar.

24-uurs bereikbaarheid:
Het is wenselijk zeer nauwgezet de vinger aan de pols te houden bij het treffen van maatregelen -via Amvb- om de 24-uursverplichting in te handhaven. Op de kortst mogelijke termijn dienen hiervoor maatregelen overwogen te worden.
Evaluatie na één jaar is te lang. Taxiver moet bij calamiteiten en bij andere knelsituaties op ieder moment van de dag en de nacht beschikbaar zijn. Het CDA wil in ieder geval de 24-uursverplichting handhaven en vraagt de regeringoverleg te voeren met het taxibedrijfsleven om met deugdelijke afspraken hieromtrent te komen. En voorts de Kamer op korte termijn hierover te informeren. Hiertoe zal ik een motie indienen.

Overige voorwaarden:
De chauffeurspas kan een belangrijk middel zijn bij de versterking van de taxibranche. Het KNV bepleit het opnemen van het sofinummer op deze chauffeurspas. Daarover lezen wij niets in de stukken van het departement. Is dit mogelijk, liefst van meet af aan? Het KNV onderschrijft de wenselijkheid van een bewijs van goed gedrag ten behoeve van de chauffeurspas. Tegelijk vraagt het KNV om een aanscherping van de voorwaarden middels een aanpassing van de Wet Justitiële Documentatie. Hoe is de stand van zaken hierbij? En hoe wordt er een relatie gelegd met tussentijds crimineel gedrag c.q. de justitiële registers indien chauffeurs ontoelaatbaar over de schreef gaan?

Het CDA wacht de antwoorden van de regering af. Verantwoorde marktwerking zal het CDA ondersteunen. Maar de belangen van de consument, maar ook van de taxi-ondernemingen en werknemers dienen daarbij in redelijkheid gegarandeerd te zijn.
Anders wordt het paard achter de taxi gespannen.

Kamerlid: Theo Stroeken

Deel: ' Standpunt CDA wijziging Wet Personenvervoer '
Lees ook