Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 29 december 1998, no. 99.

Nieuwe peildatum 1 januari 1999

In 1999 start herwaardering onroerende zaakbelasting

In 1999 en 2000 worden alle onroerende zaken in Eindhoven geherwaardeerd. Dit moet volgens de in 1995 ingevoerde Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en is noodzakelijk voor een goede en actuele waardevaststelling voor de onroerend zaakbelasting. De laatste waardebepaling werd in Eindhoven uitgevoerd naar de prijspeildatum 1992.
De nieuwe prijspeildatum wordt 1 januari 1999.

Eerste herwaardering sinds de WOZ
De gemeente Eindhoven heeft door gebruikmaking van de zogenoemde wetsfictie bij de invoering van de Wet WOZ geen herwaardering hoeven uit te voeren op de peildatum 1 januari 1995. Door die wetsfictie werden de onroerende zaken in Eindhoven en in een groot aantal andere Nederlandse gemeenten voor een periode van drie jaar verhoogd met een fictief percentage. De herwaardering met als peildatum 1 januari 1999 is voor Eindhoven dus de eerste herwaardering volgens de nieuwe WOZ. Het spreekt voor zich dat de waarde van een woning tussen 1992 en 1999 fors is toegenomen. Aangezien het niet de bedoeling is om met de herwaardering méér belasting te innen, zal de gemeente het OZB-tarief per eenheid van FL 5000,- in 1999 verlagen. Het precieze bedrag hiervan kan pas worden vastgesteld nadat de herwaardering heeft plaatsgevonden.

Eisen
Om aan de eisen van de Wet WOZ te kunnen voldoen moet de komende jaren een inhaalslag worden gemaakt. De Wet WOZ stelt namelijk veel hogere eisen aan het verzamelen van objectgegevens, aan het vastleggen van objectgegevens en referentiegegevens en aan de openbaarheid naar de burgers. Het accent zal daarbij liggen op geautomatiseerde waardeprognostisering, modelmatige waardering, onderlinge vaststelling, vaststelling van normen en criteria en openbaarheid naar de burger. Om dat laatste ook echt in de praktijk te brengen zal veel aandacht besteed worden aan een goede voorlichting.

Plan van aanpak
Burgemeester en wethouders hebben vorige week het plan van aanpak voor de herwaardering 1999 vastgesteld. In dit plan worden onder meer vijf projecten aangegeven die voor een efficiënte en goede uitvoering van de herwaardering voor de Wet WOZ moeten worden opgezet. Het gaat daarbij om het opzetten van een nieuw systeem (Geotax), het verzamelen van objectgegevens, het taxeren, het behandelen van bezwaarschriften en communicatie. Daarnaast is het uitvoeren van de marktanalyse een permanente activiteit.
Het college zal de raad tevens voorstellen in te stemmen met een fonds egalisatiereserve herwaardering om de kosten voor deze herwaardering over vier jaar te spreiden. Het fonds egalisatiereserve zal maximaal FL. 1.000.000,-- bedragen.

Deel: ' Start herwaardering onroerende zaakbelasting Eindhoven '
Lees ook