Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Internetdebat forum voor Democratische Ontwikkeling van start

28 mei 1999

Minister dr. A. Peper en prof.dr. A.C. Zijderveld hebben de aftrap gegeven voor een digitaal debat over democratische ontwikkeling. Het debat is georganiseerd door het Forum voor Democratische Ontwikkeling. Diverse maatschappelijke discussies en actuele thema's als democratische vernieuwing kunnen aan de orde komen.

De bedoeling van het debat is een zeer brede groep mensen te laten meediscussiëren over belangrijke en urgente onderwerpen in onze democratie en hun betrokkenheid bij het maatschappelijke debat te vergroten. Doel is het vormen van een Agenda voor de Toekomst voor het Forum voor Democratische Ontwikkeling: welke activiteiten moet het Forum in de nabije toekomst opzetten? Welke organisaties kunnen hierbij betrokken worden? Waar liggen kansen om de menings- en besluitvorming van burgers en bestuur te verbeteren? Rond het digitale debat is tevens een vaste groep van vijftien (prominente) Nederlanders met een verschillende achtergrond samengesteld. Zij zullen het debat op gang houden door regelmatig een digitale bijdrage te leveren.
Het debat duurt tot eind oktober 1999 en wordt in twee fasen opgesplitst. Tot eind juni zal een groot aantal terreinen aan bod komen, daarna zal de discussie op een aantal thema's worden toegespitst.
Forum voor Democratische Ontwikkeling
Aanleiding tot de oprichting van het Forum voor Democratische Ontwikkeling vormde de viering van 150 jaar Grondwet in 1998. Bij de afsluiting kondigde minister Peper de instelling van het Forum aan. Hoewel het ministerie stimulerend aan het Forum deelneemt, speelt het geen sturende rol.
Het Forum voor Democratische Ontwikkeling, dat uit circa 20 personen zal bestaan, wordt per 1 augustus 1999 officieel ingesteld. Het biedt een platform voor onderzoek naar, discussie over en activiteiten met betrekking tot democratische beginselen. Momenteel treft een startgroep onder voorzitterschap van prof. Zijderveld de nodige voorbereidingen. De overige leden van deze startgroep zijn de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, dhr. Korthals Altes en mw. Van Nieuwenhoven, en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, mw. Kruseman.
Het internetdebat vormt een van de eerste activiteiten van het Forum. Het Forum zal zich echter niet alleen richten op het debat via Internet, maar wil ook het brede publiek bereiken door het organiseren van activiteiten, evenementen en debatten in het land en via de media. Om dit te realiseren probeert het Forum instellingen, netwerken en individuen te mobiliseren. Zo voert de startgroep momenteel oriënterende gesprekken met diverse organisaties en instellingen in het kader van wederzijdse informatie-uitwisseling en mogelijke samenwerking. (Partner)organisaties zullen gebruik kunnen maken van de website van het Forum om melding te maken van hun activiteiten, publicaties etc. Op de website staat nu nog voornamelijk basisinformatie over de uitgangspunten en achtergronden van het Forum. In de toekomst zal er ook nieuws, een kalender en informatie over activiteiten en projecten worden opgenomen. Website-adres: https://www.forumdemocratie.nl
Nadere informatie:

* over het Forum voor Democratische Ontwikkeling: Rein Zunderdorp/ Miguette Jadoul,
tel. 070-3028222/ 3028212, fax 070-4277072

* over het digitale debat:
Guido Enthoven/ Karin van Doorn, Instituut voor Maatschappelijke Innovatie,
tel. 071-5127707, fax 070-5661945

Deel: ' Start internetdebat forum voor Democratische Ontwikkeling '
Lees ook