Partij van de Arbeid

Arbeid is een thema dat in de PvdA leeft. Als vervolg op de nota 'Werk in uitvoering' van de PvdA-Kamerleden Bussemaker, Hamer, Noorman en Smits wordt een meer voldragen 'Plan van de Arbeid' geschreven. In dit plan formuleert de PvdA-fractie (beleids)voorstellen voor de korte en langere termijn. Om tot de beste voorstellen te komen, organiseert het Kenniscentrum SEF een reeks discussiebijeenkomsten en een conferentie waarbij leden van het Kenniscentrum van gedachte kunnen wisselen met leden van de Tweede Kamer. De uitkomsten van deze discussies zullen uiteindelijk resulteren in voorstellen voor het 'Plan van de Arbeid'.

Het startschot van het traject 'Plan van de Arbeid' wordt gegeven op
zaterdag 22 september. In een zestal workshops kunt u meedoen aan het eerste deel van de discussie. Als u na deze zaterdag nog niet uitgepraat bent, kunt u in de regio verder praten over dezelfde onderwerpen. De workshops en de gelijknamige regiobijeenkomsten staan hieronder beschreven. Voor de workshops op 22 september hoeft u zich niet apart aan te melden. Als u zich voor een van de regiobijeenkomsten inschrijft, krijgt u samen met uw bevestiging een dossier over het desbetreffende onderwerp opgestuurd.

U hoeft zich voor de workshops op 22 september niet afzonderlijk in te schrijven.

Programma 22 september
in Nederlands Congres Centrum, Churchillplein 10 te Den Haag

10.00 - 10.30 uur Ontvangst
10.30 - 11.00 uur Een rondetafelgesprek met onder meer Mariette Hamer (lid Tweede Kamer), Ruud Vreeman (o.v.; lid van de commissie Donner), Han Noten (lid van de verkiezingsprogramcommissie), Martien Kuitenbrouwer (Kabinet Online) en Paul de Beer (voormalig medewerker SCP).
11.00 - 11.30 uur Kennisquiz over arbeid, gepresenteerd door Niesco Dubbelboer
11.30 - 12.30 uur Eerste ronde van de workshops, een discussie met Kamerleden
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Tweede ronde van de workshops, het inventariseren van ideeën
14.45 - 15.00 uur Afsluiting

De workshops en zes regiobijeenkomsten
1. WAO: vangnet of springplank?

Voor de PvdA staat voorop dat iedereen recht heeft op goede inkomensbescherming wanneer werkloosheid, ziekte of andere omstandigheden een bres slaan in opgebouwde zekerheden. Maar een uitkering is een laatste toevlucht. De PvdA wil een activerend stelsel waarin de mogelijkheden van mensen op de arbeidsmarkt centraal staan. Een laatste bijeenkomst in het kader van de WAO-tour van José Smits.

2.
Recht op arbeid

Het recht op werk betekent een adequate bescherming tegen onterecht ontslag, recht op aanpassingen op de werkplek, meer activering in brede zin en een breed aanbod van (desnoods gesubsidieerd) werk. Recht op werk is een opdracht aan de politiek om het recht voor ieder individu te realiseren met een concreet arbeidsaanbod en niet te berusten in passief gedrag van werkgevers of werknemers. Saskia Noorman discussieert met de zaal over hoe al deze rechten het beste gewaarborgd kunnen worden.
3. Investeren in Kennis: Nederland Learning Valley Kennis is het middel bij uitstek om innovatie en daarmee een stijgende arbeidsproductiviteit te realiseren. De ontwikkeling van een, voor iedereen toegankelijk, kwalitatief hoogwaardige digitale infrastructuur is een belangrijke impuls voor onze kenniseconomie. Het is een stimulans voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in de ICT en een belangrijke katalysator van innovatie voor bestaande ondernemingen en bevordert zowel werken als leren vanuit huis. Een workshop over scholing, arbeid en een leven lang leren met Mariëtte Hamer en Helen Burleson.
4. MKB en ZZP

Met 550.000 bedrijven en 2.7 miljoen werknemers is het MKB de banenmotor van onze economie en een broedplaats voor vernieuwende bedrijfsactiviteiten. Door de veranderingen in de Sociale Zekerheid en nieuwe regelgeving wordt het MKB belast met taken en verantwoordelijkheden waarvoor zij niet voldoende is toegerust. Ook de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) ondervinden bij het verrichten van arbeid geen wezenlijke andere risico's dan werknemers. Collectieve arrangementen ontbreken echter (bij ziekte en werkeloosheid) of zijn onvoldoende (bij arbeidsongeschiktheid). Een discussie onder leiding van Rik Hindriks.

5. Arbeidsmigratie: arbeid zonder grenzen?

Door het wegvallen van de grenzen is export van arbeid, migratie, wereldwijd een belangrijke bron van inkomsten geworden. Mensen zoeken naar werk, meestal in hun eigen deel van de wereld, maar ook in Europa en ook in Nederland. Hoe moet het arbeidsmigratiebeleid van Nederland eruit zien? En welke afspraken moeten hierover binnen de EU gemaakt worden? Met onder meer Nebahat Albayrak.
6. Arbeid en zorg; over nieuwe moderne arbeidsverhoudingen

Arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen moet beter gecombineerd (kunnen) worden.
Er is nog steeds een slechte infrastructuur tussen voor werkenden partners: weinig kinderopvang, ouderschapsverlof etc. Ouders geven aan een gelijke verdeling van arbeid en zorg na te streven maar in de praktijk blijkt dit vaak toch niet haalbaar. De PvdA streeft het combinatiemodel na waarin partners betaalde arbeid en zorg samen delen, bijvoorbeeld door beide een grote deeltijdbaan te hebben naast de zorg voor kinderen of anderen. Welke regelingen moet de PvdA initiëren om dit combinatiemodel meer mogelijk te maken? Een workshop met Jet Bussemaker en Han Noten.

U kunt zich aanmelden door hier te klikken en het formulier in te vullen.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. De toegang is gratis. De regiobijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

Deel: ' Start verkiezingstraject Partij van de Arbeid '
Lees ook