Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 74, 9 juli 2002

Herstart project actualisatie verkeersveiligheidsplan Start klankbordgroep verkeersveiligheidsplan

BARENDRECHT Donderdag aanstaande start een nieuwe fase in het project actualisatie verkeersveiligheidsplan. Een tiental belangenorganisaties en bewoners komen onder leiding van wethouder Peter van Vugt bijeen om zich te buigen over de verkeersknelpunten en aandachtspunten in Barendrecht. Vorig jaar juni is reeds een start gemaakt met het project. Een flink aantal suggesties en ideeën rond verkeer zijn toen ingediend door bewoners en belangenorganisaties. De klankbordgroep verkeersveiligheid gaat samen met de gemeente en een adviesbureau aan de slag en buigt zich over alle ideeën en suggesties. Dit moet in december leiden tot een nieuw verkeersveiligheidsplan voor de komende jaren.

Herstart project

In juni vorig jaar is reeds de start gegeven aan het project. De toenmalige wethouder Dirk Vermaat fietste met belangstellenden door Barendrecht. Tijdens deze fietstocht konden zij hun knel- en aandachtspunten rondom verkeer en vervoer kenbaar maken. Aansluitend organiseerde de gemeente toen een informatieavond waar belangstellenden hun suggesties en ideeën kenbaar konden maken ten aanzien van het onderwerp verkeer en vervoer. In totaal hebben 40 bewoners en organisaties hun ideeën kenbaar gemaakt. Nu wordt er samen met de klankbordgroep een vervolg gegeven aan het project dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw verkeersveiligheidsplan voor de jaren 2002 2012.

Klankbordgroep

Diverse belangenorganisaties waaronder 3VO, Fietsersbond, Boca en het platform gehandicaptenbeleid zijn uitgenodigd om actief aan het verkeersveiligheidsplan mee te werken in een klankbordgroep. De klankbordgroep krijgt globaal de taak om op een aantal momenten in het planproces te reageren op de bevindingen en mee te denken in het proces. De suggesties en ideeën van bewoners en belangstellenden worden op haalbaarheid getoetst en zo mogelijk verwerkt in het verkeersveiligheidsplan dat eind van het jaar 2002 gereed moet zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit al in het najaar van 2001 af te ronden. Voornamelijk door tijdgebrek is dit helaas blijven liggen. Met de start van de klankbordgroep wordt hier nu een nieuwe impuls aangegeven. Nadat het adviesbureau samen met de klankbordgroep een verkeersveiligheidsplan heeft opgesteld wordt nog een 'participatieavond' georganiseerd waarin het plan uiteengezet wordt. Uiteraard krijgen dan inwoners van Barendrecht de gelegenheid hierop hun reactie te geven. Het plan wordt in het eerste kwartaal van 2003 vastgesteld.

Suggesties

Bewoners of bedrijven die als nog suggesties willen indienen kunnen dit doen door hun reactie schriftelijk kenbaar maken. Bij Bureau Communicatie (telefoon: 0180 698 244) liggen daarvoor speciale suggestieformulieren. De formulieren zijn ook per mail op te vragen bij de afdeling openbare werken (emailadres: w.abels@barendrecht.nl.). Daarnaast ligt bij Bureau Communicatie ook het oude verkeers-veiligheidsplan 1996 ter inzage. De formulieren kunnen worden afgegeven bij Bureau Communicatie, maar een reactie opsturen kan natuurlijk ook: Gemeente Barendrecht, afdeling Openbare Werken Beheer, o.v.v. suggesties verkeersveiligheidsplan, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Einde persbericht nummer 74

Deel: ' Start klankbordgroep verkeersveiligheidsplan Barendrecht '
Lees ook