Provincie Utrecht

Persbericht
1000159200

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Utrecht en Gelderland
Milieu-effectrapportage reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost van start

Vanaf 24 september aanstaande ligt in de provincies Utrecht en Gelderland de startnotitie voor een milieueffectrapportage voor het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost ter inzage. In het milieueffectenonderzoek zullen alternatieven worden vergeleken voor de aanpak van de problemen in het gebied dat ruwweg ligt tussen de Veluwe, het Amsterdam-Rijnkanaal, de A-27 en de randmeren. De startnotitie beschrijft op hoofdlijnen de mogelijke activiteiten en de milieueffecten die zullen worden onderzocht.

Reconstructiewet
Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Reconstructiewet concentratiegebieden. Aanleiding voor de wet zijn de problemen waarmee de intensieve veehouderij in Nederland kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgronden in het oosten en zuiden van ons land, de zogenaamde concentratiegebieden. De concentratie leidt tot grote risico's voor de diergezondheid in die gebieden en heeft daarnaast gevolgen voor milieu, woonomgeving, natuur en landschap. De Reconstructiewet beoogt die problemen aan te pakken en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de concentratiegebieden een impuls te geven.

Een van die gebieden is de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. De provinciebesturen van Utrecht en Gelderland zullen samen een reconstructieplan vaststellen voor de reconstructie van het gebied. Ze worden daarbij geadviseerd door een Reconstructiecommissie. Die doet voorstellen voor een pakket van maatregelen om de milieuhyginische en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Daarvan kunnen zowel de bewoners en gebruikers als bezoekers van het gebied profiteren.

Startnotitie
Voorafgaand aan de vaststelling van een reconstructieplan moeten eerst de gevolgen van verschillende alternatieven voor het milieu worden vergeleken in een milieueffectrapport (MER). In de startnotitie voor het MER is beschreven welke alternatieven onderzocht gaan worden, welke activiteiten er plaats kunnen gaan vinden en met welke milieueffecten rekening gehouden zal worden.

Gedeputeerde staten van beide provincies hebben ingestemd met de startnotitie voor het MER. Van 24 september tot 22 oktober aanstaande kunnen belangstellenden reageren op de startnotitie. Die kan worden ingezien in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten (voor Utrecht: Amerongen, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunschoten, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Eemnes, Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal, Woudenberg en Zeist), de provinciehuizen van Gelderland en Utrecht en in de kantoren van de waterschappen De Stichtse Rijnlanden (Houten), Vallei en Eem (Leusden) en Amstel, Gooi en Vecht (Hilversum).

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Karin Obdeijn, 030 - 258 2192 of per e-mail:
karin.obdeijn@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Start milieu-effectrapportage Gelderse Vallei/Utrecht-Oost '
Lees ook