Gemeente Nieuwegein

Start inspraak wijkverkeersplan Jutphaas - Wijkersloot De gemeente Nieuwegein houdt op 9 oktober 2001 een inspraakbijeenkomst over het concept wijkverkeersplan voor de wijken Jutphaas en Wijkersloot. De bijeen-komst vindt plaats tussen 20.00 en 22.00 uur in het Gildevaartcollege, Harmonielaan 2 te Nieuwegein. Belanghebbenden kunnen tot 24 oktober 2001 schriftelijk reageren op de plannen. Het wijkverkeersplan ligt vanaf heden tot 24 oktober 2001 ter inzage in buurthuis Kerkveld en bij het Infocentrum van het gemeentehuis aan de Martin-baan 2.

Nieuwegein, blijvend bereikbaar en leefbaar. Dat is wat de gemeente voor ogen staat met haar verkeers- en vervoersbeleid. De gemeente wil naar een wegennet waar elke verkeers-deel-nemer goed zijn weg kan vinden. Maar ook: een verkeersveilige leefom-geving voor nu en in de toekomst. Daarom heeft de gemeente de komende paar jaar enkele tientallen miljoenen guldens gereserveerd voor verkeersprojecten, verdeeld over Nieuwegein. De gemeente stelt per wijk verkeersplannen op, waarin de ver-keersmaatregelen voor een wijk worden vastgelegd. Dit gebeurt in overleg met een zogeheten wijkdenktank waarin bewoners en andere belanghebbenden zitten.

Nieuwegeiners noemen het ´te hard rijden´ het vaakst als probleem in de buurt. Ook zijn het drukke verkeer en onoverzichtelijke verkeerssituaties een probleem. School-kinderen worden vooral gehinderd door de hoge snelheid van het verkeer. De gemeente wil deze knelpunten oplossen in het wijkverkeersplan. Daarin staat welke delen van de wijk door aanleg van snelheidsremmende voorzieningen tot 30 km/uur gebied worden ingericht. De Noordstedeweg, Jan Sluyterslaan en Richterslaan blijven 50 km/uur weg. Op belangrijke oversteekpunten voor fietsers of voetgangers worden snelheidsremmers aangebracht. Ook is nog eens gekeken naar de verbeterin-gen die voor fietsers en overstekende voetgangers mogelijk zijn.

Het wijkverkeersplan voor Jutphaas/Wijkersloot bevat de volgende voorstellen:

Ansinghlaan

· Drempel tussen Gestellaan en De Jonghlaan;
Prof. Dr. Claylaan

· Plateau Van Herwijnenplantsoen / Mondriaanlaan;
· Drempel tussen Kerkveld en Wencke-bach-plantsoen;
· Drempel tussen Prof. Dr. Kramers-laan en Prof. Dr. Bakkerlaan;
· Uitrit als in/uitgang 30 km/uur gedeelte;
Prof. Dr. Hesselaan

· knip voor autoverkeer in het midden van de straat, tegenover nummer 33;
Kerkveld

· plateau kruising Nedereindseweg;
Hildo Kropstraat

· verkeersdrempel tegenover judoschool;

· drempel tussen Prof. Dr. Hesselaan en Kruyderlaan;
· drempel ten westen van de Herenstraat;

Mendes da Costalaan

· plateau kruising Nedereindseweg;

· verkeersdrempel tegenover ingang wijkgezondheidscentrum;
· plateau hoek Chabotlaan / Mendes da Costalaan / Prof. dr. Claylaan;
· verkeersdrempel tussen Ketlaan en Reyerslaan;
· verkeersdrempel tussen Reyerslaan en Tooroplaan;
· plateau kruising Nanningalaan / Nypels-plantsoen met flauwe op/afrit op het fietsgedeelte;

· uitrit Noordstedeweg;

Nanningalaan

· drempel bij school, tussen inrit en uitrit gesitueerd Nedereindseweg

· verkeersdrempel direct ten oosten van de Rietveldlaan;
· verkeersdrempel tussen Rietveldlaan en Mendes da Costalaan;
· verkeersdrempel direct ten oosten van de Prof. Dr. Ornsteinlaan/fiets/voetpad door Park Kokkeboogaard;
· verkeersdrempel direct ten oosten van pad naar Strawinskylaan;
· verkeersdrempel direct ten westen van pad richting Mozartplantsoen;
· verkeersdrempel tegenover kerken;

Noordstedeweg

· Gumacon drempels aan weerszijden van de kruising Mendes da Costalaan (tegenover midden-heuvels); afscheiding fietsers op fietsstrook;
· 50 km/uur plateau bij voetgangers-oversteekplaats naar Boogstede; door-trekking zebra over parallelweg

· Gumatec snelheidsremmers voor de kruising met de hoofdfietsroute Heren-straat

Nypelsplantsoen

· drempel tussen 2e en 3e flat

· anti-parkeerpaaltjes plaatsen op zuidwestelijke hoek bij meest oostelijk flat;

Poortenaarlaan

· beloop fietspad aanpassen en anti-parkeermaatregelen treffen; verlichting verbeteren;

· drempel tussen Nanningalaan en Van Dongenlaan;
Richterslaan

· uitrit westelijk parkeerterrein;

· verkeersdrempel aanbrengen ten westen van de oversteek over de Mendes da Costalaan;

Richterslaan

· uitritten over Mendes da Costalaan;

· verkeersdrempel tussen Israëlslaan en westelijke gevel Makado;
· verkeersdrempel oostelijke gevel Makado en Van Herwijnenplantsoen;
· uitrit van Herwijnenplantsoen;

· uitrit Wenckebachplantsoen;

· uitrit Van Reeslaan;

· Gumacon drempels voor kruising met Jan Sluyterslaan;
Sluyterslaan

· uitrit Kruyderlaan;

· uitrit Nypelsplantsoen;

· 50 km/uur plateau met zebra tegenover het voetpad langs de zuidzijde van de school De klimop aanbrengen (pad naar schoolingang)
· uitrit Hildo Kropstraat;

· Gumacon drempels aan weerszijden van de middenheuvel bij Hildo Krop-straat; de fietser rijdt achterlangs; het noordelijk deel van deze kruising wordt aan beide zijden voorzien van een heuvel voor ´fietsers achterlangs´; hierdoor wordt de weg visueel versmald en de beweging naar de Richter-slaan benadrukt;

· Gumacon drempels aan weerszijden van de middenheuvel tussen Hildo Kropstraat en Vredebestlaan;

· Gumacon drempels direct ten zuiden van de kruising Vredebestlaan/Prof. Dr. Claylaan;

· uitrit Prof. Dr. Claylaan;

· uitrit Vredebestlaan (separaat uit te voeren als onderdeel circulatie-wijziging Herenstraat e.o.)

Zwanenburgstraat

· uitrit als ingang 30 km/uur gedeelte direct ten noorden van de Vredebest-laan;

· Gumacon snelheidsremmer in wegvak;

· Gumacon en fietsers achterlangs kruising Drilleveld;
· Gumacon en fietsers achterlangs kruising Nedereindseweg. In Jutphaas / Wijkersloot zijn buiten het plan gehouden:
· de Herenstraat, omdat hier al maatregelen bij de renovatie van de kademuur en de daarop volgende circulatiewijziging zijn genomen;
· de Vredebestlaan, vanwege de snelheidsremmers die in het kader van de circula-tiewijziging Herenstraat worden getroffen;
· de wegen rond ´het Fort´, omdat de verkeersintensiteit en de weglengtes geen snelheidsremmende voorzieningen verlangen. Als onderdeel van de voorgenomen aanleg van fietspaden langs de Structuurbaan worden uitritten langs de New-tonbaan, Rond ´t Fort en Einsteinbaan gemaakt.

Op termijn worden de bestaande fietsstroken waarschijnlijk voorzien van rode coating. Dit is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer dat thans buiten de wijkverkeersplannen valt. Hiervoor wordt naar financiële middelen gezocht. De rode fietsstroken maken de fietsroutes door Nieuwegein zichtbaar, wat de verkeersveiligheid vergroot.

In de bebouwde kom is de algemene regel ´voorrang van rechts´ van kracht, tenzij de voorrang via bebording is geregeld.

Een van de afspraken uit het Beleidsplan Verkeersveiligheid is een vriendelijke aanpak voor het openbaar vervoer op busroutes, zeker bij belangrijke buslijnen. In het wijk-verkeersplan Zuilenstein wordt voorrang aan het busverkeer over de Diepenbrocklaan en Sweelinck-laan gegeven. Voorgesteld wordt dit ook voor de Zwanenburgstraat te laten gelden. Ook de voorrangsregelingen op de Noordstedeweg, Sluyterslaan en Richterslaan blijven gehandhaafd.
Per 1 mei 2001 is in Jutphaas / Wijkersloot de kruising Mendes da Costalaan / Nanningalaan voorzien van een voorrangsregeling met voorrang voor de rechtdoorgaande fietser. Het aan-brengen van een plateau op dit punt geeft de garantie dat herstel van de voorrang van rechts verantwoord is. De voorrangsregeling wordt daarom verwijderd, waarmee het algemene principe van kracht blijft. De Herenstraat is hoofdfietsroute door Nieuwegein. Ook in deze straat blijft de voorrang gehandhaafd.

Inspraakreacties
Reageren is mogelijk op de inspraakavond op 9 oktober 2001 of schriftelijk tot 24 oktober 2001. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar de heer ing. B. van de Hulsbeek van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Telefoni-sche inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer van de Hulsbeek (030 607 18 34) of de heer B. Otte (030 607 12 89).
Het eventueel aangepaste plan wordt vervolgens, samen met de inspraakreacties, voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Iedereen die in het kader van de inspraak heeft gereageerd, krijgt een antwoord op zijn vragen of opmerkingen vóórdat het plan wordt behandeld in de raadscommissie Verkeer en vervoer, Cultuur en Milieu (VMC). Daarna wordt de uitvoering voorbereid, zodat deze in 2002 kan plaatsvinden.


---

Invoerdatum 18-9-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Start inspraak wijkverkeersplan Jutphaas Nieuwegein '
Lees ook