Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Handhaving / Inlichtingenbureau

Inlichtingenbureau
Met het Inlichtingenbureau wordt het voor Sociale Diensten eenvoudiger om gestructureerd op elektronische wijze gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Het Inlichtingenbureau bestaat uit een aantal centrale faciliteiten waarvan alle Sociale Diensten in de toekomst gebruik kunnen gaan maken. Zo kunnen Sociale Diensten (binnen wettelijke kaders) via het Inlichtingenbureau gegevens opvragen over uitkeringsgerechtigden bij externe bronnen zoals het landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), de Informatiebeheergroep (IBG) en de Belastingdienst. Op deze manier wordt informatie verkregen over samenloop van bepaalde inkomsten (uit arbeid, andere uitkeringen, studiefinanciering of vermogen) met bijstandsuitkeringen. De centrale faciliteiten van het Inlichtingenbureau zijn op termijn input voor één gezamenlijk GSD-loket ten behoeve van de uitwisseling tussen CWI's en Sociale Diensten.

Het Inlichtingenbureau stelt Sociale Diensten hiermee in staat efficiënt en effectief hun rechtmatigheidcontrole uit te voeren zodat misbruik van uitkeringen kan worden voorkomen en bestreden. Deze aanpak maakt deel uit van de maatregelingen die worden getroffen voor intensivering van fraudebestrijding dat in het regeerakkoord is vastgelegd en waaraan ook de Kamer grote waarde hecht. Meer informatie over Inlichtingenbureau vindt u ook op www.inlichtingenbureau.nl.

Actuele ontwikkelingen

Circulaire over invoering Inlichtingenbureau
Op 11 juli heeft Minister Vermeend een circulaire verstuurd naar alle gemeenten over het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau zal in het najaar landelijk worden ingevoerd. In de circulaire wordt u onder andere geïnformeerd over de functie van het Inlichtingenbureau, de positie ten opzichte van gemeenten, bescherming van persoonsgegevens, het verband met Suwi, de afschaffing van belastingsignalen en aansluiting op het Inlichtingenbureau. Als tegemoetkoming in de kosten van aansluiting wordt een eenmalige subsidieregeling opgesteld. In de bijlage van de brief vindt u een lijst met voorlopige subsidiebedragen per gemeente.
Antwoorden van minister Vermeend op Kamervragen over de oprichting van de stichting Inlichtingenbureau. (9 mei 2001)

Vanaf september aansluiting op Inlichtingenbureau mogelijk

De dag dat het Inlichtingenbureau van start gaat nadert met rasse schreden. Via dit bureau kan witte fraude snel worden opgespoord. Alles wijst erop dat vanaf september 2001 de eerste gemeenten worden aangesloten op het landelijke Inlichtingenbureau. Alle informatie en nieuws over het Inlichtingenbureau vindt u op de website: www.inlichtingenbureau.nl. Hier leest u bijvoorbeeld waar informatiebijeenkomsten worden gehouden en hoe uw gemeente zich kan aansluiten op het Inlichtingenbureau.

Deel: ' Start Inlichtingenbureau Sociale Diensten '




Lees ook