Standpunt Projectorganisatie Betuweroute over actieweek GroenFront!

12 - 18 september 1999

Natuurlijk hebben wij begrip voor de betrokkenheid voor natuur, landschap en milieu van het GroenFront!. De bezorgdheid op dit punt is overigens niet nieuw. Gedurende de uitgebreide en langdurige besluitvormingsprocedures is op creatieve, innovatieve en evenwichtige wijze getracht invulling te geven aan de landschappelijke inpassing en milieuvriendelijke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van extra tunnels in kwetsbare gebieden, uitgebreide geluidwerende maatregelen en natuurlijk het feit dat het tracé voor 80 procent langs de bestaande A15 wordt gebouwd.

Echter, de manier waarop GroenFront! deze week haar standpunten onder de aandacht brengt kunnen wij minder waarderen. Wij begrijpen niet goed dat GroenFront! op dit moment nog actie voert tegen de komst van een spoorlijn waaraan inmiddels gebouwd wordt. Gedurende vele jaren en in verschillende stadia zijn procedures gevolgd waarin burgers, gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties de kans hebben gekregen hun visie en standpunten over de aanleg van de Betuweroute neer te leggen. Ook het parlement heeft zich in verschillende stadia actief gemengd in de besluitvorming. De Raad van State heeft vervolgens in een groot aantal beroepszaken bindende uitspraken gedaan over de legitimiteit van de aanleg van de Betuweroute en de tracé-uitwerking. Ook in de overwegingen van dat hoge college van staat zijn natuur-, landschap- en milieu-overwegingen betrokken.

De Betuweroute zal er vanaf het jaar 2005 aan bijdragen dat het goederenvervoer per rail van en naar het Europese achterland optimaal kan verlopen. Daardoor wordt de positie van ons land als distributie- en exportland versterkt, zonder het milieu overmatig te belasten. Een noodzakelijkheid voor een land dat zich graag als mainport van Europa op de kaart zet. Naast versterking van de economie in de toekomst vormt de Betuweroute nu ook een belangrijk werkgelegenheidsproject. Er zijn nu langs het hele tracé al zeker duizend mensen aan de slag. Iedere dag dat er niet gewerkt kan worden kost de samenleving (belasting)geld. Het zou naar ons oordeel onjuist zijn wanneer wij door dit soort acties, de vastgestelde budgetten gaan overschrijden. Ook qua planning kunnen wij ons verdere vertraging niet permitteren. Zowel bij de toekomstige verladers als bij onze buurlanden zijn verwachtingen gewekt. Tenslotte, en zeker niet in de laatste plaats, hebben omwonenden recht op een zo soepel mogelijke aanleg van de Betuweroute. Hoe korter dat duurt, hoe minder overlast.

Deel: ' Standpunt Projectorganisatie Betuweroute over actieweek '
Lees ook