Steun het Burgerinitiatief AED


Teken voor het Hart

Hengelo, 20151021 -- Met het verzamelen van 40.000 handtekeningen in de vorm van digitale steunbetuigingen wil Stichting Twente Hart Safe de leden van de Tweede Kamer te Den Haag bewegen om de reanimatie en AED-problematiek op de politieke agenda te plaatsen.

Mede wegens de verschuiving van taken en verantwoordelijkheden richting de lokale overheden start de stichting een burgerinitiatief-AED, deze kunt u aantreffen op de website:

www.burgerinitiatief-AED.nl

De professionele hulpdiensten kunnen helaas niet altijd op tijd op de locatie van het slachtoffer komen. Vooral in de stedelijke gebieden waar enerzijds de verkeersdrukte toeneemt en anderzijds medische voorzieningen als gevolg van bezuinigingen en samenvoeging van ziekenhuisactiviteiten anders ingericht worden. Helaas niet altijd ten goede van de snelheid van de juiste hulpverlening. U begrijpt dat een snelle eerste reanimatie hulp bij een hartstilstand van levensbelang is. Deze verwacht u terecht van uw directe omgeving, het bellen van de nooddienst via 112 en het zo snel mogelijk starten van het reanimeren en het defibrilleren van het hart, door omstanders.

Bij de bevolking heerst veelal de gedachte dat de overheid c.q. de gemeente verantwoordelijk is voor voorzieningen die ten gunste zijn van de lokale bevolking. In deze materie ook de preventieve voorzieningen zoals het opzetten en onderhouden van een netwerk van burgerhulpverlening en AED voorzieningen (6 minuten zone’s). De diverse lokale overheden hanteren echter in deze een eigen beleid. Er zijn gemeenteraden die het als hun verantwoordelijkheid zien en hierbij initiërend en/of coördinerend optreden, echter zijn er ook legio voorbeelden waarin men dit ziet als een initiatief vanuit de burgers en wensen zij geen actieve rol hierin aan te nemen. Door deze verschillen in opvattingen en standpunten weet de burger niet hoe e.e.a. geregeld is, een landelijke richtlijn ligt voor de hand, tenslotte praten wij hier over mensenlevens.

Naast de misverstanden over de reeds benoemde verantwoordelijkheidsproblematiek, dient er ook heel specifiek aandacht te worden besteed aan de volgende onderwerpen, zoals:
  • Eenduidig beleid overheid en lokale overheden.
  • Verplichting AED apparatuur
  • Verplicht reanimatieonderwijs / CBR
  • Vergoeding zorgverzekeraar bij gebruik AED
  • Verantwoordelijkheid ministeries t.a.v. AED apparatuur en AED behuizingen
  • BTW percentages & KIA regeling
Wij verzoeken u onze website www.burgerinitiatief-AED.nl  te bezoeken om kennis te nemen van de zes voorstellen en de beoogde doelstellingen.

De zorgen zijn op landelijke schaal terug te zien en wij vragen u dit ook in uw regio onder de aandacht te brengen. Zorg gaat verder dan het lokale bereik. Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Ook als  u bijvoorbeeld in Den Haag woont en in Groningen op bezoek gaat, wilt u toch ook de zelfde snelle hulpverlening als u of uw naasten iets overkomt?!

https://www.burgerinitiatief-aed.nl/


Deel: ' Start Burgerinitiatief AED '
Lees ook