Vlaamse overheid

Vlaams minister van Wonen, Marino KEULEN, kreeg van de Vlaamse regering de toelating om over de prijzen onderhandelingen aan te knopen met de inschrijvers die op 31 maart 2004 een offerte hebben ingediend voor de pilootprojecten 'PPS (publiek private samenwerking) Sociale Huisvesting'. Tevens werd het besluit over de oprichting en werking van het Garantiefonds voor de Huisvesting definitief goedgekeurd. Dit laatste regelt de financiële tussenkomsten van de overheid in de PPS- projecten sociale huisvesting.

In mei 2003 startte de toenmalige minister van huisvesting, Jaak Gabriels, met het pilootproject. Bedoeling was na te gaan of er bij privé-investeerders interesse kon worden opgewekt om te investeren in sociale huisvesting. Het concept hiervoor werd uitgewerkt door Ernst & Young, mede op basis van een eerdere studie van PriceWaterhouseCoopers. De consultant kwam tot de bevinding dat met een overheidstussenkomst van 25 miljoen euro, gespreid over 27 jaar, er 436 woningen in een voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) sluitend model konden worden gebouwd of circa 57.340 euro per woning. De gehanteerde parameters werden getoetst bij diverse partijen, waaronder SHM's, de Vlaamse Huisvestings- maatschappij, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en financiers.

In oktober 2003 lanceerde de Vlaamse regering een Europese oproep naar kandidaten om via een beperkte offerteaanvraag offertes in te dienen. In het totaal hebben zeven inschrijvers op 31 maart 2004 een offerte ingediend. Uit het onderzoek van de offertes is echter gebleken dat de door de indieners gehanteerde prijzen zeer sterk afwijken van de ramingen van de consultants. De kosten van groot onderhoud en het gevraagde rendement wijken gevoelig af van de ramingen waardoor slechts een 160-tal nieuwe sociale woningen zouden kunnen gebouwd worden met het budget van 25 miljoen euro in plaats van de vooropgestelde 436.

Daarom heeft de minister van Wonen aan de Vlaamse regering voorgesteld om de huidige procedure van de beperkte offerteaanvraag stop te zetten en over te schakelen naar een onderhandelingsprocedure. Dit betekent dat de bevoegde administratie, zodra zij gemandateerd is, over de prijscomponenten onderhandelingen zal starten met alle indieners van een offerte die aan de formele eisen voldoen. Door de onderhandelingen wenst de administratie de onzekerheden weg te nemen bij de inschrijvers. Dit moet worden vertaald in een lagere risicopremie en bijgevolg ook lagere prijzen. Op de manier hoopt de Vlaamse regering het aantal voorziene PPS-woningen gevoelig op te drijven.

Minister Marino Keulen blijft geloven in de meerwaarde van de publiek private samenwerking maar beseft dat de diverse spelers in Vlaanderen nog niet voldoende vertrouwd zijn met dergelijke samenwerkingsvorm.

persinfo : Sofie Bockaert, woordvoerster van minister Keulen - tel. 02 553 28 43
e-mail: persdienst.keulen@vlaanderen.be

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Deel: ' Start onderhandelingen pilootprojecten 'PPS Sociale Huisvesting' in .. '
Lees ook