CSO, STAR

Overeenstemming over een vernieuwd medezeggenschapsconvenant

Utrecht, 12 februari 2003

STAR en CSO bereiken overeenstemming over een vernieuwd medezeggenschapsconvenant

Heden hebben de onderhandelingsdelegaties van de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) overeenstemming bereikt over een verdere kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen. Daarbij zijn essentiële onderdelen:

- verbetering van de kwaliteit van de medezeggenschap;
- evenredige vertegenwoordiging van gepensioneerden in besturen en deelnemersraden;

- versterking van de positie en bevoegdheden van de deelnemersraden;
- afspraken over de representativiteit van ouderenorganisaties.
De nieuwe afspraken en aanbevelingen zijn een vervolg op het in 1998 afgesloten eerste medezeggenschapsconvenant.
Het nieuwe akkoord is tot stand gekomen nadat in december vorig jaar overeenstemming werd bereikt over een principeakkoord dat aan de wederzijdse achterbannen is voorgelegd. Op basis van de in die procedures wederzijds verkregen mandaten hebben Stichting van de Arbeid en het CSO vandaag intensief en met succes onderhandeld over aanpassingen van de tekst van het principeakkoord van afgelopen december.

De convenantafspraken waarover reeds eerder overeenstemming was bereikt, hebben alleen betrekking op ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen. Voor zover voor deze fondsen regelgevende maatregelen i.c. ten aanzien van de representativiteit van het CSO en het adviesrecht van deelnemersraden worden bepleit, zijn deze in beginsel ondersteunend van aard.

De onderhandelingsdelegaties van Stichting van de Arbeid en CSO zijn het er vandaag over eens geworden dat meer dwingende wetgeving gezamenlijk zal worden bepleit in het geval bij de tussentijdse en eindevaluatie zou blijken dat de afspraken en aanbevelingen zoals verwoord in dit convenant onvoldoende zijn nagekomen c.q. opgevolgd. Op dit punt is het volgende afgesproken:


- Indien bij de tussentijdse evaluatie per 1 juli 2005 blijkt dat voor minder dan 65% van de fondsen waarop dit convenant betrekking heeft, medezeggenschap in de vorm van een (wettelijke) deelnemersraad dan wel directe bestuursvertegenwoordiging van de geleding van de gepensioneerden is gerealiseerd, zullen convenantspartijen de regering gezamenlijk verzoeken terzake dwingende wetgeving gebaseerd op de afspraken en aanbevelingen zoals verwoord in dit convenant, in te voeren. In dit kader spreken de convenantspartijen met elkaar af dat zij spoedig na ondertekening van dit convenant verkennende gesprekken met elkaar zullen beginnen over modaliteiten van wetgeving.


- Als bij de eindevaluatie blijkt dat de afspraken en aanbevelingen uit dit convenant onvoldoende zijn nagekomen, zal de alsdan voorbereide wetgeving wat de convenantspartijen betreft, worden ingevoerd.


- Over de bij de eindevaluatie in acht te nemen procedure en criteria zullen de convenantspartijen op korte termijn nadere afspraken maken.


- Het is de bedoeling de voorbereiding van de eindevaluatie te starten per 1 juli 2006, zodat deze uiterlijk 1 juli 2007 kan worden afgerond, waarbij 1 januari 2007 als peildatum zal worden gehanteerd.

De officiële ondertekening van het convenant zal op korte termijn plaatsvinden.

De convenantspartijen vertrouwen erop dat het kabinet en het parlement het vernieuwde medezeggenschapsconvenant zullen respecteren.

Deel: ' STAR en CSO bereiken overeenstemming over medezeggenschapsconvenant '
Lees ook