Persbericht

Datum:
14-02-2003


---

Start verkiezingen nieuw waterschapsbestuur

De zittingsduur van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel loopt binnenkort af. Het schap treft daarom voorbereidingen voor nieuwe verkiezingen. In vier categorien zal er in mei-juni worden gestemd. In het algemeen ontvangt degene die een aanslag waterschapslasten in een categorie krijgt, ook een stembiljet voor die categorie. Om te horen of men straks ook een stem mag uitbrengen, kunnen inwoners vanaf 20 februari bij het waterschap kosteloos vragen, f en hoe men in het kiesregister staat. Dit kan telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren via het gratis nummer 0800 ? 0230134.

Wat doet een algemeen bestuur?
De werkzaamheden van het hoogste bestuursorgaan van een waterschap zijn onder meer: het vaststellen van de hoofdlijnen van het waterschapsbeleid, het vaststellen van de begroting, de hoogte van de belastingtarieven, het maken van regelingen en verordeningen en het toekennen van kredieten en subsidies. Uit het midden van het algemeen bestuur wordt voor de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken een dagelijks bestuur gekozen. Water staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Voor de toekomst zal het waterschapsbestuur voor ingrijpende keuzes komen te staan. Keuzes uit diverse en soms tegenstrijdige belangen. Komen er overloopgebieden, ng hogere dijken, of is het verstandig rivieren en beken te verruimen? Zeker is dat we in de toekomst rekening moeten houden met meer en heviger regenval. Die problematiek zal met name de waterschapswereld in goede banen moeten leiden.

Belangencategorien
In het algemeen bestuur dat 30 zetels kent, zitten vier groepen of ?categorien?. Zij vertegenwoordigen de volgende belangen: het belang van de mensen die in het waterschapsgebied wonen, valt onder de categorie ?ingezetenen?. De categorie heeft 12 zetels. het belang van huiseigenaren en eigenaren van andere gebouwen valt onder de categorie ?gebouwd?. Ze heeft 6 zetels. het belang van grondeigenaren valt onder de categorie ?ongebouwd?. Deze categorie heeft 7 zetels.
het belang van bedrijven valt onder de categorie ?bedrijfsgebouwd? die 5 zetels heeft.

Samenwerking
Zes waterschappen in Midden-Nederland, waaronder dus Waterschap Rijn en IJssel, werken voor deze verkiezingen samen. Ze voeren als teken van herkenning bijgaand gezamenlijk logo. Op de internetsite van Waterschap Rijn en IJssel www.wrij.nl wordt ruim aandacht aan de verkiezingen geschonken.

Deel: ' Start verkiezingen nieuw waterschapsbestuur Rijn en IJssel '
Lees ook