Provincie Noord-Holland

Persbericht, 18 september 2001

Standpunt GS Noord-Holland over rijksbegroting 2001.

Reactie Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op rijksbegroting 2001:

Rijk maakt te weinig gebruik van provincie als partner Gedeputeerde Staten van Noord-Holland constateren met instemming dat veel beleidsvoornemens uit de rijksbegroting 2001 sporen met het provinciaal beleid. De rijksoverheid laat evenwel kansen liggen om haar beleid de komende jaren te realiseren door te weinig gebruik te maken van de provincie als partner in de ontwikkeling en uitvoering van rijksbeleid. GS wijzen hierbij op de in het regeerakkoord gedane uitspraken over versterking van de rol van de provincies. Dit stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in een eerste reactie op de rijksbegroting 2001.

Verkeer en vervoer
GS delen op hoofdlijnen het rijksbeleid voor verkeer en vervoer. Er zullen forse investeringen nodig zijn om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.
De rijksplannen voor het regionale project Alkmaar-Oost achten GS onvoldoende. De bereikbaarheid van de regio Alkmaar vergt grote investeringen in de infrastructuur én het openbaar vervoer. De toelichting in het landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport geeft onvoldoende blijk van de urgentie van de verkeersproblemen in dit gebied.
Gelet op het regionale commitment over de noodzaak van een nieuwe grote Zeesluis bij IJmuiden willen GS dat het kabinet hieraan prioriteit geeft.
GS zijn geïnteresseerd in de decentralisatie van het spoorvervoer. Daarom stemmen GS in met de start van een casus stadsgewestelijk spoorvervoer in het zuiden van de provincie.
GS overleggen begin volgend jaar met de minister over de rijksbijdrage voor de N201. Veel zal afhangen van het toekennen van een bijdrage uit de zogenoemde ICES-gelden.

Bestuurlijke samenwerking en ruimtelijke ordening In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening erkent het kabinet dat de provincie een belangrijke regionale regierol heeft. Het kabinet wil terecht een evenwichtige ontwikkeling van stedelijke gebieden. Dit is naar mening van GS alleen goed mogelijk door bestuurlijke samenwerking en schaalvergroting. Hierbij denken GS aan de schaal van tenminste de Noordvleugel Randstad en op een aantal beleidsterreinen de Randstad/Deltrametropool. Anders dan het kabinet vinden GS dat de invoering van groene en rode contouren in de ruimtelijke ordening geen vernieuwing is. De provincie Noord-Holland werkt hiermee al geruime tijd in haar streekplannen.
De Wet Bestuur in de Stedelijke Gebieden die is aangekondigd kan in de vorm zoals die voorligt niet rekenen op instemming, omdat die zal leiden tot een vierde bestuurslaag en versnippering van bestuur m.b.t. de grootschalige publieke vraagstukken.

Waterbeleid
Met het oog op klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling besteedt het kabinet terecht veel aandacht aan het waterbeheer 21e eeuw. Eind dit jaar zijn alle primaire waterkeringen getoetst aan de wettelijke normen, meldt het kabinet. Dankzij het onderzoek naar de kustveiligheid van de provincies Zuid- en Noord-Holland is al bekend wat de zwakke plekken in de kustverdediging zijn: de Kop van Noord-Holland, Westland, de kop van Goeree en sommige badplaatsen. Voor alle zeedijken blijken op (middellange) termijn versterking (land- of zeewaarts) noodzakelijk. Kustverdediging is een verantwoordelijkheid van het rijk. De nieuwste inzichten vergen zwaardere financiële claims dan het kabinet nu veronderstelt. GS Noord-Holland adviseren het kabinet de uitkomsten het provinciaal onderzoek te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuw kustbeleid.

Natuur en landinrichting
De kwaliteit van bestaande natuur en investeringen in nieuwe natuur laat nog steeds te wensen over. Het kabinet wil nu met jaarlijks met Euro 45 miljoen extra een kwaliteitsslag maken. Dit bedrag is ontoereikend om de eigen rijksambities waar te maken. Het voorgestelde rijksbudget voor landinrichting schiet ernstig te kort om de beleidsdoelen op dit terrein te realiseren. Daarnaast vinden GS het van groot belang de opeenstapeling van bureaucratische regelgeving en planfiguren fors terug te dringen. Hierin wordt nu teveel energie gestoken ten koste van realisatie van beleidsdoelen. Een en ander belemmert de mogelijkheden van provincies om hun regiefunctie krachtig en flexibel in te vullen, met inbegrip van de regionale regiefunctie voor nationale landschappen.

Milieu
Belangrijke speerpunten als veiligheid, gezondheid en handhaving sporen met de prioriteiten van de provincie Noord-Holland . Met name op het gebied van de externe veiligheid en handhaving zien GS beleidsintensivering in het verschiet liggen. De minister van VROM wil Euro 5 miljoen per jaar uittrekken voor versterking van de provinciale handhavingstaken. De vraag is of dit bedrag voldoende is om de door de minister voorgestane regionaliseringslag vorm te geven.

Arbeidsmarktbeleid
Het kabinet is op de goede weg om de participatie van langdurig werklozen in het arbeidsproces te verbeteren. Wat echter ontbreekt is duidelijk beleid voor mensen die het ondernemerschap ambiëren. Hiermee heeft de provincie Noord-Holland goede ervaringen opgedaan, o.a. door succesvolle projecten om vrouwen en allochtonen te helpen een eigen bedrijf te starten. Ditzelfde geldt voor projecten om vacatures binnen de zorg te vervullen.

Inlichtingen: Cathérine Konijnenbelt, bureau Bestuurlijke Organisatie en Strategie, tel. (023) 514 41 04

Deel: ' Standpunt GS Noord-Holland over rijksbegroting 2001. '
Lees ook