Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering bepaalt de standpunten die ze op het Vlaams Bouwoverlegcomité van 15 mei zal innemen.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering benoemde de heer Guy Braeckman tot directeur-generaal van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen. Omdat Guy Braeckman adjunct-kabinetschef van de minister- president blijft, is de heer Hugo Beersmans aangesteld als waarnemend directeur-generaal van AROHM. Dit laatste gebeurde via een ministerieel besluit van de minister- president en de minister van Ambtenarenzaken.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering verleent eervol ontslag aan de heer Karel Gutshoven als commissaris van de Vlaamse regering bij Kind en Gezin. De heer Jo De Niel volgt hem op.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering legt principieel het aanwendingspercentage van de urenpakketten van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat vast op 100% voor het schooljaar 2002-2003. Dit aanwendingspercentage is identiek aan dat van vorig schooljaar. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een ontwerpdecreet definitief goed tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt de actualisering 2002 van het meerjarenondernemingsplan van de VDAB goed.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Sinds 1997 proberen de federale staat en de gewesten een regeling te treffen inzake de verdeling van de lasten van de verplichte jaarlijkse bijdragen van België aan gemengde multilaterale milieuverdragen. Traditioneel worden deze bijdragen volledig door de federale overheid betaald, daar waar de door de verdragen behandelde materie ook de gewesten aanbelangt. Deze regeling kreeg voorheen al de vorm van een financieel protocol bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale staat en de gewesten inzake het internationaal milieubeleid. Een eerste versie van dit protocol werd op 3 maart 2000 door de Vlaamse regering goedgekeurd, maar die zorgde voor procedurele problemen aan federale zijde en moest op advies van de Raad van State aangepast worden. Vandaag keurt de Vlaamse regering de herwerkte versie van dit financieel protocol goed.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt het implementatieplan goed voor de invoering van milieuzorgsystemen bij de Vlaamse overheid. Door de goedkeuring van dit implementatieplan kan interne milieuzorg structureel ingebouwd worden bij heel de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen, Vlaamse wetenschappelijke instellingen en Diensten Afzonderlijk Beheer). Er worden vier milieuzorgniveaus onderscheiden. Om een bepaald milieuzorgniveau te behalen moet men steeds aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Het implementatieplan regelt ook de oprichting op centraal niveau van een coördinatiecel milieuzorg. Deze cel heeft als voornaamste taak de invoering van de milieuzorgsystemen binnen de overheid. Op decentraal niveau worden aanspreekpunten milieuzorg aangeduid. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een vooronderzoek. Daarna moeten zij de invoering van milieuzorg in de administratieve entiteit coördineren en de blijvende toepassing ervan bewaken.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt inzake het voorontwerp van decreet van de heren Van Baelen, Wille, Schepens, Vandenbossche, Holemans en De Cock houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de Vlaamse provincies. De Vlaamse regering keurt ook een aantal tekstvoorstellen goed met betrekking tot bijkomende wijzigingen aan de decreten van 22 februari 1995 en van 28 april 1993 tot regeling van het administratief toezicht op de Vlaamse provincies en de gemeenten. De wijzigingen beogen een verdere verlichting en vereenvoudiging van het huidige toezicht.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een ontwerpdecreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid goed. Het biedt de grondslag voor een groot deel van het vernieuwd economisch stimuleringsbeleid, met name de voorstellen voor investeringssteun aan KMO's, investeringssteun in regionale ontwikkelingszones, steun voor ecologie- en energie-investeringen, steun voor advisering en opleiding, en steun voor uitrusting van
bedrijventerreinen en -gebouwen. Het voorontwerp wil daarbij tegemoet komen aan drie fundamentele oogmerken: maximale aansluiting bij het Europees referentiekader, optimale transparantie en vereenvoudiging van de regelgeving, omvorming van het beleidsinstrument naar een modern stimuleringsinstrument voor de Vlaamse bedrijven. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


-----
einde

-----


---

Deel: ' Standpunten Vlaams Bouwoverlegcomité '
Lees ook