27 april 1999

START ONDERHANDELINGEN OVER CAO VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Vandaag, 27 april 1999, wisselen GGZ Nederland en werknemersorganisaties schriftelijk voorstellen uit voor een CAO-GGZ. Voor de werkgevers, verenigd in GGZ Nederland, is de tekst van de voormalige CAO-Ziekenhuiswezen het uitgangspunt. De onderhandelingen starten op 19 mei a.s.

Maatwerk

In het komende CAO-overleg wil GGZ Nederland met de werknemersorganisaties afspraken maken over de aanpak van een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid voor de ggz-sector, waarbij maatwerk mogelijk is, zowel voor de instelling als voor de individuele werknemer. Deze nieuwe regelingen zullen in de CAO's vanaf 2000 een plaats krijgen. Op dit moment onderzoekt GGZ Nederland welke wensen de ggz-instellingen op dit gebied hebben en welke mogelijkheden er zijn voor maatwerk.

Ziekteverzuim

Wat de komende CAO-onderhandelingen betreft, hoopt GGZ Nederland een 'beheerste' loonontwikkeling af te spreken, die enerzijds recht doet aan de concurrentiepositie van ggz-instellingen op de arbeidsmarkt en anderzijds rekening houdt met de beperkte financiële middelen. Beheersing van het ziekteverzuim zal een belangrijk aandachtspunt worden. Samen met de werknemersorganisaties wil GGZ Nederland de wederzijdse verantwoordelijkheid hiervoor van zowel werkgever als werknemer bespreken en uitwerken in concrete maatregelen. Ook de rol van de uitvoeringsorganisaties wordt hierbij betrokken.

36-urige werkweek

De 36-urige werkweek blijft als het aan GGZ Nederland ligt de standaard voor een voltijd dienstverband. Wel moet het mogelijk worden dat werkgever en werknemer in overleg van deze norm afwijken. Een flexibele regeling kan bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarktproblemen en het verminderen van de werkdruk. Wat betreft de bepalingen in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid wil GGZ Nederland gebruik maken van de mogelijkheid om in de CAO te regelen dat in bepaalde gevallen een contract voor bepaalde tijd niet na de derde termijn wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Eénjarige CAO

In verband met de wensen voor vernieuwing van de CAO gaat GGZ Nederland uit van een CAO met een looptijd van één jaar.

Deel: ' Start onderhandelingen cao geestelijke gezondheidszorg '
Lees ook