Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie

Datum Nummer
4 juni 2002 p092

Start veiligheidscontroles bij bedrijven

Nijmegen loopt achterstand in

De gemeente Nijmegen start deze week in samenwerking met de gemeentelijke en regionale Brandweer, de Arbeidsinspectie en het Waterschap Rivierenland met het uitvoeren van nieuwe veiligheids-controles bij bedrijven in de gemeente. De extra personele inzet bij brandweer en gemeente zorgt ervoor dat Nijmegen nu één van de eerste gemeenten in Nederland is die bedrijven uitgebreider gaat controleren op hun veiligheidsorganisatie. Doel is het beperken van het risico op zware ongevallen. Daarnaast wordt de achterstand bij de normale milieucontroles gestaag ingelopen.

Rampen ontstaan niet door technisch maar door menselijk falen Uit grote milieurampen is gebleken dat de oorzaak vaak niet lag in het afwezig zijn of falen van technische veiligheidsvoorzieningen. Bij de meeste rampen bleek, dat de veiligheidsprocedures ter voorkoming van een zwaar ongeval ontbraken, verouderd waren of niet bekend waren; hetzelfde geldt voor veiligheidsprocedures ter beperking van de gevolgen als een dergelijk ongeval eenmaal heeft plaatsgevonden.

Nieuw beleid eist goede veiligheidsorganisatie Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 99)is ontstaan naar aanleiding van deze rampen en is op 19 juli 1999 in werking getreden. Het besluit stelt wettelijke regels aan de veiligheidsorganisatie van bedrijven. Het Besluit deelt de betreffende bedrijven in een tweetal categorieën in: bedrijven met een grote hoeveelheid en bedrijven met een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen.

Nijmegen: geen bedrijven met veel gevaarlijke stoffen In Nijmegen zijn er alleen bedrijven met een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Deze moeten beschikken over een goed functionerend veiligheidsbeleid en veiligheidsorganisatie. Zij zijn al voorbereid op de inspectie. Een inspectieronde neemt twee dagen per bedrijf in beslag. Interviews worden gehouden met medewerkers uit alle lagen in de organisatie, zoals de directeur, de veiligheidskundige, een expeditiemedewerker, een operator, een onderhoudsmonteur, en ook de ondernemingsraad.

Nieuwe inspectiemethode
Het betreft een geheel andere wijze van inspecteren dan de betrokken instanties tot nu toe gewend zijn. Tot op heden werd en wordt gekeken naar het aanwezig zijn van voorzieningen en het nakomen van gedragsregels. De nieuwe inspectiemethode gaat veel verder en schenkt aandacht aan zeven elementen, zoals de organisatie, het personeel, de identificatie en de beoordeling van de gevaren, de planning voor noodsituaties en de interne controles. Bij de organisatie en het personeel wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verdeling van taken, het voldoende aanwezig zijn van bevoegdheden, de duidelijkheid van verantwoordelijkheden, de kennis en vaardigheden van medewerkers, de opleiding en training, etc.

Inspectieverslag en programma
De bedrijven worden in een gezamenlijk verslag aangesproken op de aangetroffen onvolkomenheden in hun veiligheidsorganisatie en de gemaakte afspraken omtrent het in orde brengen daarvan. Elk bedrijf krijgt daarbij zijn eigen speerpunten. Voor de komende vijf jaar wordt een inspectieprogramma opgesteld. Bij een goede veiligheidsorganisatie zal minder vaak geïnspecteerd worden dan bij een organisatie, die nog veel verbetering behoeft. Het uitbrengen van het gezamenlijke verslag en het inspectieprogramma zal in de publiciteit gebracht worden en de stukken komen voor alle burgers van Nijmegen ter inzage te liggen.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit emailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Start veiligheidscontroles bij bedrijven in Nijmegen '
Lees ook