Provincie Limburg

Standpunt GS Limburg over zandmaas/maasroute


95/99

Maastricht, 23 juni 1999

STANDPUNT GS LIMBURG OVER MER ZANDMAAS/MAASROUTE

Gedeputeerde Staten (GS) hebben gisteren hun standpunt over de Trajectnota Mer Zandmaas-Maasroute in concept bepaald. Vanwege het aflopen van de inspraakperiode is dit standpunt aan de Staats secretaris voor Verkeer en Waterstaat, Drs. M. de Vries, toegezonden. Op 2 juli a.s. wordt in een extra vergadering van de provinciale vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat het standpunt van GS besproken. De aanvullingen, die hieruit voort kunnen komen, worden per direct aan de Staatssecretaris aangereikt en zullen deel uitmaken van de inspraakreactie van de provincie.

GS hebben, met een vinger-op-de-knip, een voorkeur voor de uitvoering van het Combinatie-alternatief. Dat biedt, gegeven de budgettaire krapte bij het Rijk, de meeste mogelijkheden voor een integrale ontwikkeling van het Maasdal. In haar standpunt leggen GS voorts het accent erop, dat zij een tijdige uitvoering van dat integrale plan verwachten. Met integraal wordt onder andere bedoeld dat het Zandmaasplan oog heeft voor niet alleen hoogwaterbescherming en scheepvaartontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van haven- en overslagmogelijkheden, recreatie en toerisme en het bestaande antiverdrogingsbeleid van diezelfde minister. Voor natuurontwikkeling wijst GS erop, dat veel van de natuurmaatregelen uit de Zandmaas- alternatieven eigelijk al onderdeel uitmaken van het bestaande beleid; de Trajectnota MER biedt maar beperkt nieuwe natuuontwikkeling aan.

Deel: ' Standpunt GS Limburg over Zandmaas/Maasroute '
Lees ook