Gemeente Nieuwegein

INSPRAAKPROCEDURE MILIEUBELEIDSPLAN 1999-2002

Van 25 februari tot en met 25 maart kunt u uw mening geven over het Milieubeleidsplan 1999-2002. In het milieuplan staan tal van projecten om de leefbaarheid en duurzaamheid in Nieuwegein te verbeteren. Hieronder staat een korte samenvatting van het plan. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van het doel en de manier waarop het plan tot stand is gekomen. Vervolgens wordt ingegaan op de concrete projecten die in het plan staan opgesomd. Ten slotte vermelden we op welke wijze u kunt inspreken.

Een leefbaar en duurzaam Nieuwegein

Het doel van het Milieubeleidsplan (MPB) is het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Nieuwegein. Duurzame ontwikkeling betekent een manier van samenleven die niet alleen de behoeften van de huidige generatie, maar ook die van toekomstige generaties waarborgt. M.a.w.: hoe houden wij de aarde nu en in de toekomst leefbaar? In feite komt het erop neer dat wij niet alleen aan ons zelf denken, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook zij willen in een prettige woonomgeving leven. Naast welvaart is vooral welzijn een belangrijk goed. En juist om dit te bevorderen is ons handelen op lokaal niveau heel belangrijk.

Opbouw van het Milieubeleidsplan

Het hoofdrapport -deel 1 van het MPB- bevat de basis voor het milieubeleid voor de peride 1999-2002.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen waaraan het mileiubeleid onderhevig is. Deze verandering -gericht op een duurzame ontwikkeling- brengt met zich mee dat de aandacht steeds komt te liggen op het voorkomen van milieuproblemen. Daarvoor is samenwerking met andere beleidsterreinen én met de doelgroepen van het milieubeleid onontbeerlijk.

Hoofdstuk 2 bevat de gebiedsgerichte benadering van een duurzamner leefmilieu. Voor elk milieuthema wordt ingegaan op de huidige situatie in Nieuwegein, recente landelijke ontwikkelingen, indien van toepassing de gevoerde dialoog en op basis daarvan de voorgestelde koers die is vertaald in doelen en acties. Bovendien zijn indicatoren aangegeven om op termijn uitspraken te kunnen doen over de resultaten van het beleid. Enkele voor hoofdstuk 2 kenmerkende items zijn:
-bij iedere ruimtelijke ontwikkeling wordt vroegtijdig rekenschap gegeven van de uitgangspunten voor een duurzame inrichting
-invulling geven aan actief bodembeheer om naast behoud en herstel van de bodemkwaliteit, stagnatie in bouwprocessen, grondtransacties en bedrijfsvestigingen zoveel mogelijk te beperken
-het formuleren van een strategie over de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt voor de gemeente, en de te volgen koers voor de inbreng van energiebedrijven in ruimtelijke plannen
-deelnemen aan het ontwikkelen van de regionale verkeersmilieukaart
-vroegtijdig voorsorteren op de nieuwe beleidsruimte die vanuit landelijke ontwikkelingen in het instrumentarium voor geluidhinder op de gemeente afkomt

-blijven investeren in de ecologische structuur en het ecologisch beheer van het groen in de stad, als kwaliteitsimpuls voor binnenstedelijke verdichting

-de mogelijkheid voor het invoeren van het 'waterspoor' (koppeling van heffingen en verbruik) in beeld brengen

Het derde hoofdstuk kent een soortgelijke opbouw als hoofdstuk 2 en besteedt aandacht aan de doelgroepen van het milieubeleid. Een aantal belangrijke punten in dit hoofdstuk:

-de in gang gezette ombuiging van een regulerend gemeentelijk beleid naar een beleid gericht op stimulering van de eigen (milieu)verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven wordt voortgezet
-in overleg met detailhandelsbedrijven worden gescheiden afvalinzameling, energiebesparing en op duurzaamheid gerichte consumentenacties opgepakt

-structureel met burgers communiceren over de uitvoering van het milieubeleid en burgers actief betrekken via het Wijkgericht samenwerken

-voortbouwen op de ingeslagen weg met het duurzaam bouwen van nieuwe woningen, maar tevens extra inzet op het verduurzamen van de bestaande woningen, in samenwerking met woningbouwcorporaties en via het Wijkgericht Samenwerken

-in de bestaande stedenbanden met Pulawy en Rundu milieu als strategisch onderwerp inbrengen

Hoofdstuk 4 gaat vooral in op de programmatische kant van het MPB en de koppeling met de begrotingscyclus, milieujaarverslag en monitoring. Ook de financiële aspecten komen aan de orde. Basis voor de benodigde middelen voor de uitvoering van het MPB inclusief programma is de Meerjarenbegroting 1999-2003. De voor die periode door de raad binnen het taakveld 'Milieubeheer' vastgestelde structurele formatieruimte en werkbudgetten, inclusief de stelpost bestaand beleid 'Milieu-apparaatskosten' gelden als uitgangspunt. Operationalisering van de genoemde stelpost vormt straks onderdeel van de vaststelling van het definitieve MPB door de gemeenteraad.

Rondetafelgesprekken

Om een duurzame ontwikkeling te bevorderen in Nieuwegein zal iedereen een steentje bij moeten dragen. De gemeente kan nooit alleen een duurzame ontwikkleing realieren. Medewerking van de bevolking is essentieel. Om deze reden heeft de gemeente ervoor gekozen om rondetafelgesprekken te organiseren met diverse belangengroeperingen in Nieuwegein. Samen met zes verschillende doelgroepen is geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Welke milieuproblemen zijn er in Nieuwegein ne hoe zouden die het beste opgelost kunnen worden? Uiteindelijk zijn samenwerkingsprojecten geformuleerd om de milieuproblemen op te lossen. Door samenwerking is de kans op succes groter. In de dialoog ligt het accent dan ook op het zoeken naar win-winsituaties: niet alleen het milieu gaat erop vooruit, maar ook de betrokken partijen kunnen voordeel behalen. De inbreng van zowel de belangengroeperingen als de gemeente is ook in de uitvoering van deze projecten van groot belang.

De partners in de gevoerde dialoog zijn:

-inwoners van Nieuwegein

-bedrijven

-detailhandel

-nutssector

-bouwen en wonen

-internationale samenwerking

Concrete projecten

In het plan staan dertig concrete samenwerkingsprojecten geformuleerd met de zes doelgroepen. De projecten zijn zeer divers van aard. Dit komt onder andere door de grote verscheidenheid aan milieuproblemen en de diversiteit van de doelgroepen. Hieronder volgt een greep uit de projecten per doelgroep:


1. Burgers:

-Het opstarten van ecoteams in Nieuwegein. Een ecoteam is een groep van 6 tot 8 personen die werkt aan het terugdringen van hun afval, electriciteit-, gas- en waterverbruik in hun eigen huidhouden. Deze besparing is direct te merken in uw portemonnaie!
-Het bevorderen van het gebruik van regentonnen. Door hemelwater op te vangen in een regenton, bespaart u op het verbruik van kostbaar drinkwater

-Het bevorderen van milieuvriendelijk klussen door de consument. De gemeente geeft in samenwerking met de doe-het-zelfzaken in Nieuwegein voorlichting over milieuvriendelijk klussen in huis.


2. Bedrijven:

-Het realiseren van preventie van afval en emissies bij Nieuwegeinse bedrijven. De gemeente zal de bedrjiven gaan adviseren over afvalpreventie. Bij een dergelijke aanpak wordt zoveel mogelijk de verantwoordign bij de bedrijven zelf gelegd.

-Kantoren in Nieuwegein worden gestimuleerd en begeleid bij het invoeren van milieuzorg


3. Detailhandel:

-Het project 'koop groen, natuurlijk doen' is een project dat milieuvriendelijke producten onder de aandacht brengt bij de consument door een publieksactie te houden in winkels

-Het verbeteren van de mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling bij de detailhandel


4. Nutssector:

-Het realiseren van energie- en waterbesparing bij de bestaande woningbouw en het bevorderen van minder milieubelastende materialen bij onderhoud en renovatie. In de bestaande woningvoorraad is nog veel winst te behalen op het gebied van energie- en waterbesparing. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij 'natuurlijke momenten', zoals renoveren.

-Uit onderzoek is gebleken dat aardgas het minst milieubelastend is t.o.v. de reguliere brandstoffen. Er gaat onderzocht worden in hoeverre het haalbaar is om het gemeentelijk wagenpark over te laten schakelen op aardgas als brandstof


5. Bouwen en wonen:

-Het voortzetten van enkele aansprekende voorbeelden van duurzaam bouwen in nieuwe woningen

-Het realiseren van energie- en waterbesparing bij de bestaande woningbouw en het bevorderen van minder milieubelastende materialen bij onderhoud en renovatie.


6. Internationale samenwerking:

-In het project 'lokale ecologische voetafdruk' wordt getracht de milieugevolgen van ons lokale handelen op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen. Deze milieugevolgen hebben een mondiaal karakter. De resultaten worden op een heel inzichtelijke manier in beeld gebracht.
-Het aanbod vergroten van 'lessen met een mondiale dimensie' voor de leerlingen van het basisonderwijs in Nieuwegein. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het maken van een mondiale speurtocht. Deze tocht loopt langs diverse winkels en producten met een mondiale dimensie, zoals een Derde Wereldwinkel.

Resultaten

Het is van groot belang dat de resultaten van de projecten bekend worden gemaakt. Iedereen moet kunnen zien dat de projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en wat het milieurendement is per project. De gemeente hecht veel waarde aan de veelgehoorde kreet 'niet praten maar doen!'
Doordat er zoveel projecten zijn, die zeer divers van aard zijn, is een logo ontworpen bij dit MPB. Dit logo zal terugkomen bij iedere communicatievorm. Op deze wijze is voor iedereen herkenbaar dat het project een onderdeel is van het MPB. Bij het logo is ook een slogan gemaakt: 'Samen werken aan een duurzame toekomt'. De twee basisbegrippen van het plan komen hierin tot uitdrukking: het samen werken van de gemeente en de zes verschillende doelgroepen en de 'duurzame toekomst', de reden voor het uitvoeren van de projecten.

Inspraakprocedure

U kunt het ontwerp-Milieubeleidsplan inzien bij de unit Communicatie van de gemeente Nieuwegein (Raadstede 1) op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Niek Wolters van de afdeling Milieu, tel. 030 - 60 71 572.
In de periode van 25 februari tot en met 25 maart 1999 kunt u een schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan op twee manieren:

-stuur uw reactie per brief naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

-stuur uw reactie per e-mail naar: n.wolters@nieuwegein.nl

Alle binnengekomen reacties worden verwerkt in het definitieve Milieubeleidsplan 1999 - 2002. Dit plan wordt naar verwachting behandelt in de gemeenteraadsvergadering van 20 mei 1999.

Deel: ' Start inspraakprocedure milieubeleidsplan Nieuwegein '
Lees ook