Gemeente Oosterhout


Duidelijkheid over extra functies

College neemt formeel standpunt in over ziekenhuisfusie

Het bestuur dat de fusie van het Pasteurziekenhuis in Oosterhout met het Ignatius- en Baronieziekenhuis in Breda voorbereidt, moet snel duidelijk maken dat het Oosterhoutse ziekenhuis er extra functies bijkrijgt. Alleen op die manier is te voorkomen dat uiteindelijk het Pasteurziekenhuis, via de magere status van polikliniek, alsnog verdwijnt.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een formele reactie op de fusieplannen. B. en w. stellen verder dat zij overigens van mening zijn dat 7x24 uur-basiszorg in Oosterhout behouden moet blijven. "Dat was altijd ons standpunt en dat is het nog steeds. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het handhaven van het niveau van gezondheidszorg in onze gemeente, mag dat ook nauwelijks verwondering wekken", aldus wethouder Kouwelaar (Volksgezondheid).

Na aankondiging van de fusieplannen, begin maart, heeft het Oosterhoutse gemeentebestuur overleg gehad met tal van instanties over de vraag welke gevolgen de fusieplannen (kunnen) hebben voor het niveau van de gezondheidszorg in Oosterhout en de regio. Zo zijn er gesprekken geweest met de beleidsafdeling van de GGD, de regionaal inspecteur voor de Volksgezondheid, gedeputeerd L. van Nistelrooij, de gemeentebesturen uit het verzorgingsgebied van het Pasteurziekenhuis, de directie van het Zorgkantoor OZ en de vertegenwoordigers van de Oosterhoutse huisartsen en thuiszorginstellingen. Bovendien is formeel in de richting van de minister, vertegenwoordigd door haar directeur-generaal Oudendijk, een petitie overhandigd.

Mede naar aanleiding van die gesprekken is het college tot de conclusie gekomen dat de twee Bredase ziekenhuizen duidelijk hebben welke extra functies op termijn beschikbaar blijven of komen. Voor het Pasteurziekenhuis is dat geenszins het geval. Het Oosterhoutse college vindt het van het grootste belang dat dat wel gebeurt. Wethouder Kouwelaar: "Wil het Oosterhoutse ziekenhuis als volwaardige partner blijven meedraaien, dan zal de grondslag moeten worden verbreed. Ook in Oosterhout moeten dan nieuwe functies komen, die het Pasteurziekenhuis tot meer maken dan een veredelde polikliniek. Een duidelijk signaal in die richting biedt meer zekerheid voor de toekomst".

Overigens trekken b. en w. op basis van de gesprekken wél de conclusie dat een zelfstandig bestaan van het Pasteurziekenhuis op de lange termijn een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van het Oosterhoutse ziekenhuis. Bestuursfusie is wenselijk en biedt voordelen voor de gehele regio. Maar om die fusie verantwoord uit te voeren, is het noodzakelijk verzekerd te zijn van loyale medewerking van beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. Immers, transmuralisering (het overdragen van taken die nu nog bij het ziekenhuis horen, naar andere zorgaanbieders) neemt een belangrijke plaats in in de fusieplannen. Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft zich daarom in de richting van het fusiebestuur bereid verklaard een bijdrage te leveren aan het overleg over een succesvolle overdracht van taken.

Oosterhout, 10 juni 1999

Deel: ' Standpunt gemeente Oosterhout over ziekenhuisfusie '
Lees ook