Gemeente Heumen

23-07-2001

Regiodiek week 30

Start milieustraat op 1 september

Tot nu toe kende de gemeente Heumen een ophaalsysteem voor grof vuil. De ophaalwagen kwam zes maal per jaar langs. Nadeel van dit systeem was dat er geen scheiding van grof vuil mogelijk was. Dat maakte dit systeem erg duur en niet milieuvriendelijk.
Om die reden heeft het gemeentebestuur besloten om een milieustraat te starten waar grof vuil gescheiden kan worden aangeboden.

Per 1 september is die elke zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur open. Hij is te vinden aan de Ambachtsweg 10 in Malden. De bedoeling is dat het grof vuil van nu af aan gescheiden wordt aangeboden. Per hoeveelheid en per soort aangeboden afval is een bedrag verschuldigd. Aan de poort wordt vastgesteld om welk afval het gaat en er wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid. Er dient contant te worden betaald.
De volgende afvalstoffen kunnen worden ingeleverd: metalen, hout, tuinafval, textiel, wit- en bruingoed, puin, meubilair en vloerbedekking.
Tegen betaling van voorrijkosten en een bedrag per kilo aangeboden afval kan het grof vuil ook aan huis worden opgehaald.

In augustus wordt een speciale folder verspreid waarin het nieuwe inzamelsysteem van grof vuil nader wordt toegelicht.

Nadenken over de toekomst

Met de toekomstvisie "Van groei naar bloei" heeft de gemeente eind vorig jaar een kijk op de toekomst van de gemeente op papier gezet, die intussen op allerlei manieren besproken is: in commissies, met ambtenaren en met de bevolking. Zo werden onder andere de dorpsbezoeken van het afgelopen voorjaar door B&W aangegrepen om de meningen te peilen. De bezoekers konden er vragenlijsten invullen. Intussen zijn ook de uitkomsten van het burgeronderzoek van begin dit jaar bekend. B&W hebben de resultaten daarvan toegestuurd aan de fracties, samen met een kleine bijstelling van de toekomstvisie. Deze partijen kunnen de gegevens gebruiken om in hun verkiezingsprogramma's keuzes te onderbouwen. De nieuwe gemeenteraden worden volgend jaar op 6 maart gekozen.

dorpsbezoeken
De bijeenkomsten met B&W in de dorpen werden niet al te druk bezocht. Er was meer behoefte om over concrete knelpunten te praten in de straat of de buurt dan over een toekomstvisie, die toch al gauw wat abstracter is. Items in de dorpen waren bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en woningbouw. Met name Heumen en Nederasselt zouden, volgens de aanwezigen in de zaal, wat meer mogelijkheden wensen, terwijl in Malden juist gevraagd wordt om de rem op bouwen te zetten.
Invullers van de vragenlijsten noemden vooral zaken als groen, speeltoestellen, veiligheid, parkeren, onderhoud wegen en drempels als punten van zorg. Daarnaast waren er opmerkingen over normvervaging, dienstverlening door de gemeente en aandacht voor ouderen en jongeren. Opmerkelijk was overigens dat jongeren zelf niet naar de dorpsbijeenkomsten kwamen. Er zal dan ook naar andere kanalen moeten worden gezocht om hen te bereiken.

thema's
In het algemeen blijkt de mening te overheersen dat het ontwikkelen van een toekomstvisie voor een periode van zo'n 15 jaar een zaak is van het gemeentebestuur. De bezoekers gaven in de vragenlijsten wel thema's aan die volgens hen ten onrechte ontbraken in de toekomstvisie: kunstbeleid, bereikbaarheid voor gehandicapten, gebruik van de groene ruimte, geluidsoverlast van de A73 en handhaving van regels.
Naar aanleiding van de suggesties zijn wat kleine wijzigingen in de tekst aangebracht.
Naast de dorpsbezoeken werden ook media ingezet om reacties uit te lokken op de toekomstvisie. De volledige tekst stond op de internetsite van de gemeente, zowel De Gelderlander als Regiodiek wijdden er artikelen aan en de lokale omroep zond gesprekken uit, maar er vielen geen reacties in de gemeentelijke brievenbus.

Verder graven naar ijzertijd in Heumen-Noord

Bij archeologisch onderzoek in Heumen-Noord zijn sporen gevonden uit de IJzertijd die het aannemelijk maken dat ter plaatse een nederzetting heeft gelegen. De sporen bestaan uit kuilen, paalgaten en mogelijk greppels en iets wat op de plattegrond van huizen zou kunnen duiden. Verder zijn er resten van materialen ontdekt. Het Archeologisch Dienstencentrum (ADC) ziet er aanleiding genoeg in om nu echt in de grond te gaan spitten naar het antwoord op de vraag of er meer huizen en erven zijn geweest.
De kosten van de opgravingen kunnen maximaal iets meer dan 5 ton bedragen, maar het ADC denkt voor een dikke 3 ton al klaar te zijn. De raad zal worden gevraagd f515.000,-- beschikbaar te stellen. Die extra uitgave zal worden verwerkt in de grondkosten. Die zullen daardoor f23,-- per m2 stijgen.
De opgravingen leveren geen vertraging op voor de bouw van woningen in Heumen-Noord omdat op een andere plek gewoon kan worden gestart met de dorpsuitbreiding.

Meer uren jeugdwerker

Per 1 september gaat de jeugd- en jongerenwerker meer uren werken: 32 in plaats van 24. Ron Schoonwater, de betrokken werker, die in dienst is van de Stichting Tandem, had begin dit jaar wethouder Arts er al van weten te overtuigen dat hij het binnen de ingehuurde tijd niet redde. Bovendien bleek uit de voorlopige resultaten van het burgeronderzoek al dat er meer tijd nodig was voor jongerenwerk. Ook in de strategische beleidsvisie van de gemeente werd meer aandacht voor de jeugd bepleit.

Wethouder Arts is intussen opgestapt, maar hij verwierf nog wel de politieke steun voor de uitbreiding van de uren van de jeugdwerker. Die gaat bovendien al zijn tijd nu ook aan de gemeente Heumen besteden omdat hij, nu hij 32 uur werk in deze gemeente heeft, niet meer door Tandem elders wordt ingezet.

Na de zomervakantie zal worden besproken welke taken in de extra uren precies zullen worden gedaan.

Afval

Op woensdag 25, donderdag 26, en vrijdag 27 juli wordt de groene container geleegd.

Oud papier
Op zaterdag 28 juli halen KPJ en MZC in Malden het oud papier op. Zorg ervoor dat het uiterlijk om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur.

Op woensdag 25 juli haalt Fanfare Wilhelmina het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

Kleding
Op dinsdag 31 juli zal door Stichting Samen Sterk Tegen Kindermisbruik een kledinginzameling worden gehouden.

Spreekuren

Elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur houden de burgemeester en de wethouders een inloopspreekuur. In de vakantieperiode, op 30 juli en 6 augustus, vervalt dit spreekuur. Wie een bestuurder wil spreken kan wel een afspraak maken met het bestuurssecretariaat (telefoon 358 83 35). Er kan dan een gesprek worden geregeld met een van de beschikbare wethouders.

Vergunningen

A. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 13 juli:
112/2001: uitbreiden woning, Groesbeekseweg 57
104/2001: dakkapel, Bongerd 18
Verzonden op 18 juli:
113/2001: tuinhuisje, De Enk 53
Verzonden op 19 juli:
087/2001: bouw woning, Grote Loef 8
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder C.

B. Sloopvergunning
Op 16 juli is de volgende sloopvergunning verzonden: S008/2001: woonhuis, Dorpstraat 44
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder C.

C. Gedoogbesluit
Op 16 juli hebben B&W een besluit verzonden om de vestiging van een bedrijf in een gedeelte van het pand Rijksweg 209 te gedogen. Vooruitlopend op de verlening van de vrijstelling van het bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is besloten de vestiging te gedogen. Wie het niet eens is met een van de besluiten onder A, B, en C kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Intrekking vergunning Wet milieubeheer

Hatertseweg 29
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken ingevolge afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij de vergunning hebben ingetrokken van E. Thijssen, Hatertseweg 29, Malden, verleend op 29 oktober 1999. Het betreft een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf met paarden en varkens op genoemd adres. De intrekking houdt verband met het verplaatsen van ammoniakrechten van voornoemd bedrijf naar het bedrijf van de heer Hopman, Westerkanaaldijk 7, 6581 KC Malden en de hiermee samenhangende saldering van ammoniakrechten.

Waar in te zien?
De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 25 juli 2001 ge-du-ren-de zes we-ken ter inzage bij de sector grondgebiedza-ken van het ge-meen-te-huis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maan-dag van 17.00 tot 18.30 uur te-recht. De stukken zijn ook in te zien in de Openba-re Biblio-the-ken, Kloos-terhof 1 te Mal-den en Beat-rixstraat 2 te Over-asselt gedu-rende normale ope-nings-tijden.

Beroepsmogelijkheden
Beroep tegen het besluit kan worden ingebracht door: a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die in de gelegenheid moesten worden gesteld ad-vies uit te bren-gen met betrekking tot het geven van de beschikking;
c. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de be-schikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
e. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen be-den-kin-gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Wanneer van kracht?
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór 6 september 2001 beroep wordt ingesteld en met toepassing van arti-kel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8.3.1. van de Alge-mene wet be-stuursrecht een verzoek wordt ge-daan tot schorsing van de be-schikking of het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afde-ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de genoem-de afdeling. De beschikking wordt niet van kracht voor-dat op zo'n eventueel verzoek is beslist.

Malden, 24 juli 2001

Ontwerp-beschikking meubel- en grafkistenfabriek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van de Pax, Ambachtsweg 16, te Malden. Het betreft een aanvraag om een revisievergunning voor een meubel- en grafkistenfabriek, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie F, nr. 1042, plaatselijk bekend Ambachtsweg 16 te Malden.

Waar in te zien?
De ontwerpbeschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 25 juli 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht. De stukken zijn ook in te zien in de Openbare Bibliotheken, Kloosterhof 1 te Malden en Beatrixstraat 2 te Overasselt gedurende normale openingstijden.

Bedenkingen
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot en met 22 augustus 2001 worden ingebracht bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Diegenen die bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking indienen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen mondelinge bedenkingen worden ingebracht tijdens een op verzoek te houden openbare zitting, waarbij gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over het verzoek om vergunning en ontwerp-vergunning. Het verzoek voor het houden van een openbare zitting kan telefonisch of schriftelijk worden gericht aan de sectie milieu.

Malden, 24 juli 2001

Vrijstelling bouw woning

Hoogstraat 27
Burgemeester en wethouders van Heumen zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan "Overasselt" te verlenen voor de bouw van een woning tussen de panden Hoogstraat 25 en 27 te Overasselt.

Op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan "Overasselt" moet de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 4,5 m¹ bedragen. In het bouwplan bedraagt deze afstand echter slechts 2,5 m¹. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Overasselt 1999" biedt echter wel de mogelijkheid om tot op 2,5 m¹ van de erfgrens te bouwen.

Inspraak
Op grond van de "Inspraakverordening gemeente Heumen 1994" ligt het bouwplan van donderdag 26 juli tot en met woensdag 5 september a.s. voor een ieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, Kerkplein 6 te Malden. De sector grondgebiedzaken is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en bovendien op maandagen van 17.00 tot 18.30 uur.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het bouwplan en het voornemen daarvoor vrijstelling te verlenen naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Degenen die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen daartoe contact opnemen met de behandelend ambtenaar, die tijdens kantooruren bereikbaar is onder nummer 3588345.

Burgemeester en wethouders maken van de ingekomen reacties een verslag op dat ter kennis van de gemeenteraad en de insprekers wordt gebracht. Bij de beslissing omtrent het verlenen van de vrijstelling zullen de resultaten van de inspraak worden betrokken.

Malden, 24 juli 2001

Deel: ' Start milieustraat in gemeente Heumen '
Lees ook