Gemeente 's-Hertogenbosch

Start project herinrichting Markt

do 16 mei 2002

In 1993 is met het beleidsplan "De Binnenstad Buiten" het startsein gegeven voor een groot aantal herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte van de binnenstad van s-Hertogenbosch. De stad heeft zich sindsdien op de kaart gezet als voorbeeld van een geslaagde vormgeving, die recht doet aan de spanning tussen eigentijdse stedelijke dynamiek en waardevol historisch erfgoed. De Omgevings Architectuur Prijs, vele publicaties en verzoeken om lezingen en rondleidingen getuigen hiervan. Na de herinrichting van de drie hoofdradialen (Hinthamerstraat, Vughterstraat en Orthenstraat/Hooge Steenweg) zijn we nu toe aan de Markt; zowel letterlijk als figuurlijk een nieuw hoogtepunt in de metamorfose van de Bossche openbare ruimte.

Hoog ambitieniveau

De Markt is een betekenisvolle plek. Rond de Markt is de stad ontstaan, ze is ouder dan de stad zelf. Samen met de vestingwerken en de drie hoofdradialen vormt zij de ruggengraat van de binnenstad, een herkenbare hoofdstructuur die al eeuwen stand houdt. Binnen het (grotendeels historisch) binnenstedelijk netwerk van straten, stegen en waterlopen vormt de Markt letterlijk en figuurlijk het kloppend hart van de stad. Acht jaar geleden heeft de Raad in het beleidsplan "De Binnenstad Buiten" de markt getypeerd als "het centrale plein, bestemd voor de dagelijkse groentemarkt, de grote markt op zaterdag en woensdag en voorts voor evenementen door het jaar heen, een leeg plein wachtend op de volgende activiteit". Dit vormt nog steeds de grote lijn. Er is echter de afgelopen jaren geleerd van de opgedane ervaring bij de herinrichting van de Kerkstraat, Hinthamerstraat, Vughterstraat en andere projecten. Geleerd is dat goedkoop duurkoop is, dat vasthouden van het ambitieniveau geld kost. Dat een goede fundering en adequaat beheer minstens zo belangrijk zijn als een goed ontwerp. Ook het denken over de bereikbaarheid heeft zich ontwikkeld; de Markt moet optimaal bereikbaar blijven, maar op een wijze die past bij wandelen, winkelen, buurten, kijken en bekeken worden. Openbaar vervoer op maat, fietsen en kleinschalig bevoorraden dus.

Plan van aanpak

Voorafgaand aan het eigenlijke ontwerp zal een uitvoerige inventarisatie plaatsvinden die voor de zomervakantie moet worden afgerond. Deze inventarisatie bevat zowel een beschrijving van de fysiek aanwezige elementen als van de eisen en wensen die vanuit verschillende belangen of sectoren worden gesteld. Afweging van alle eisen en wensen zal leiden tot een programma van eisen. Als eerste ontwerpoefening zal een zogenaamde modellenstudie worden gedaan die uiteindelijk moet leiden tot een conceptplan: een plan op hoofdlijnen, zonder detaillering of materialisering. Over dit conceptplan zal aparte besluitvorming plaatsvinden met daaraan gekoppeld een uitgebreid extern communicatietraject.

Beth Gali

Als extern architect heeft het college een grote voorkeur voor Beth Gali. Deze keuze vloeit voort uit de goede en spraakmakende resultaten die zij heeft bereikt met de reeds uitgevoerde ontwerpen van haar hand. Vooral met projecten als de herinrichting van de Kerkstraat en de Vughterstraat heeft Beth Gali s-Hertogenbosch tot een van de grote voorbeelden gemaakt waar het de inrichting van de openbare ruimte betreft. Mede dankzij de hier behaalde resultaten heeft zij inmiddels projecten in Roermond, Rotterdam en Arnhem en in landen als Duitsland en Ierland. Beth Gali is de ontwerper van de drie hoofdradialen Hinthamerstraat, Vughterstraat en Orthenstraat/Hooge Steenweg. Samen met de driehoekige Markt en de driehoekige contouren van de oude vesting vormen zij de stedenbouwkundige hoofdstructuur van de binnenstad. De Markt vormt het punt waar de drie radialen bij elkaar komen en is het sluitstuk in een totaalontwerp.

Deel: ' Start project herinrichting Markt Den Bosch '
Lees ook